Z dnia 2014-09-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.09.2014 r. w sprawie:
16119/14/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2014
16120/14/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
16121/14/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
16122/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej
16123/14/VI/M - wykonania projektu rozbiórki budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych przy ul. Chwarznieńskiej 192 w Gdyni
16124/14/VI/M - wykonania prac porządkowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Arciszewskich 27A w Gdyni
16125/14/VI/M - udrożnienia kanalizacji deszczowej przy ul. Bp. Dominika 25A-27A w Gdyni
16126/14/VI/M - wyrażenia zgody na wymianę witryn przez Pana Karola Hebanowskiego, najemcę gminnego lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
16127/14/VI/M - naprawy instalacji gazowej w lokalu gminnym w budynku przy ul. Morskiej 47A/1 w Gdyni
16128/14/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
16129/14/VI/M - ułożenia wykładziny w gminnym lokalu mieszkalnym nr 33 przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
16130/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 13 przy ul. Partyzantów 42 w Gdyni
16131/14/VI/M - koszenia trawy na terenie gminnym przy ul. Bosmańskiej KM 125 działka 368 w Gdyni
16132/14/VI/M - stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Morskiej 117 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w budynku alkoholu
16133/14/VI/P - zamówienia materiału filmowego na stronę www.gdynia.pl
16134/14/VI/P - udźwiękowienia strony www.gdynia.pl poprzez usługę IVONA WebReader
16135/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
16136/14/VI/S - zmiany treści zarządzenia w sprawie uruchomienia środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, pranie oraz czyszczenie umundurowania
16137/14/VI/P - budowy oraz przeniesienia odłowni dla dzików
16138/14/VI/S - unieważnienia akceptacji oraz wyboru oferenta w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EUR na usługę telefonii komórkowej, transfer danych wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni
16139/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup poniżej kwoty 30 000 EUR, usług telefonii komórkowej oraz wyboru oferenta
16140/14/VI/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Płk Dąbka
16141/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, wykonania gdyńskich kalendarzy książkowych
16142/14/VI/O - przyjęcia raportu z realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę Miasta Gdynia w 2013 roku
16143/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa koncertu sąsiedzkiego „Pożegnanie lata" w dniu 27 września 2014 r.
16144/14/VI/P - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2014
16145/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na działkach nr 812/28, 997/27 przy ul. Chylońskiej w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja dzielnicy Chylonia w Gdyni"
16146/14/VI/U - zawarcia przez Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny aneksu do umowy na wykonanie ekspertyzy „Ocena efektywności energetycznej i finansowej kierunków rozwoju systemów ciepłowniczych Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, uwzględniająca i planowane źródła ciepła
16147/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie remontu instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi w gminnym budynku z lokalami użytkowymi przy ul. Świętojańskiej 5/7 w Gdyni
16148/14/VI/M - remontu oświetlenia obok wejścia do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Biskupa Dominika 25 w Gdyni
16149/14/VI/M - wykonania remontów 0,5 gminnych lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Dickmana 20/12, Muchowskiego 4/6, Żeglarzy 5/42, Żeglarzy 7/15 i Żeglarzy 7/19
16150/14/VI/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 9 -11 w Gdyni
16151/14/VI/M - wykonania wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Słowackiego 32 w Gdyni
16152/14/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni w sprawie wykonania przyłącza cieplnego do budynku przy Placu Kaszubskim 13 w Gdyni
16153/14/VI/R - ustanowienia procedury kierowania i umieszczania mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej
16154/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia i adresu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni dla Stowarzyszenia Absolwentów Gdyńskiej Trójki
16155/14/VI/O - akceptacji zmian w umowach
16156/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie kosztorysu inwestorskiego
16157/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiału roślinnego o wartości do 30.000 EUR, wykonanie nasadzeń roślinnych przed Teatrem Muzycznym o wartości do 30.000 EUR, wykonanie wydruku dokumentacji projektowej o wartości do 30.000 EUR, uzupełnienie rabaty bylinowej o wartości do 30.000 EUR, wykonanie plansz o wartości do 30.000 EUR, pielęgnację terenu zieleni przy ul. Abrahama o wartości do 30.000 EUR
16158/14/VI/P - wyrażenia zgody na wniesienie opłat za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni
16159/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Komandorskiej 16 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
16160/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
16161/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim /Alei Jana Pawła II przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
16162/14/VI/M - upoważnienia do zawarcia umowy cesji wierzytelności wynikającej z postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 14.08.2012r wydanego w sprawie VII Ns 2163/09
16163/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, 28, Modrej 1
16164/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk plakatów promujących wydarzenia z kalendarza imprez miejskich w 2014 roku
16165/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30.000 EUR, na organizację wydarzenia promocyjnego Filmowa Świętojańska
16166/14/VI/M - udzielenia zamówienia na współprodukcję audycji promującej miasto na antenach TVP1 i TVP Polonia
16167/14/VI/P - organizacji 50. Międzynarodowego Kongresu Urbanistów Isocarp w Gdyni w dniach 23-26.09.2014
16168/14/VI/M - wyboru zespołu dla oceny zasadności przekształcenia Administracji Budynków Komunalnych nr 3 i 4 z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe
16169/14/VI/M - rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
16170/14/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na dostawę, instalację i wdrożenie elektronicznej platformy do obsługi formularzy elektronicznych oraz dostawę i wdrożenie w ramach tej platformy 161 formularzy, realizowanej w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
16171/14/VI/O - przyjęcia raportu z realizacji w 2013 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
16172/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na realizację działań w ramach projektu „Gdyński BiznesMam"
16173/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie 1000 sztuk znaczków okolicznościowych promujących miasto
16174/14/VI/M - zatwierdzenia projektu umowy użyczenia zawieranej pomiędzy Morską Spółdzielnią Mieszkaniową a Gminą Miasta Gdyni, związanego z realizacją zadania z budżetu obywatelskiego 2014 r.
16175/14/VI/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę dzierżawy łączy transmisji danych pomiędzy budynkami UM Gdyni
16176/14/VI/K - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi i sądami w przygotowaniu i ewentualnym prowadzeniu postępowania o zwrot nadpłaconego podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych przez zamawiającego w 2010 roku
16177/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Przebudowa ul. Izydy i Apollina w Gdyni"
16178/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie aktualizacji projektu przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicy Osada Rybacka w Gdyni
16179/14/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Punkt pomocy psychologicznej dla mam/rodziców, niemowląt i małych dzieci „Początek w rodzinie" - II edycja
16180/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2014 roku
16181/14/VI/R - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń na uroczystość „Dnia Sybiraka"
16182/14/VI/P - organizacji pobytu zagranicznych prelegentów w ramach konferencji „Modernizm w Europie - Modernizm w Gdyni"
16182a/14/VI/P - odwołania Rady Programowej ds. Badania Dziejów Gdyni i Twórczości Literackiej Związanej z Gdynią przy Prezydencie Miasta Gdyni
16183/14/VI/U - unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EUR na opracowanie dwóch dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy oświetlenia
16184/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/933/UI/195-W/2013 z dnia 22.10.2013r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie"
16185/14/VI/M - wykonania remontu elewacji gminnego budynku z boksami garażowymi przy ul. Śląskiej 51 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.09.2014
Data udostępnienia informacji: 05.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2014 14:49 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk