Z dnia 2014-06-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.06.2014 r. w sprawie:
15197/14/VI/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Kmdr. Staniewicza w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
15198/14/VI/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Kmdr. Mieszkowskiego w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
15199/14/VI/M - rozbiórki pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Chwarznieńskiej 14-16 i 18-20 w Gdyni
15200/14/VI/M - zgłoszenia zamiaru rozbiórki pomieszczeń gospodarczych wraz z uporządkowaniem terenu zlokalizowanych pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Chwarznieńskiej 14-16 i 18-20 w Gdyni (działki 188 i 189 KM 65)
15201/14/VI/M - wymiany oświetlenia zewnętrznego budynku przy ul. Spacerowej 14 w Gdyni
15202/14/VI/M - wymiany 6 kpl. szafek kurka głównego instalacji gazowej gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Waszyngtona 28÷30 w Gdyni
15203/14/VI/M - usunięcia awarii wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej 11 w Gdyni
15204/14/VI/M - wykonania prac porządkowych przy ul. Węglowej 12 w Gdyni
15205/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Przemyskiej 4 w Gdyni
15206/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Ks. Zawackiego 3 w Gdyni
15207/14/VI/M - wykonania wycinki i nasadzeń drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
15208/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Partyzantów 42 w Gdyni
15209/14/VI/M - wykonania dezynfekcji w gminnym lokalu mieszkalnym oraz w piwnicy w budynku przy ul. Dąbrowskiego 47 w Gdyni
15210/14/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 14808/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 maja 2014 roku dotyczącego wymiany tablicy licznikowej w celu założenia licznika elektrycznego w gminnym budynku użytkowym przy Placu Kaszubskim 1A w Gdyni
15211/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt.: „Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - doświadczenia praktyki" dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
15212/14/VI/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2014 roku"
15213/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
15214/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
15215/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
15216/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 30.000 EUR, na wykonanie druku wydawnictwa Kurier Morski Gdyni
15217/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30.000 EUR, na publikację reklam prasowych
15218/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30.000 EUR, opracowania projektów graficznych materiałów promocyjnych
15219/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30.000 EUR, druku ulotki promocyjno-informacyjnej
15220/14/VI/U - zamówienia spacerów z przewodnikami w celu promocji historycznej architektury śródmieścia Gdyni
15221/14/VI/R - wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do kwoty 30.000 EUR wykonania badań jakości wód rzeki Kaczej
15222/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 EUR na organizację i przeprowadzenie warsztatów oceanograficznych dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży"
15223/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 EUR na usługę hostingu strony internetowej www.smieciodnowa.pl
15224/14/VI/R - wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby XII Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Łupaszki współorganizowanego przez miasto Gdynia
15225/14/VI/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnic Karwiny i Grabówek
15226/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów z gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych tworzących 4 Gdyńską Drużynę Wędrowników im. Bolesława Chrobrego „Czarna 4" na wypoczynek letni
15227/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu drużyny piłki ręcznej dziewcząt na X Finał Ogólnopolskiej Gimnazjady w halowych grach zespołowych
15228/14/VI/O - refundacji kosztów pobytu w Gdyni francuskich pedagogów z Caravane Theatre
15229/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali dydaktycznej w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni
15230/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na modyfikację dziennika elektronicznego
15231/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
15232/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Gdyni
15233/14/VI/P - wywozu i utylizacji sprzętu OC
15234/14/VI/P - opłaty startowej za członków OSP Gdynia Wiczlino za udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych
15235/14/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Artura Tomczaka
15236/14/VI/P - przeprowadzenia transmisji telewizyjnej z Gali Nagrody Literackiej Gdynia 2014
15237/14/VI/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Słomianej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
15238/14/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla postawienia w stan likwidacji osprzętu sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Hutniczej z ul. Pucką
15239/14/VI/P - wykonania usługi w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia medycznego w czasie trwania imprez „Red Bull Air Race „ i „Zlotu żaglowców"
15240/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30.000 EUR, na emisję reklam elektronicznych promujących miasto
15241/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
15242/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30.000 EUR, na wykonanie dwustronnego plakatu z mapą oraz ekspozytorów na turystyczne materiały informacyjne wraz z montażem w pojazdach ZKM
15243/14/VI/M - wyrażenia zgody na zmiany treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego oraz umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej"
15244/14/VI/P - udostępnienia pokoju na ostatnim piętrze w Studenckim Domu Marynarza nr 2 w Gdyni
15245/14/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania: „Kino społecznie wrażliwe - kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych"
15246/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15247/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Placu Górnośląskim przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15248/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15249/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15250/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
15251/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
15252/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
15253/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Manganowej 25 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
15254/14/VI/P - organizacji pobytu delegacji z Terneuzen (Holandia) w Gdyni
15255/14/VI/O - przyznania nagrody rocznej panu Marianowi Kentnerowi - dyrektorowi SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14
15256/14/VI/P - wydruku ulotek w związku z organizacją 50. Światowego Kongresu Urbanistów i Planistów w Gdyni
15257/14/VI/O - przyznania nagrody rocznej dla pani Katarzyny Wiśniewskiej - dyrektor SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
15258/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30.000 EUR, na organizację imprezy promocyjnej
15259/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30.000 EUR, na produkcję i emisję materiału promującego miasto na antenie TVN 24
15260/14/VI/R - nawiązania z Fundacją Nadaktywni współpracy partnerskiej przy realizacji projektu „Reja Gdynia, jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora"
15261/14/VI/R - współorganizacji „Wakacyjnej Akademii Gdyńskich Liderów"
15262/14/VI/O - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów szkolenia członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
15263/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r.
15264/14/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Markowi Łucykowi, dyrektorowi Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jednostki budżetowej
15265/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 186 000 € na wykonanie roboty budowlanej pn: „Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Redłowskiej i Kopernika
15266/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 € na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Redłowskiej i Kopernika

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.06.2014
Data udostępnienia informacji: 01.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2014 12:06 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk