Z dnia 2014-08-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.08.2014 r. w sprawie:
15772/14/VI/M - zaopiniowania propozycji ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1620G ciągu ulic Podjazd - 10 Lutego - Skweru Kościuszki - Alei Jana Pawła II w Gdyni
15773/14/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
15774/14/VI/M - wykonania nasadzeń drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
15775/14/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni
15776/14/VI/M - przestawienia urządzenia zabawowego typu „KONIK" oraz wykonania strefy bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Necla 4-6 w Gdyni
15777/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego
15778/14/VI/P - przewozu uczestników wydarzenia Operacja Żagle Gdyni
15779/14/VI/P - organizacji cateringu na katamaranach podczas parady żaglowców w czasie Operacji Żagle Gdyni
15780/14/VI/P - wykonania rysunków do kalendarza „Gdynia bez barier" na rok 2015
15781/14/VI/P - współorganizacji projektu „440 km po zmianę"
15782/14/VI/P - kontynuacji zadania: Sekretariat Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA" w 2014 r.
15783/14/VI/M - udzielenia zamówienia do 30.000 EUR na wykonanie studni kanalizacji sanitarnej i montażu klapy zwrotnej przy budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14
15784/14/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na aktywizacji młodzieży, mieszkańców Gdyni
15785/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie flag okolicznościowych promujących miasto z okazji Operacji Żagle Gdyni
15786/14/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
15787/14/VI/M - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialne i sądowe w związku z ustanowieniem nieodpłatnej służebności na rzecz Gminy Miasta Gdynia przy ul. Bazylikowej
15788/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 14915/2014/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 maja 2014 r.
15789/14/VI/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
15790/14/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą Inkubator Aktywności Rodziny
15791/14/VI/P - organizacji uroczystości otwarcia Operacji Żagle Gdyni
15792/14/VI/P - wykonania ceramiki okolicznościowej
15793/14/VI/P - wykonania projektów graficznych
15794/14/VI/P - wykonania projektów graficznych
15795/14/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym w rejonie ulicy Podjazd w Gdyni", wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
15796/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie wydzielenia geodezyjnego działki dla zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Gdyni"
15797/14/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach montażu jednego słupa linii oświetleniowej napowietrznej ŻN-10 w ulicy Kołłątaja w Gdyni
15798/14/VI/M - zawarcia umowy na konserwację stacji trafo przy ul. Kopernika 71 w Gdyni
15799/14/VI/M - zawarcia umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej gminnego obiektu oraz na dostawę energii elektrycznej do ww. obiektu w zakresie przesyłu i dystrybucji przy ul. Kopernika71 w Gdyni
15800/14/VI/M - wykonania remontu kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 10-12 w Gdyni
15801/14/VI/M - wykonania remontu kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 18 w Gdyni
15802/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 14 przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
15803/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Dickmana 26 w Gdyni
15804/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Morskiej 212/9, Morskiej 221/1 i Rolniczej 12/61 w Gdyni
15805/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Starowiejskiej 25 a w Gdyni
15806/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Gniewskiej 18/14, Morskiej 210/19, Rolniczej 16/22, Zamenhofa 7/38 i Zamenhofa 13/32 w Gdyni
15807/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Kampinoskiej 2 w Gdyni
15808/14/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni drogowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Powstania Wielkopolskiego 78 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni
15809/14/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni drogowej przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni
15810/14/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę dwóch budynków mieszkalnych z przybudówkami gospodarczymi przy ul. Dembińskiego 1A w Gdyni
15811/14/VI/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
15812/14/VI/O - wyrażenia zgody na umorzenie nieściągalnych należności
15813/14/VI/O - umorzenia zaległości pieniężnych za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze gdyńskich przedszkoli samorządowych
15814/14/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa w zakresie podpisywania jednoosobowo umów dotyczących udostępniania drogą elektroniczną danych w zakresie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
15815/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zieleni przy Szkole Muzycznej o wartości do 30 000 EUR
15816/14/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000 EUR na usługę telefonii komórkowej, dostępu do Internetu wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni
15817/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
15818/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Rozwijanie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy" dla strażników miejskich
15819/14/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę programów TV w roku 2014 o wartości do 30 000 EUR
15820/14/VI/P - przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KM PSP w Gdyni w 2014 r.
15821/14/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Sopockiej
15822/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej budynkowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Częstochowskiej 42
15823/14/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie zasad przygotowywania i trybu przedkładania projektów uchwał i zarządzeń
15824/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR na organizację stoiska oraz prezentację oferty inwestycyjnej Miasta Gdyni podczas Targów EXPO Real w Monachium, które odbędą się w dniach 5-8 października 2014 roku
15825/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla remontu leśnej ścieżki rowerowej
15826/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie materiałów promujących Zespół Miejskich Hal Targowych w Gdyni
15827/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na wynajem powierzchni reklamowej na ekspozycję reklamy Miasta Gdyni
15828/14/VI/M - wykonania materiałów reklamowych
15829/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie opracowania graficznego oraz produkcję materiałów promujących miasto
15830/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na wykonanie materiałów promujących miasto
15831/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie identyfikatorów na potrzeby imprezy Operacja Żagle Gdyni
15832/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na opracowanie wirtualnego przewodnika miejskiego
15833/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na organizację produkcji audycji radiowej
15834/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, wykonania elementów oznakowania miasta w trakcie imprezy Operacja Żagle Gdyni
15835/14/VI/M - nabycia licencji, do kwoty 30 000 EUR, do fotografii barwnych
15836/14/VI/P - druku materiałów przeznaczonych na 50. Międzynarodowy Kongres Planistów Isocarp w Gdyni
15837/14/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na 39. Festiwalu Filmowym w Gdyni
15838/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie robót budowlanych pn: „Przebudowa ul. Izydy i Apollina w Gdyni"
15839/14/VI/U - akceptacji zmiany umów w ramach przedsięwzięcia: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
15840/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa ul. Kołłątaja, kładki dla pieszych nad rz. Struga Cisowska, schodów przy ul. Cechowej i przebudowa chodnika na ul. Oliwkowej w Gdyni"
15841/14/VI/P - udostępnienia pokoju na ostatnim piętrze w Studenckim Domu Marynarza nr 2 w Gdyni
15842/14/VI/P - przygotowania cateringu na zlot Operacja Żagle Gdyni
15843/14/VI/P - wykonania 6 flag na zlot Operacja Żagle Gdyni
15844/14/VI/P - realizacji filmu z Operacji Żagle Gdyni
15845/14/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2014
15846/14/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
15847/14/VI/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia skweru im. Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania
15848/14/VI/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
15849/14/VI/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulic: Kolonia Gołębiewo i Kolonia Krygulec w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania
15850/14/VI/P - zapewnienia cateringu na ORP „Wodnik" podczas Operation Gdynia Sails
15851/14/VI/M - kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego - ul. Północna
15852/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9489/13/VI Prezydenta Miasta Gdyni z 22 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia zamówienia do 14 000,00 euro na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
15853/14/VI/M - usunięcia awarii w gminnej przepompowni ścieków sanitarnych obsługującej gminne budynki mieszkalne przy ul. Dickmana 18-30 i ul. Dickmana 38
15854/14/VI/P - organizacji projektu „Gdynia Business Week 2014
15855/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej
15856/14/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia przejścia pod torami PKP w rejonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni" i „Uzupełnienie oświetlenia przejścia dla pieszych na wysokości krzyżówki Płk. Dąbka -Sikorskiego w Gdyni Pogórze Górne"
15857/14/VI/M - wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. Lotników w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.08.2014
Data udostępnienia informacji: 25.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2014 14:10 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk