Z dnia 2014-07-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.07.2014 r. w sprawie:
15558/14/VI/P - druku przewodnika po Gdyni zawierającego informacje o dostępności tras i obiektów dla osób z niepełnosprawnością
15559/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack wydarzenia kulturalnego „Sierpniowe inspiracje przy Źródle Marii" w dniu 15 sierpnia 2014
15560/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Obłuże festynu rodzinnego w dniu 30 sierpnia 2014 r.
15561/14/VI/P - dofinansowania publikacji reprintu przewodnika turystycznego
15562/14/VI/M - zaopiniowania propozycji ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1619G ciągu ulic Dworcowej - Placu Konstytucji w Gdyni
15563/14/VI/M - zgłoszenia zamiaru rozbiórki komórek gospodarczych wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Śmidowicza 59A w Gdyni
15564/14/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku garażowego dwustanowiskowego z przybudówką gospodarczą i częściowym postawieniem nowego ogrodzenia przy ul. Wolności 4A w Gdyni
15565/14/VI/M - wykonania rozbiórki zabudowań po byłym ogrodnictwie wraz z uporządkowaniem terenu u zbiegu ulic Wielkopolskiej i Al. Zwycięstwa w Gdyni
15566/14/VI/M - wykonania remontu klatki schodowej oraz wymiany stolarki drzwiowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
15567/14/VI/M - wykonania remontu pralni na I piętrze w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
15568/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Legionów 59 w Gdyni
15569/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Św. Piotra 11 w Gdyni
15570/14/VI/M - zabezpieczenia gminnego budynku użytkowego przy ul.Wiśniewskiego 22 C w Gdyni
15571/14/VI/M - usunięcie awarii w gminnej przepompowni ścieków sanitarnych obsługującej gminne budynki mieszkalne przy ul. Dickmana 18-30 i ul. Dickmana 38 w Gdyni
15572/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
15573/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
15574/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
15575/14/VI/P - zamówienia „Warsztatów fotografii reporterskiej z wydarzenia Operacja Żagle Gdyni"
15576/14/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją przez Gimnazjum nr 4 w Gdyni międzynarodowego spotkania uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich z krajów współpracujących w ramach programu „Europe - Different Houses -One Community"
15577/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczennicy z Gimnazjum nr 11 w Gdyni na Turniej Mistrzostw Świata w Tańcu Nowoczesnym w Turynie
15578/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
15579/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
15580/14/VI/P - wykonania monitoringu wizyjnego w dzielnicy Mały Kack
15581/14/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
15582/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kacze Buki
15583/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka 6, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
15584/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na ekspozycję reklamy Miasta Gdyni
15585/14/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy
15586/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu, hostingu oraz aktualizacji strony internetowej Projektu NORDA- Północny Biegun Wzrostu
15587/14/VI/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia z JEKA INVESTMENTS Spółką z o.o. z siedzibą w Gdyni, dotyczącej nieruchomości położonej przy Alei Jana Pawła II, stanowiącej część działki nr 126/1, km 134 obręb Gdynia
15588/14/VI/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni dotyczącej nieruchomości położonej przy Alei Pawła II oznaczonej jako działka nr 35/1
15589/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na opracowanie ekspertyzy w zakresie indywidualnej oceny zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz planowanego rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu w formule partnerstwa z Rumią, Redą i Wejherowem
15590/14/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania: „Poniedziałek z Integracji i nie tylko"
15591/14/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania: „Ogólnopolskie zawody sportowe osób z niepełnosprawnością"
15592/14/VI/P - rozwiązania umowy nr KB/321/OK/41/W/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. na mocy porozumienia stron
15593/14/VI/P - promocji miasta podczas realizacji projektu lato z Radiem Wnet pod hasłem Wracamy do źródeł
15594/14/VI/P - wykonania i montażu tablicy poświęconej kapitanowi Kazimierzowi Jurkiewiczowi
15595/14/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni harcerzy polonijnych
15596/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/28/UI/10/W/2013 z dnia 15.01.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138 "
15597/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1144/UI/234-W/2013 z dnia 24.12.2013 r.. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcący nr VI w Gdyni, ul. Kopernika 34"
15598/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla zadania pn: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Chylonia, Witomino i Chwarzno - Wiczlino
15599/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie oceny terenu inwestycji pod kątem występowania objętych ochroną gatunków roślin w ramach zadania pn: „Budowa schodów terenowych przy ul. Cechowej w Gdyni"
15600/14/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
15601/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
15602/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych dla referatów mających siedzibę przy ul. 10 Lutego 33
15603/14/VI/S - wyrażenia zgody na zamontowanie klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowi mieszczącej się w budynku UMG wartości do 30 000 EUR
15604/14/VI/S - zmieniające zarządzenie nr 13443/2014/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza
15605/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, wykonania elementów oznakowania miasta w trakcie imprezy Red Bull Air Race Gdynia
15606/14/VI/M - zamówień do kwoty 30 000 EUR, na aktualizację bazy informacji o inwestycjach i opracowanie bazy informacji dla rowerzystów
15607/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na opracowanie identyfikacji graficznej, logotypu oraz wykonanie projektów na potrzeby Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia
15608/14/VI/M - zakupu do kwoty 30 000 EUR akcesoriów do aparatu fotograficznego dla Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
15609/14/VI/M - przyjęcia treści aneksu nr 3 do umowy nr KB/137/MG/3/W/2012 z dnia 24.02.2012r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości"
15610/14/VI/M - wydzierżawienia gruntu o pow. 25m² stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy Al. Zwycięstwa
15611/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kalksztajnów o pow. 100m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
15612/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kalksztajnów o pow. 144m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
15613/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Kalksztajnów 7 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
15614/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Kalksztajnów 9 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
15615/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Kalksztajnów 11a przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
15616/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
15617/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sambora 7 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
15618/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Partyzantów, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
15619/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15620/14/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2014
15621/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
15622/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
15623/14/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na wykonanie integracji platformy e-Urząd z systemem SIDAS EZD, realizowanej w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
15624/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na odnowienie licencji systemu zarządzania bazą danych ORACLE
15625/14/VI/S - zmiany treści zarządzenia w sprawie ponoszenia opłat za używanie częstotliwości radiowej dla Urządzeń PSM w 2014r.
15626/14/VI/M - akceptacji wyniku Otwartego Konkursu Ofert na wyłączną produkcję i sprzedaż pamiątek i upominków reklamowych z logotypem imprezy Operacja Żagle Gdyni oraz wykonania pakietów materiałów reklamowych
15627/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na przygotowanie projektów materiałów promocyjnych
15628/14/VI/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Moderna Sp. z o.o.
15629/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na druk ulotki promującej Zespół Miejskich Hal Targowych w Gdyni
15630/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie 10 flag okolicznościowych promujących Miasto
15631/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę z tytułu najmu nieruchomości z przeznaczeniem na Mistrzostwa Świata Red Bull Air Race
15632/14/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu numer 4, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Górnej 23-27 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
15633/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/888/UI/187/W/2013 z dnia 09.10.2013 r. na wykonanie roboty budowlanej: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą"
15634/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji kierownika budowy w ramach wykonywania robót budowlanych pn.:„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
15635/14/VI/M - podpisania z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej porozumienia w sprawie ustalenia odszkodowania za wycięte drzewa i krzewy
15636/14/VI/M - wyznaczenia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do przeprowadzenia postępowania wspólnego i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcom wyłonionym w wyniku postępowania do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej
15637/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 euro na wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych oraz uzyskanie decyzji ustalającej linię brzegu Potoku Kolibkowskiego
15638/14/VI/M - zawarcia Aneksu nr 13 do umowy nr KB/55/MB/5-W/2013 z dnia 12.02.2013r.
15639/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola nr 21 przy ul. Demptowskiej 42 w Gdyni
15640/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 5 186 000 EUR na robotę budowlaną, wykonanie prac konserwatorskich na elewacji budynku przy ul. 10-go Lutego 24 w zakresie wymiany parapetów zewnętrznych w 2014 r.
15641/14/VI/S - zmiany treści zarządzenia w sprawie zakupu biletów PKP-SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
15642/14/VI/U - akceptacji zapłaty należności dla PKP S.A. za trwałe zajęcie gruntu dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR na terenie Gdyni
15643/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie wyceny tj. oszacowania wysokości czynszu dzierżawnego dla terenu stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
15644/14/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Domu Opieki „Złota Jesień" w Gdańsku w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w DPS w Gdańsku, ul. Hynka 12
15645/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na materiały statystyczne dotyczące Gdyni
15646/14/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni grupy dzieci/młodzieży i opiekunów z Ukrainy w ramach akcji „Solidarni z Ukrainą"
15647/14/VI/P - wykonania sesji fotograficznych na potrzeby publikacji Urzędu Miasta
15648/14/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 € na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni z regulacją górnego odcinka odbiornika - Potoku Kolibkowskiego oraz budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach: Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej" - zadanie realizowane w ramach projektu Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.07.2014
Data udostępnienia informacji: 11.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2014 15:40 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk