Z dnia 2014-09-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.09.2014 r. w sprawie:
16186/14/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
16187/14/VI/M - wykonania rozbiórki dwóch drewnianych szopek przy ul. Witomińskiej 34 w Gdyni
16188/14/VI/M - wykonania projektu rozbiórki pawilonu usługowego przy ul. Partyzantów w Gdyni
16189/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Płk. Dąbka 187 w Gdyni
16190/14/VI/M - wykonania rozbiórki muru przylegającego do budynku oraz prac porządkowych na gminnej nieruchomości przy ul. Puckiej 112 w Gdyni
16191/14/VI/M - wykonania drzwi wejściowych do pomieszczenia węzła co w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Śląskiej 60A w Gdyni
16192/14/VI/M - wymiany skorodowanej instalacji wody zimnej w lokalach mieszkalnych nr 1, 4 i 5 w budynku gminnym przy ul. Janka Wiśniewskiego 11 w Gdyni
16193/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na usługę polegającą na zawarciu umowy usługowej związanej ze zmianą sposobu zasilania i uiszczeniu opłaty ryczałtowej na uruchomienie węzła c.o. i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni
16194/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16195/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16196/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16197/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16198/14/VI/R - porozumienia z PRSP Sanipor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni dotyczącego ustalenia wysokości kary umownej za niewłaściwe wykonywanie przez PRSP Sanipor Sp. z o.o. umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Gdyni w miesiącu styczniu i marcu 2014r
16199/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę organizacji i przeprowadzenia wydarzenia „Psie fikołki" w ramach programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście"
16200/14/VI/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni z pomieszczeń placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gdynia
16201/14/VI/O - wyrażenia zgody na udostępnienie krytej pływalni
16202/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
16203/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
16204/14/VI/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Starodworcowej
16205/14/VI/M - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na realizację promocji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
16206/14/VI/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
16207/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/216/UI/40-W/2014 z 28.03.2014 r. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej"
16208/14/VI/U - unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego łączącej istniejące ścieżki wzdłuż Alei Zwycięstwa i Bulwaru Nadmorskiego" oraz pełnienie nadzoru autorskiego
16209/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: Sygnalizacja świetlna i system sterowania ruchem, zlokalizowanym w Gdyni, przy ul. Kartuskiej na działce nr 308/29"
16210/14/VI/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni pomocy dydaktycznych na rzecz Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
16211/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
16212/14/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu ucznia do III Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
16213/14/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu ucznia do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie
16214/14/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu ucznia do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem w Gdańsku
16215/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
16216/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę certyfikatu SSL
16217/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego
16218/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup monitora z tunerem telewizyjnym
16219/14/VI/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni
16220/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup zestawów wymiennych do defibrylatorów LP CR PLUS w 2014r. do 30 000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
16221/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup wykładziny podłogowej na potrzeby UMG wartości do 30 000 EUR
16222/14/VI/P - przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych dla potrzeb OSP Gdynia Wiczlino
16223/14/VI/P - dostawy, montażu i uruchomienia w systemie syreny alarmowej
16224/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Olgierda 13 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
16225/14/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej dla realizacji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Śnieżnej, Gradowej i Tęczowej w Gdyni Wiczlinie, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną (działki: 49/3, 49/4, 49/5)
16226/14/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pokrzywowej
16227/14/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Boisko
16228/14/VI/M - zmiany umowy dzierżawy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni
16229/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na usługę aktualizacji i druku 3 000 sztuk wydawnictwa promocyjnego miasta Gdyni
16230/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na przeprowadzenie szkoleń dla gdyńskich przedsiębiorców oraz wykonanie materiałów promujących Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
16231/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na realizację działań promujących miasto z okazji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2014
16232/14/VI/P - przedłużenia okresu rejestracji domeny gdyniarodzinna.pl
16233/14/VI/P - ogłoszenia IX edycji konkursu pod nazwą „Jak żyć w przyjaźni?"
16234/14/VI/P - współorganizacji konferencji
16235/14/VI/P - współorganizacji XVIII Zlotu Zuchmistrzowskiego - Gdynia 2014
16236/14/VI/U - podpisania Porozumienia w sprawie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., EDF Polska S.A
16237/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Kruczkowskiego i Staffa w Gdyni"
16238/14/VI/S - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy na mycie samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2014 r oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
16239/14/VI/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i nauczycieli z VI Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni do gimnazjum w Oberasbach koło Norymbergii w Bawarii w ramach wymiany międzynarodowej
16240/14/VI/O - dofinansowania współorganizacji Wojewódzkiego Otwartego Konkursu Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego
16241/14/VI/O - zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów lub wyposażenia dla gdyńskich szkół i placówek obchodzących w roku 2014 jubileusze
16242/14/VI/O - sfinansowania organizacji uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Gdyni
16243/14/VI/O - dofinansowania dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum EMA w Bonn w ramach wymiany polsko - niemieckiej
16244/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli ze szkoły w Trokach na Litwie w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół nr 15 w Gdyni
16245/14/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu do Paryża szczególnie uzdolnionego ucznia na Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych
16246/14/VI/R - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o wyznaczenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 9 małych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków w zabudowie bliźniaczej przy ul. Sochaczewskiej/Płockiej w Gdyni wraz z infrastrukturą (w tym wewnętrznym układem drogowym, wjazdami, instalacją kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, teletechnicznej wraz z przyłączami oraz oświetleniem terenu), murami oporowymi, wzmocnieniem skarp, małą architekturą, ogrodzeniem oraz przekładką energetycznej sieci napowietrznej i rozbiórką budynków gospodarczych na dz. nr 425 (powstałej po scaleniu działek nr 417/73, 70, 276/73, 277/73, 278/73,279/73),211/73, 212/73, 399/73 - Km 78 obr. Gdynia
16247/14/VI/R - zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
16248/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino- Leśniczówka przedsięwzięć remontowych na rok 2014
16249/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania jednostek odpowiedzialnych za realizację zwycięskich projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014
16250/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Oświetlenie boiska i placu zabaw przy ul. Okrzei, ul. Kmdr Przybyszewskiego, ciągu pieszego pomiędzy ciągiem za „Tesco" a ul. Rumską oraz ul. Unruga w Gdyni"
16251/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę roboty budowlanej pn: „Oświetlenie boiska i placu zabaw przy ul. Okrzei, ul. Kmdr Przybyszewskiego, ciągu pieszego pomiędzy ciągiem za „Tesco" a ul. Rumską oraz ul. Unruga w Gdyni"
16252/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/399/UI-90-W/2013 z dnia 31 maja 2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego
16253/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na sporządzenie opinii dotyczącej określenia możliwych wariantów postępowania Gminy Miasta Gdyni jako uczestnika postępowania upadłościowego
16254/14/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 8/2014 do umowy realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia.
16255/14/VI/R - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 1/2014 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia
16256/14/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Przeciwdziałanie patologiom społecznym - IV edycja"
16257/14/VI/O - powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników gdyńskiej ochrony zdrowia
16258/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie-Etap II"
16259/14/VI/S - wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty umowy na dzierżawę kserokopiarek na potrzeby UMG - zarządzenie nr 13315/13/VI/S
16260/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na opracowanie strategii komunikacji marki wraz z realizacją wskazanych działań
16261/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na organizację reklamy miasta na portalu społecznościowym www.facebook.com
16262/14/VI/M - zmiany umowy nr KB/537/MB/19-W/2014 z dnia 07.08.2014r. na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem, infrastruktury IT oraz systemu kasowo-biletowego, stanowiącego wyposażenie Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
16263/14/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej
16264/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej za lokal nr 12, poł. przy ul. Steyera 1B w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.09.2014
Data udostępnienia informacji: 05.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2014 14:58 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk