Z dnia 2014-09-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.09.2014 r. w sprawie:
16268/14/VI/P - przyznania nagrody Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni na IV Międzynarodowym Biennale Grafiki Cyfrowej - Gdynia 2014
16269/14/VI/P - zorganizowania koncertu pt. „Wpływ muzyki sakralnej na muzykę popularną" w dniu 12 października 2014 r.
16270/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino-Radiostacja imprezy kulturalnej pn. „Wieczór zaduszkowy" w dniu 25 października 2014 r.
16271/14/VI/M - ieodpłatnego przekazania stojaków rowerowych na rzecz przedszkola nr 25, będącego gdyńską, samorządową placówką oświatową
16272/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Opata Hackiego 27 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
16273/14/VI/M - wykonania remontu dwóch gminnych pomieszczeń w budynku przy ul. Chrzanowskiego 10A w Gdyni
16274/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16275/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16276/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16277/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16278/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16279/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16280/14/VI/R - zawarcia (...) umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej 58
16281/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
16282/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16283/14/VI/R - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni na opłatę notarialną
16284/14/VI/S - ustanowienia koordynatora gminnego
16285/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
16286/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
16287/14/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup opon do samochodów służbowych Straży Miejskiej - zarządzenie nr 13532/14/VI/S
16288/14/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni"
16289/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 EUR na usługę druku plakatów na potrzeby programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście"
16290/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 EUR na usługę ekspozycji plakatów na słupach ogłoszeniowych na potrzeby programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście"
16291/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy A. Abrahama/Świętojańskiej 92 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
16292/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej o pow. 460 m² przeznaczonej do wydzierżawienia
16293/14/VI/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chmielnej
16294/14/VI/M - rozwiązania umowy z (...) prowadzącą działalność pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO INTER-G oraz zatrzymania przez zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
16295/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30.000 EUR na wykonanie flag z okolicznościowym nadrukiem
16296/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30.000 EUR, na remont nawierzchni leśnej trasy rowerowej
16297/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród w międzyszkolnym konkursie historycznym „Przez Wieki do Niepodległości"
16298/14/VI/O - dofinansowania kosztów sporządzenia mapy na Międzyszkolny Bieg na Orientację
16299/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów „VIII Miejskiego Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 26 w Gdyni
16300/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów XIV Rozgrywek Sportowych Burs i Internatów Województwa Pomorskiego oraz V Internackiego Konkursu „Mam Talent", którego koordynatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
16301/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z X Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunami do Aarhus w Danii w ramach kontynuacji międzynarodowego projektu The Baltic Sea Project
16302/14/VI/K - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 207 000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 65 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
16303/14/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2014
16304/14/VI/K - zmieniający zarządzenie prezydenta miasta w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na 2014 rok
16305/14/VI/K - zmieniające zarządzenie prezydenta miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
16306/14/VI/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miejskiemu w Gdyni
16307/14/VI/P - wykonania projektu graficznego
16308/14/VI/P - współorganizacji obchodów rocznicy wysiedleń ludności miasta
16309/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego ustalenia stanu prawnego i faktycznego nieruchomości miasta pod kątem możliwości wniesienia ich w postaci aportu do PEWIK Gdynia sp. z o.o. i OPEC sp. z o.o.
16310/14/VI/M - wykonania remontu gminnego pomieszczenia tymczasowego przy ul. Krośnieńskiej 11/2 w Gdyni
16311/14/VI/M - wykonania remontów 4 gminnych lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 23/35, Opata Hackiego 23/67, Opata Hackiego 31/1 i 31/80 w Gdyni
16312/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup aparatu fotograficznego na potrzeby UMG o wartości do 30 000 EUR
16313/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup kasety metalowej o wartości do 30 000 EUR
16314/14/VI/P - dostępu do Internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
16315/14/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przygotowywania i trybu przedkładania projektów uchwał i zarządzeń
16316/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kaprów
16317/14/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
16318/14/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej nakładami pozostałymi po spalonym garażu nr C13 przy ul. Knyszyńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego ustnego nieograniczonego
16319/14/VI/O - akceptacji zmian w umowach w ramach programów profilaktycznych
16320/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na wykonanie domków dla wolno żyjących kotów
16321/14/VI/P - zmiany zarządzenia nr 13424/14/VI/P w sprawie zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/1275/PK/28-w/2009 dot. najmu miejsca na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego
16322/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie pielęgnacji grabów rosnących wzdłuż Al. Piłsudskiego o wartości do 30 000 EUR, wykonanie rabaty bylinowej przy plaży miejskiej o wartości do 30 000 EUR, wymianę rabaty bylinowej przy al. Zwycięstwa o wartości do 30 000 EUR, pielęgnację ściany zielonej - o wartości do 30 000 EUR
16323/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wycinkę drzew o wartości do 30 000 EUR, wykonanie nasadzeń roślinnych przy ul. Wielkopolskiej/ul. Spokojnej o wartości do 30 000 EUR
16324/14/VI/P - kompleksowej obsługi odłowu zwierzyny łownej
16325/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania: „Oświetlenie ul. Starochwaszczyńskiej oraz boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej w Gdyni"
16326/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 186 000 EUR na wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego" - zadanie realizowane w ramach projektu „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim
16327/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego" - zadanie realizowane w ramach projektu „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim
16328/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Przebudowa ul. Izydy i Apollina w Gdyni"
16329/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Przebudowa ul. Izydy i Apollina w Gdyni"
16330/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych prac projektowych w ramach zadania pn: „Budowa ulicy Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego" - etap I budowa ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowa ul. Waszyngtona wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego
16331/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania: „Oświetlenie ul. Stolemów, ul. Wiczlińskiej i ul. Pustki - Kartuskiej w Gdyni"
16332/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej związanej z usunięciem kolizji istniejącej linii napowietrznej energetycznej z linią oświetleniową odcinka ulicy Żółkiewskiego w Gdyni
16333/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/544/UI/95-W/2014 z 14.08.2014 r. dotyczącej opracowania czterech dokumentacji projektowych
16334/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy dotyczącej usługi nadzorowania robót budowlanych pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
16335/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy uzupełniającej dotyczącej wykonania robót budowlanych pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
16336/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na rok 2014
16337/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 EUR na dostawę mebli stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa Dominika 13A w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.10.2014
Data udostępnienia informacji: 05.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2014 15:04 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk