Z dnia 2014-06-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.06.2014 r. w sprawie:
15269/14/VI/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Powstania Śląskiego w Gdyni kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
15270/14/VI/M - wykonania remontu schodów wejściowych do gminnego lokalu użytkowego przy ul. Harcerskiej 15 w Gdyni
15271/14/VI/M - wykonania projektu rozbiórki dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Dembińskiego 1A w Gdyni
15272/14/VI/M - usunięcia awarii wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 16÷22 w Gdyni
15273/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w lokalach mieszkalnych przy ul. Słowackiego 44 w Gdyni
15274/14/VI/M - zwrotu kosztów demontażu i ponownego montażu płyt OSB zabezpieczających otwory w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Działowskiego 13 w Gdyni
15275/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
15276/14/VI/R - porozumienia z PRSP Sanipor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni dotyczącego ustalenia wysokości kary umownej za niewłaściwe wykonywanie przez PRSP Sanipor Sp. z o.o. umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Gdyni w miesiącu lutym 2014 r.
15277/14/VI/R - powołania i trybu działania Komisji oceniającej, powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na finansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na rozwijaniu innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowaniu i realizacji Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawisk
15278/14/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem „Alter-Ego" na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie
15279/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo
15280/14/VI/O - wydatkowania środków finansowych na organizację „Akcji Lato 2014" w gdyńskich placówkach oświatowych
15281/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu drużyn dziewcząt i chłopców z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących na Mistrzostwa Polski Gimnazjów w koszykówce
15282/14/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem zespołów cheerleaders z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Mistrzostwa Europy w Manchesterze
15283/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 80
15284/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 EUR, na wykonanie infrastruktury turystycznej w ramach realizacji „Ramowego porozumienia o współpracy" zawartego pomiędzy Miastem a Nadleśnictwem Gdańsk
15285/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30.000 EUR, na opracowanie działań promujących Gdyńskie Centrum Filmowe
15286/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 49 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15287/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 64 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15288/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 300 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Osada Rybacka, stanowiącej część działki nr 222/2 (powstałej z podziału dz. 157/2) - przeznaczonej do wydzierżawienia
15289/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na przeprowadzenie dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni szkolenia nt: "Aspekty prawne wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów"
15290/14/VI/P - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników międzynarodowego kongresu pn. 50th ISOCARP International Planning Congress - Urban Transformations - Cities and Water w dniach 18-26.09.2014 w Gdyni
15291/14/VI/P - przygotowania projektu informatora pt. „Bezpiecznie na fali"
15292/14/VI/P - współorganizacji Przeglądu Gdyńskich Licealnych Zespołów Muzycznych
15293/14/VI/P - współorganizacji odsłonięcia obelisku upamiętniającego Jana Radtke oraz ks. Stefana Radtke
15294/14/VI/P - druku materiałów informacyjnych
15295/14/VI/P - powołania Rady Sportu i ustalenia regulaminu jej działania
15296/14/VI/M - zaopiniowania propozycji ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1616G ulicy Jana z Kolna w Gdyni
15297/14/VI/U - dofinansowania zabezpieczenia artefaktów pozyskanych w ramach prac archeologicznych prowadzonych na terenie gminy Miasta Gdyni oraz urządzenia wystawy
15298/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 14648/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.04.2014r. w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 EUR na dostawę instrumentów muzycznych, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa. Dominika 13A w Gdyni
15299/14/VI/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w 2014 roku
15300/14/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na dostawę, instalację i wdrożenie elektronicznej platformy do obsługi formularzy elektronicznych oraz dostawę i wdrożenie w ramach tej platformy 161 formularzy, realizowanej w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
15301/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usunięcie roślin i materiałów ogrodniczych z Placu Gdynian Wysiedlonych o wartości do 30.000 EUR, pielęgnację drzew o wartości do 30.000 EUR
15302/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30.000 EUR, na wykonanie materiałów promujących miasto
15303/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Manganowej 3 (A) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok
15304/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Manganowej 3 (B) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok
15305/14/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EUR na opracowanie czterech dokumentacji projektowo - kosztorysowych
15306/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
15307/14/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 5.186.000 EUR na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich na elewacji budynku przy ul. 10 - go Lutego 24 w zakresie wymiany parapetów zewnętrznych
15308/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Morskiej
15309/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w ulicach: Płk. Dąbka, Łowickiej, Gradowej, Tęczowej, Śnieżnej, Gierdziejewskiego, Dulina w Gdyni"
15310/14/VI/U - zmieniające zarządzenie w sprawie uregulowania należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji leśnej gruntu leśnego przy ul. Rdestowej nr 14948/14/VI/U z dnia 27 maja 2014r.
15311/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/888/UI/187/W/2013 z dnia 09.10.2013 r. na wykonanie roboty budowlanej: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą"
15312/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą"
15313/14/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla postawienia w stan likwidacji osprzętu sygnalizacji świetlnej modernizowanej ramach budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR na terenie Gdyni
15314/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/809//UI/168-W/2013 z dnia 23.09.2013r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni
15315/14/VI/M - prac malarskich części elewacji budynku użytkowego przy ul. Orłowskiej 2 w Gdyni
15316/14/VI/P - promocji miasta podczas Wielkiego Przejazdu Rowerowego
15317/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 EUR na zakup piór dla najlepszych tegorocznych absolwentów gdyńskich gimnazjów
15318/14/VI/R - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień /w tym prowadzenie klubu dla młodzieży i organizowani aspołeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
15319/14/VI/R - zwolnienia ze stanowiska dyrektora - wychowawcy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego nr 6 w Gdyni
15320/14/VI/R - zatrudnienia na stanowisko dyrektora - wychowawcy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego nr 6 w Gdyni
15321/14/VI/P - cateringu i udostępnienia restauracji Vinegre di Rucola na konferencję prasową Red Bull Air Race 2014
15322/14/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 24.06.2014
Data udostępnienia informacji: 01.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2014 12:10 Korekta Sybilla Stolarczyk
01.08.2014 12:10 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk