Z dnia 2014-09-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.09.2014 r. w sprawie:
15965/14/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej „Zarządu Dróg i Zieleni" w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
15966/14/VI/P - wykonania zakreślacza z logo konkursu „Jak żyć w przyjaźni?" oraz logo „Gdynia moje miasto"
15967/14/VI/P - powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2014, ogłoszonego zarządzeniem nr 15687/2014/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 lipca 2014 r.
15968/14/VI/M - udzielenia zamówienia do 30.000 EUR na dostawę dwóch ławek zewnętrznych stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa Dominika 13A w Gdyni
15969/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w lokalach mieszkalnych przy ul. Unruga 18A/2, 18A/5 w Gdyni
15970/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Zielonej 32/8, 32/12, 32/35 w Gdyni
15971/14/VI/M - zwrotu kosztów naprawy dachów budynków mieszkalnych przy ul. Dickmana 28 i 30 w Gdyni
15972/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Zamenhofa 13/40 i Opata Hackiego 31/49 w Gdyni
15973/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 79 przy ul. Opata Hackiego 23 w Gdyni
15974/14/VI/M - wykonania remontu kontenera na odpady wielkogabarytowe usytuowanego na gminnej nieruchomości przy ul. Demptowskiej 46 w Gdyni
15975/14/VI/M - naprawy instalacji elektrycznej i wykonania próby szczelności instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego 31/16 w Gdyni
15976/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ulicy Świętojańskiej 139/III/138 w Gdyni
15977/14/VI/M - przebudowy instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ulicy Morskiej 135/13 w Gdyni
15978/14/VI/M - usunięcie awarii w gminnej przepompowni ścieków sanitarnych obsługującej gminne budynki mieszkalne przy ul. Dickmana 18-30 i ul. Dickmana 38 w Gdyni
15979/14/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w lokalu socjalnym nr 10 przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
15980/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia budynku mieszkalnego przy ul. Śmidowicza 59A w Gdyni
15981/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu Uchwały nr 4/2014 z 2 czerwca 2014 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Wójta Radtkego 43 w Gdyni w sprawie wykonania podziału i przebudowy gminnego lokalu mieszkalnego nr 15-16 w zakresie części wspólnych nieruchomości pod ww. adresem
15982/14/VI/R - wyrażenia zgody na zmianę treści umów partnerskich w ramach projektu pn.: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
15983/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunami z Gdyni do Geschwister Prenski Schule w Lubece oraz rewizyty gości z Niemiec w Gdyni w ramach wymiany międzynarodowej
15984/14/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów klasy obronnej XII Liceum Ogólnokształcącego do Warszawy
15985/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
15986/14/VI/P - utworzenia systemu stałego dyżuru
15987/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
15988/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę i serwis centrali telefonicznej oraz łącza pomiędzy modułami centrali
15989/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Świętopełka przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
15990/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Adama Mickiewicza 1/3 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
15991/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: aktywizacja społeczna osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
15992/14/VI/P - organizacji wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Gdynia do Axel (Holandia)
15993/14/VI/M - udzielenia zamówienia do 30.000 EUR na dokonanie oceny instrumentów muzycznych, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego, zlokalizowanej przy ul. Bpa Dominika 13A
15994/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
15995/14/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2014 na dostawę mediów oraz opłacenie kosztów niezbędnych do funkcjonowania obiektu „INFOBOX" położonego przy ul. Świętojańskiej 30
15996/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
15997/14/VI/M - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o wyznaczenie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu spadkobiercy byłego współwłaściciela nieruchomości przy ul. Bema
15998/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właściciela i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych
15999/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Akacjowej 2A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
16000/14/VI/P - pracowania i publikacji materiału do lokalnego wydania miesięcznika Nasza Historia
16001/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kołobrzeskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
16002/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pasiecznej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16003/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żywicznej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16004/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pasiecznej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16005/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16006/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Polnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
16007/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Widnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
16008/14/VI/S - powołania Komisji do Oceny Dokumentacji z Wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku
16009/14/VI/P - współfinansowania wspólnie z Ligą Morską i Rzeczną sztandaru dla Jednostki Wojskowej nr 4026
16010/14/VI/M - pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni aportem w postaci zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Energetyków
16011/14/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2014
16012/14/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na rok 2014
16013/14/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
16014/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000 EUR na usługę telefonii komórkowej transfer danych wraz z dostawą sprzętu dla UM Gdyni
16015/14/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicy Narcyzowej w Gdyni
16016/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie boiska i placu zabaw przy ul. Okrzei, ul. Kmdr. Przybyszewskiego, ciągu pieszego pomiędzy ciągiem za „Tesco" a ul. Rumską oraz ul. Unruga w Gdyni"
16017/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania pn: „Roboty drogowe w ul. Promiennej i ul. Harcerskiej oraz przy kościele św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii w Gdyni"
16018/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1010/UI/203-W/2013 z 12.11.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa dojazdu do budynku przy ul. Powstania Śląskiego 10"
16019/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Osada Rybacka
16020/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalowanych urządzeń realizowanych w ramach robót uzupełniających zadania: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
16021/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy dotyczącej wykonania robót uzupełniających w ramach zadania: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
16022/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych miasta
16023/14/VI/U - druku 50 egzemplarzy angielskiej wersji wydawnictwa pokonferencyjnego z konferencji: „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura pierwszej połowy XX w. i jej ochrona" oraz „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona"
16024/14/VI/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów, zawartych pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Michała Archanioła
16025/14/VI/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów, zawartych pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Gdyńskim Stowarzyszeniem Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha"
16026/14/VI/M - udzielenia Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dziesięciu sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, dwunastometrowych, niskopodłogowych, hybrydowych, zasilanych sprężonym gazem ziemnym - CNG
16027/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa ul. Kołłataja, kładki dla pieszych nad rz. Struga Cisowska, schodów przy ul. Cechowej i przebudowa chodnika na ul. Oliwkowej w Gdyni
16028/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizację i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa ul. Kołłątaja, kładki dla pieszych nad rz. Struga Cisowska, schodów przy ul. Cechowej i przebudowa chodnika na ul. Oliwkowej w Gdyni"
16029/14/VI/S - zapewnienia umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w związku z zarządzonymi wyborami do Rady Miasta Gdyni, Sejmiku Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
16030/14/VI/O - akceptacji zmian w umowie nr KB/1180/OZ/9/w/2014

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.09.2014
Data udostępnienia informacji: 11.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2014 15:00 Korekta Sybilla Stolarczyk
11.09.2014 12:56 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk