Z dnia 2014-07-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.07.2014 r. w sprawie:
15414/14/VI/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
15415/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr KB/71/PD/7-W/2014
15416/14/VI/P - zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim
15417/14/VI/M - wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnej umowy przelewu wierzytelności pomiędzy TIM-NORD Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem EUREKA Sp. j. i Gminą Miasta Gminy
15418/14/VI/M - akceptacji treści porozumienia
15419/14/VI/M - zgłoszenia zamiaru rozbiórki pawilonu wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Energetyków 13 w Gdyni
15420/14/VI/M - zgłoszenia zamiaru rozbiórki trzech drewnianych garaży wraz z usunięciem pozostawionych w nich przedmiotów oraz uporządkowaniem terenu przy ul. Św. Piotra róg Portowej w Gdyni
15421/14/VI/M - wykonania rozbiórki trzech drewnianych garaży wraz z usunięciem pozostawionych w nich przedmiotów oraz uporządkowaniem terenu przy ul. Św. Piotra róg Portowej w Gdyni
15422/14/VI/M - wykonania utwardzenia terenu pod pojemniki na odpady segregowane dla gminnych budynków mieszkalnych przy ul. Wojewody Wachowiaka 31-37 oraz 43-49 w Gdyni
15423/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 7 w Gdyni
15424/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 74 w Gdyni
15425/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Kapitańskiej 16 w Gdyni
15426/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia pokoju w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Steyera 1C w Gdyni
15427/14/VI/M - wykonania prac remontowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 176 A w Gdyni
15428/14/VI/M - wymiany podzielników ciepła w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chrzanowskiego 21 w Gdyni
15429/14/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 23 w Gdyni
15430/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Abrahama 80-86 w Gdyni
15431/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 16 w Gdyni
15432/14/VI/M - wykonania remontu dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 55-57 w Gdyni
15433/14/VI/M - wykonania remontu dachu zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni
15434/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wiśniewskiego 11 w Gdyni
15435/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rybaków 5 w Gdyni
15436/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rybaków 6 w Gdyni
15437/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni
15438/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni
15439/14/VI/M - remontu placu zabaw przy ul. Dickmana 24 w Gdyni
15440/14/VI/M - zwrotu kosztów zlikwidowania urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Demptowskiej 46 w Gdyni
15441/14/VI/M - stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Śląskiej 48 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
15442/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie wywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
15443/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
15444/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
15445/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę roślin o wartości do 30 000 EUR
15446/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na wykonanie toreb wielorazowego użytku
15447/14/VI/R - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Biskupa Dominika, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
15448/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wykonanie serwisu internetowego poświęconego prezentacji oferty inwestycyjnej Miasta
15449/14/VI/P - udzielenia dotacji Teatrowi Muzycznemu w Gdyni
15450/14/VI/M - zmiany umowy inwestycyjnej nr IJ12-01464 z dnia 14.09.2012 roku w sprawie udzielenia pożyczki na realizację projektu miejskiego pod nazwą „Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni".
15451/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na promocję Miasta Gdyni
15452/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na wynajem 8 nośników reklamowych oraz druk i montaż plakatów promujących Miasto
15453/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 15298/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.06.2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14648/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.04.2014r. w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 EUR na dostawę instrumentów muzycznych, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa Dominika 13A w Gdyni
15454/14/VI/M - stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Świętojańskiej 49 w Gdyni w sprawie prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
15455/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi dostępu do internetu DSL
15456/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
15457/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2014
15458/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Karwiny przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2014
15459/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Oksywie przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2014
15460/14/VI/R - przyznania nagrody i wyróżnień w trzynastej edycji konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii wykonanych na Politechnice Gdańskiej
15461/14/VI/M - zawarcia umów z Wojewodą Pomorskim, w związku z udzieleniem dotacji celowej na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014"
15462/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na opracowanie koncepcji zmiany organizacji ruchu w dzielnicy Działki Leśne
15463/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej dla zadania pn.: „Budowa ul. Albańskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury"
15464/14/VI/S - wyrażenia zgody na usługę poniżej kwoty 30 000 EUR na wykonanie audytu telekomunikacyjnego oraz opracowania technologicznego dzierżawy centrali telefonicznej oraz usług głosowych telefonii stacjonarnej oraz wybór oferenta
15465/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na organizację strefy promocyjnej Miasta Gdyni w trakcie sezonu letniego
15466/14/VI/M - wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat pomieszczenia użytkowego o pow. 55,25 m2, położonego w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Świętojańskiej 49 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
15467/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na publikację reklamy Gdyni w magazynie Forum Pomorskie
15468/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej
15469/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na druk folderu „Szlak Kulinarny Centrum Gdyni"
15470/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na występ artystyczny w trakcie imprezy okolicznościowej
15471/14/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczenia użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyn
15472/14/VI/M - ustanowienia służebności gruntowych przy ul. Świętojańskiej oraz wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta
15473/14/VI/M - udzielenia zamówienia na produkcję filmów promujących miasto
15474/14/VI/M - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Wzmocnienie fundamentów budynku VI LO w Gdyni"
15475/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Wzmocnienie fundamentów budynku VI LO w Gdyni"
15476/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn.: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z projektem zagospodarowania terenu"
15477/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
15478/14/VI/K - zmieniający budżet miasta Gdyni na rok 2014
15479/14/VI/K - zmieniający zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
15480/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup komputera przenośnego
15481/14/VI/M - nabycia, do kwoty 30 000 EUR, licencji do fotografii barwnych
15482/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie ekspertyzy „Ocena efektywności energetycznej i finansowej kierunków rozwoju systemów ciepłowniczych „Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, uwzględniająca istniejące i planowane źródła ciepła"
15483/14/VI/P - zmiany zarządzenia nr 9425/13/V/P z 22 stycznia 2013 r. oraz uchylenia zarządzenia nr 12515/13/VI/P z 29 października 2013 r.
15484/14/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdańsk Press Photo".
15485/14/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia dotacji Teatrowi Miejskiemu w Gdyni
15486/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania „aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością ruchową
15487/14/VI/R - zawarcia (...) aneksu do umowy najmu nieruchomości przy ul. Kaliskiej 42
15488/14/VI/R - ustanowienia zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" ze środków PFRON na rok 2014
15489/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu dzielnicy Chylonia
15490/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie usług związanych z zadaniami miasta Gdyni jakie wynikają ze współpracy przy realizacji projektu „Strategii Obszaru Metropolitalnego"
15491/14/VI/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim dotyczącej udzielania dotacji celowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.07.2014
Data udostępnienia informacji: 11.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2014 15:16 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk