Z dnia 2014-08-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.08.2014 r. w sprawie:
15859/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na druk folderu o mieście i ulotki z mapą Gdyni
15860/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Opata Hackiego 25/49 i Zamenhofa 13/39 w Gdyni
15861/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 23 przy ul. Wójta Radtkego 32 w Gdyni
15862/14/VI/M - likwidacji starego i posadowienia nowego ogrodzenia w części gminnej nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 207 A w Gdyni
15863/14/VI/R - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 1/2014 do umowy nr KB/3/MOPS/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie
15864/14/VI/R - Aneksu nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-04 do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-00 projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
15865/14/VI/P - planu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta Gdyni w zakresie obrony cywilnej na lata 2014- 2019
15866/14/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Sojowej
15867/14/VI/O - powołania komisji opiniującej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży ogłoszonego na mocy zarządzenia nr 15322/14/VI Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 24 czerwca 2014r.
15868/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w Wejherowie
15869/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę obsługi akcji „Sprzątanie Gdyni 2014" w ramach międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata"
15870/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r.
15871/14/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
15872/14/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR, na realizację promocji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
15873/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę z tytułu najmu nieruchomości z przeznaczeniem na „Operacja Żagle Gdyni 2014"
15874/14/VI/S - zmiany treści zarządzenia na zlecenie konserwacji oraz naprawy instalacji c. o. i instalacji wod.-kan. w budynkach UMG w roku 2014 o wartości do 30 000 EUR
15875/14/VI/S - wyrażenia zgody na wymianę okna w budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 o wartości do 30 000 EUR
15876/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ulicy Bazyliowej w Gdyni"
15877/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ulicy Bazyliowej w Gdyni"
15878/14/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn.: „Wzmocnienie posadowienia fundamentów budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ulicy Kopernika 34 w technologii jet grouting"
15879/14/VI/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy przenoszącej prawa autorskie do projektu graficznego 8 szt. tablic informacyjnych dla parkingów rowerowych zrealizowanych w ramach projektu pn.: „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013"
15880/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej
15881/14/VI/P - organizacji Europejskich Obchodów Dnia Maszynisty
15882/14/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawy i warunków dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
15883/14/VI/O - ogłoszenia konkursu
15884/14/VI/R - zatwierdzenia składu komisji oceniającej wnioski złożone w konkursie dla rad dzielnic „Gdynia po godzinach"
15885/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
15886/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
15887/14/VI/K - przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek kultury za I-sze półrocze 2014 roku
15888/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/491/UI/81-W/2014 z 23.07.2014 r. dotyczącej wykonania robót budowlanych: „Budowa utwardzenia miejsc postojowych w rejonie ul. Nagietkowej oraz zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i Kochanowskiego"
15889/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/492/UI/82-W/2014 z 23.07.2014 r. dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizację i w okresie gwarancji zadania" „Budowa utwardzenia miejsc postojowych w rejonie ul. Nagietkowej oraz zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i Kochanowskiego"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.08.2014
Data udostępnienia informacji: 25.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2014 14:13 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk