Z dnia 2014-08-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.08.2014 r. w sprawie:
15890/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie doradztwa ekonomicznego-prawnego
15891/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu Uchwały nr 2/2014 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kapitańskiej 41 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
15892/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni w sprawie wykonania przyłącza cieplnego do budynku przy Placu Kaszubskim 13 w Gdyni
15893/14/VI/M - wymiany grzejnika w mieszkaniu nr 305 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
15894/14/VI/M - wykonania rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Pustej 7B w Gdyni
15895/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 1A przy ul. Śląskiej 51A w Gdyni
15896/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 48 przy ul. Morskiej 91 w Gdyni
15897/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
15898/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
15899/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
15900/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
15901/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
15902/14/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wykonanie toreb wielorazowego użytku
15903/14/VI/S - podpisania aneksu do umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni przy ul. 10 Lutego 33 dla potrzeb Referatu Gospodarki Odpadami UMG
15904/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru nad realizacją roboty budowlanej polegającej na dostawie i instalacji systemu chłodzenia w 59 serwerowniach zlokalizowanych w placówkach oświatowych w Gdyni
15905/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup lampek biurkowych, czajników i filtrów, wentylatorów oraz kalkulatorów o wartości do 30 000 EUR
15906/14/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracownikom Urzędu Miasta Gdyni
15907/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
15908/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie materiałów promujących miasto
15909/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, publikacji reklamy miasta w gazecie „Teraz Toruń"
15910/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na remont nośnika Citylight z planem miasta, usytuowanego przy terminalu promowym Stena Line wraz z czyszczeniem i wymianą plakatów
15911/14/VI/M - zawarcia z użytkownikiem wieczystym ugody dotyczącej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 155
15912/14/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością ruchową
15913/14/VI/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/306/PD/39/W-2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Gdynian Wysiedlonych.
15914/14/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego łączącej istniejące ścieżki wzdłuż Alei Zwycięstwa i Bulwaru Nadmorskiego" oraz pełnienie nadzoru autorskiego
15915/14/VI/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych"
15916/14/VI/O - zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 25 w Gdyni
15917/14/VI/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z pomieszczeń szkolnych w Gimnazjum nr 11 w Gdyni
15918/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
15919/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
15920/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali do ćwiczeń w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni
15921/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie terenu sportowego - bieżni boiska Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
15922/14/VI/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 18 dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
15923/14/VI/O - ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna".
15924/14/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dwójki dzieci do Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Niedowidzącego w Sobieszewie
15925/14/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu czworga dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie oraz dowozu jednego dziecka do Chrześcijańskiej Szkoły Montessori w Gdańsku
15926/14/VI/S - zamówienia publicznego na obsługę płatności realizowanych w ramach platformy Cyfrowy Urząd
15927/14/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup art. spożywczych na potrzeby UMG - zarządzenie nr 14185/14/VI/S
15928/14/VI/S - wyrażenia zgody na wymianę okien w budynku UMG przy Al. Zwycięstwa 291A o wartości do 30 000 EUR
15929/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
15930/14/VI/S - prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
15931/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie statuetki - Specjalnej Nagrody Młodzieżowej Rady Miasta wręczanej w trakcie Małej Gali Festiwalu Filmowego w Gdyni.
15932/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Puckiej.
15933/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na organizację konferencji prasowej
15934/14/VI/P - przygotowania i wydania publikacji „Ludzie sierpnia ‘80".
15935/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 -2014
15936/14/VI/P - dofinansowania wydania materiałów na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Militaria w edukacji historycznej"
15937/14/VI/P - akceptacji treści aneksu do umowy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A
15938/14/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 Dla Niesłyszących im. Jana Sietrzyńskiego w Wejherowie
15939/14/VI/M - udzielenia licencji do filmu reklamowego
15940/14/VI/P - zmiany treści zarządzenia nr 14962/14/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zamówienia materiału fotograficznego na stronę www.gdynia.pl z wydarzenia Operacja Żagle Gdyni 15 - 18 sierpnia 2014.
15941/14/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego do wartości 30 000 EUR na wykonanie wycinki drzewa i krzewów przy ul. Źródło Marii w Gdyni
15942/14/VI/R - zatwierdzenia wyników konkursu dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach"
15943/14/VI/R - przyznania dotacji na realizację zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert
15944/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
15945/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/491/UI/81-W/2014 z 23.07.2014 r. dotyczącej wykonania robót budowlanych „Budowa utwardzenia miejsc postojowych w rejonie ul. Nagietkowej oraz zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i Kochanowskiego
15946/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy Nr KB/793/UI/163-W/2013 z dnia 02.09.2013r. o wykonanie robót budowlanych:„Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
15947/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1144/UI/234-W/2013 z dnia 24.12.2013 r.. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcący nr VI w Gdyni, ul. Kopernika 34"
15948/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/972/UI/200-W/2013 z 30.10.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu - etap II"
15949/14/VI/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/109/UI/27/W/2013 z 05.02.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z utwardzeniem nawierzchni w części ulic Olgierda i Żniwnej"
15950/14/VI/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/210/UI/38-W/2014 z 19.03.2014 r. na wykonanie materiałów do decyzji ZRID dla zadania pn: „Budowa części ulic Olgierda i Żniwnej
15951/14/VI/U - organizacji 4. międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. i jej waloryzacja"
15952/14/VI/U - organizacji zakwaterowania gości krajowych i zagranicznych podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. i jej waloryzacja"
15953/14/VI/P - projektu i druku materiałów konferencyjnych
15954/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na organizację wydarzenia „Dzień #gdyniarowerem"
15955/14/VI/P - przygotowania scenariusza i prowadzenia uroczystości odsłonięcia pomnika
15956/14/VI/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży
15957/14/VI/M - zmiany umowy Nr KB/466/MB/12-W/2014 z dnia 16.07.2014 roku na dostawę mebli, stanowiących wyposażenie Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni
15958/14/VI/R - zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr 00031-61722-OR1100020/10 z dnia 15 lutego 2011r. dla projektu pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II" w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
15959/14/VI/R - przyznania dotacji podmiotowi, prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów Seniora"
15960/14/VI/R - przyznania dotacji podmiotowi, prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja"
15961/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, organizacji wydarzenia promocyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.08.2014
Data udostępnienia informacji: 11.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.09.2014 12:52 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk