Z dnia 2014-09-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.09.2014 r. w sprawie:
16031/14/VI/P - udzielenia dotacji Muzeum Emigracji
16032/14/VI/M - nieodpłatnego przekazania stojaków rowerowych na rzecz Szkoły Muzycznej I i II stopnia, będącej gdyńską, samorządową placówką oświatową
16033/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni"
16034/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego wraz z uporządkowaniem przyległego terenu przy ul. Chwarznieńskiej 16/1 w Gdyni
16035/14/VI/M - zakupu i montażu pieca akumulacyjnego do gminnego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Inżynierskiej 15 w Gdyni
16036/14/VI/M - wykonania dezynfekcji gminnego budynku mieszkalnego przy ulicy Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
16037/14/VI/M - wykonania prac naprawczych w gminnym budynku mieszkalnym przy ulicy Dąbrowskiego 43 w Gdyni
16038/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ulicy Ujejskiego 23/4 i 23/10 w Gdyni
16039/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Waszyngtona 28-30/1,28-30/7a,28-30/8,28-30/14,28-30/16,28-30/29 w Gdyni
16040/14/VI/M - zakupu i montażu drzwi wejściowych prowadzących do gminnych lokali mieszkalnych nr 23 i 24 przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
16041/14/VI/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Piotrkowskiej 8 w Gdyni
16042/14/VI/M - wykonania remontów 4 gminnych lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Dickmana 38/8, Dickmana 38/402, Legionów 84/1A i Świętojańskiej 139/II/115
16043/14/VI/M - wykonania przebudowy i remontu gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 5-7/21 w Gdyni
16044/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16045/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16046/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16047/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16048/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16049/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16050/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16051/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16052/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011-2014
16053/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń na uroczystość „Dnia Sybiraka"
16054/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie torów pływackich na krytej pływalni przy Gimnazjum nr 3 w Gdyni
16055/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
16056/14/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie umów zleceń z pracownikami UMG na wymalowanie korytarzy w budynku UMG
16057/14/VI/S - wyrażenia zgody na dostawę plafonów i paneli LED o wartości do 30 000 EUR
16058/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Przepisy ustawy Prawo wodne z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2014 roku „ dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
16059/14/VI/S - udzielenia zamówienia na zakup znaczków pocztowych
16060/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Aresa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16061/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Przemyskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
16062/14/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/167/D/12 z dnia 23 lipca 2012r., przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 162 i 162A
16063/14/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia służebności gruntowych przy ul. Świętojańskiej oraz wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta
16064/14/VI/P - organizacji szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
16065/14/VI/P - akceptacji Aneksu nr 1 do Porozumienia nr KB/406/PK/2/w/2014 zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji w 2014 roku
16066/14/VI/S - zmiany zarządzenia nr 15756/14/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 sierpnia 2014 r.
16067/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
16068/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na opiekę autorską nad oprogramowaniem: rejestr VAT i ekwiwalent dla Straży Miejskiej
16069/14/VI/S - zlecenia konsultacji eksperckich dotyczących odbioru i wdrażania zmian w systemie elektronicznym, wykorzystywanym przez placówki oświatowe do prowadzenie dziennika elektronicznego
16070/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługi asysty telefonicznej dla administratorów dziennika elektronicznego
16071/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na modyfikację dziennika elektronicznego
16072/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi rocznej aktualizacji platformy informatycznej firmy Bentley Systems
16073/14/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na wykonanie usług transportowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014r o wartości do 30000 EUR zarządzenie nr 13527/14/VI/S
16074/14/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Krzywej 22
16075/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kadmowej 7 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
16076/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Armatorów 5A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
16077/14/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni oraz upoważnienia do podpisania umowy
16078/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie tłumaczenia tekstu oraz nabycia licencji do fotografii do folderu o Gdyn
16079/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę łączy dostępu do internetu dla 2 infomatów zewnętrznych 46'' oraz na serwis urządzeń zapewniających komunikację z internetem dla ww. infomatów
16080/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na aktualizację spotu poświęconego Gdyńskiemu Weekendowi Kulinarnemu
16081/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na organizację wydarzenia promocyjnego
16082/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, materiałów promujących Miasto w związku z uroczystością zawieszenia wiechy na Gdyńskim Centrum Filmowym
16083/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie flag okolicznościowych promujących miasto z okazji Festiwalu Filmowego w Gdyni
16084/14/VI/M - zakupu do kwoty 30 000 EUR oprogramowania do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
16085/14/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
16086/14/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Krzywej 24
16087/14/VI/P - wykonania scenografii w Hotelu Gdynia oraz przeprowadzenia akcji happeningowej podczas spotkania inaugurującego 39. Festiwal Filmowy w Gdyni
16088/14/VI/P - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na publikację reklamy promującej Festiwal Gdynia Classica Nova
16089/14/VI/P - kontynuacji serwisu internetowego gdyniabusinessweek.pl
16090/14/VI/P - organizacji Międzynarodowego Zlotu Przewodników
16091/14/VI/P - organizacji 50. Międzynarodowego Kongresu Urbanistów Isocarp w Gdyni w dniach 23-26.09.2014
16092/14/VI/P - przygotowania scenariuszy i prowadzenia uroczystości organizowanych przez miasto
16093/14/VI/P - druku materiałów informacyjnych
16094/14/VI/P - druku materiałów informacyjnych
16095/14/VI/P - współorganizacji obchodów „Dnia Sybiraka"
16096/14/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 186 000 EUR na robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni
16097/14/VI/M - zmiany umowy inwestycyjnej nr IJ12-01464 z 14.09.2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki na realizację projektu miejskiego pod nazwą „Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni"
16098/14/VI/U - uregulowania należności za wykonana dokumentację dot. wypisów z rejestru gruntów do celów informacyjnych dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji zadań gminnych
16099/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na opracowanie dokumentacji rozbudowy ulicy Armii Krajowej i Skweru Kościuszki w ramach zadania pn: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Placu Grunwaldzkiego, Armii Krajowej, Borchardta, Skweru Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej"
16100/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
16101/14/VI/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: „Budowa tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym w rejonie ul. Podjazd w Gdyni", wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
16102/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/888/UI/187/W/2013 z 09.10.2013 r. na wykonanie roboty budowlanej „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w Gdyni, w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą
16103/14/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a przedsiębiorstwem Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicy Osada Rybacka w Gdyni
16104/14/VI/U - organizacji międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. i jej waloryzacja
16105/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na usługę opracowania projektów koncepcyjnych wybiegów dla psów w dzielnicach Oksywie, Orłowo i Witomino-Radiostacja
16106/14/VI/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów, zawartych pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami"
16107/14/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2014 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni
16108/14/VI/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
16109/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2014 r.
16110/14/VI/S - zawarcia aneksu do umowy nr KB/221/SI/2-W/2014 dotyczącej roboty budowlanej polegającej na dostawie i instalacji systemu chłodzenia w serwerowniach w 59 placówkach oświatowych na terenie miasta Gdyni, realizowanych w ramach projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
16111/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę książek o wartości do 30 000 EUR
16112/14/VI/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach
16113/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa SP nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola
16114/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przygotowaniu pomieszczenia oraz instalacji wew. pod montaż dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego c.o. i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 35 przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni
16115/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
16116/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie robót budowlanych pn: „Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie-Etap II"
16117/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni z regulacją górnego odcinka odbiornika - Potoku Kolibkowskiego oraz Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej, realizowanych w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni"
16118/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni z regulacją górnego odcinka odbiornika - Potoku Kolibkowskiego oraz Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej, realizowanych w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.09.2014
Data udostępnienia informacji: 05.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2014 14:48 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk