Z dnia 2014-07-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.07.2014 r. w sprawie:
15494/14/VI/M - nieodpłatnego przekazania stojaków rowerowych na rzecz samorządowych placówek oświatowych oraz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, będącego jednostką budżetową
15495/14/VI/M - usunięcia awarii instalacji elektrycznej w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Władysława IV 51 w Gdyni
15496/14/VI/M - usunięcia awarii zewnętrznej kanalizacji sanitarnej gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni
15497/14/VI/M - wykonania prac naprawczych na dwóch placach zabaw przy ul. Żeglarzy 5 i 7 w Gdyni
15498/14/VI/M - rozbiórki komórek gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Chrzanowskiego 21 w Gdyni
15499/14/VI/M - rozbiórki pawilonu przy ul. Energetyków 13 w Gdyni
15500/14/VI/M - usunięcia awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Arciszewskich 27 A w Gdyni
15501/14/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni
15502/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014
15503/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na wykonanie 56 skrzynek dystrybutorów papierowych torebek na psie nieczystości z ich montażem na istniejących stelażach oraz wykonanie z zamontowanie 5 szt. pokryw do dystrybutorów
15504/14/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na rozwijaniu innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawisk
15505/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów z gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych tworzących 14 Gdyńską Drużynę Wędrowniczek „Defendo" na wypoczynek letni
15506/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
15507/14/VI/K - udzielenia pełnomocnictwa panu Andrzejowi Kuklewiczowi dyrektorowi jednostki budżetowej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 6
15508/14/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi zakładu budżetowego Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
15509/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014r.
15510/14/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia powierzchni użytkowej, znajdującej się w podpiwniczeniu budynku Urzędu Miasta Gdynia przy ul. 10 Lutego 24, pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a ORANGE POLSKA S.A.
15511/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na produkcję filmu reklamowego
15512/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
15513/14/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Kopernika przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
15514/14/VI/M - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjno -remontowych na lata 2011-2014
15515/14/VI/M - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno -remontowych na lata 2011-2014
15516/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania: „Oświetlenie ulicy Bazyliowej w Gdyni"
15517/14/VI/O - przyznania środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na realizację projektu „Gdynia Business Week 2014".
15518/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na: sporządzenie kart ewidencyjnych obiektów proponowanych na pomniki przyrody na terenie Gdyni o wartości do 30 000 EUR, sprawdzenie dokumentacji projektowej o wartości do 30 000 EUR, wykonanie kosztorysu inwestorskiego o wartości do 30 000 EUR
15519/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów ogrodniczych o wartości do 30 000 EUR
15520/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy inwentaryzacji drewna o wartości do 30 000 EUR
15521/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu zagospodarowania zieleni w ramach projektu Gdynia Design for All o wartości do 30.000 EUR
15522/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup albumów okolicznościowych dla potrzeb USC do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
15523/14/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania 80 sztuk grafik przedstawiających pejzaż Miasta Gdyni dla potrzeb USC do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
15524/14/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi oprawy 80 sztuk grafik przedstawiających pejzaż Miasta Gdyni dla potrzeb USC do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
15525/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup odkurzacza dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności o wartości do 30 000 EUR
15526/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r.
15527/14/VI/M - zatrzymania przez zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15528/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dworcowej 11A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
15529/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
15530/14/VI/P - organizacji pobytu gości zagranicznych w Gdyni w trakcie Red Bull Air Race 2014
15531/14/VI/P - promocji miasta podczas zawodów modeli redukcyjno-latających
15532/14/VI/P - współorganizacji wystawy fotograficznej Grand Press Photo
15533/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej robót budowlanych na zadaniu pn. Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
15534/14/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2014
15535/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
15536/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
15537/14/VI/R - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do zawarcia porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie w imieniu którego działa Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni w zakresie współfinansowania przebudowy kolektora deszczowego znajdującego się na terenie PKP
15538/14/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na aktywizacji młodzieży, mieszkańców Gdyni
15539/14/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na rozwijaniu innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawisk
15540/14/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
15541/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/84/UI/18-W/2014 z 24.02.2014 r. o wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ul. Spacerowej w Gdyni Orłowie"
15542/14/VI/P - organizacji rejsów po porcie i wodach Zatoki Gdańskiej podczas zlotu żaglowców „Operacja Żagle w Gdyni"
15543/14/VI/P - usługi hotelowej dla dziennikarzy zagranicznych podczas „Red Bull Air Race 2014"
15544/14/VI/P - cateringowej obsługi imprezy powitalnej dla dziennikarzy podczas „Red Bull Air Race 2014"
15545/14/VI/P - wykonania 4 sztuk flag do masztu teleskopowego
15546/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie przenośnej odłowni dzików wraz z montażem
15547/14/VI/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo" w Gdyni
15548/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie prac geodezyjnych w ramach zadania pn: „Rozbudowa układu drogowego na odcinku od ul. Lotników do ul. Stryjskiej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi"
15549/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1141/UI/231-W/2013 z 27.12.2013 r. KB/138/UI/29-W/2012 z 19.03.2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji pn: „Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej. Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z budową ścieżek rowerowych"
15550/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie tablic pamiątkowych dla projektu pn: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - etap I"
15551/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1061/UI/212-W/2013 z 27.11.2013 r. o wykonanie roboty budowlanej pn: „Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni na odcinku do schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Zwinisławy"
15552/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
15553/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa utwardzenia miejsc postojowych w rejonie ul. Nagietkowej" oraz „Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i ul. Kochanowskiego"
15554/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlana pn: „Budowa utwardzenia miejsc postojowych w rejonie ul. Nagietkowej" oraz „Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i ul. Kochanowskiego"
15555/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną
15556/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.07.2014
Data udostępnienia informacji: 11.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2014 15:21 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk