Z dnia 2014-05-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.05.2014 r. w sprawie:
14932/14/VI/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2014 roku".
14933/14/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania: „Organizacja czasu wolnego dla dzieci niewidomych i niedowidzących - LATO Z OCZKIEM czyli plener artystyczny i nie tylko"
14934/14/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania: „Teraz my pomagamy innym"
14935/14/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości nieograniczony o wartości przekraczającej 207 000 EUR na dostawę mebli, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa Dominika 13A w Gdyni
14936/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Gen. Józefa Hallera 33-35 w Gdyni
14937/14/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 14195/14/VI/M z dnia 25 marca 2014 roku dotyczącego wykonania odgrzybienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
14938/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni w sprawie wykonania ogrodzenia na granicy nieruchomości przy ul. Św. Wojciecha 9A w Gdyni
14939/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Sportowej 18 w Gdyni
14940/14/VI/M - wykonania projektu rozbiórki obiektu garażowego przy ul. Wolności 4 w Gdyni
14941/14/VI/M - usunięcia baraków i innej zabudowy tymczasowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w rejonie ul. Unruga w Gdyni
14942/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu mieszkalnego przy ul. Marynarskiej 26 w Gdyni
14943/14/VI/M - wykonania orzeczenia technicznego dotyczącego przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Wójta Radtkego 43 w Gdyni
14944/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 28 w Gdyni
14945/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
14946/14/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w obiektach gospodarczych przy ul. Puckiej 100A w Gdyni
14947/14/VI/M - regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest wyższa niż 30 000 zł ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR
14948/14/VI/U - uregulowania należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji leśnej gruntu leśnego przy ul. Rdestowej
14949/14/VI/R - powołania i trybu działania Komisji oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na finasowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie
14950/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na zakup nagród dla laureatów międzyszkolnych konkursów przyrodniczych
14951/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie terenu sportowego - boiska przy Zespole Szkół Technicznych w Gdyni
14952/14/VI/S - zmiany Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni
14953/14/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z rozstawieniem tablic informacyjnych oraz umieszczaniem urzędowych obwieszczeń wyborczych
14954/14/VI/M - wyrażenia zgody na zmianę terminu obowiązywania umowy użyczenia MG nr 13/08 zawartej ze Stowarzyszeniem Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej
14955/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 15
14956/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Leszczyki przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
14957/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Leszczynki przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
14958/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zwierzynieckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
14959/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 25 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14960/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 55 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14961/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 59 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14962/14/VI/P - zamówienia materiału fotograficznego na stronę www.gdynia.pl z wydarzenia Operacja Żagle Gdyni 15 - 18 sierpnia 2014
14963/14/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień (w tym prowadzenie klubu dla młodzieży) i organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego
14964/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/809//UI/168-W/2013 z dnia 23.09.2013r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni
14965/14/VI/U - wyrażenia zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138 w Gdyni"
14966/14/VI/O - wyrażenia zgody na umorzenie nieściągalnej należności za wynajem sali lekcyjnej
14967/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów IX Ogólnopolskiego Festiwalu Gimnastyczno - Tanecznego „Gim Show 2014" o Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
14968/14/VI/R - przekazania dotacji dla szpitala Morskiego im. PCK Sp.z o.o. w Gdyni w związku z realizacją projektu pn.: "Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia"
14969/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie wydzieleń geodezyjnych działek przeznaczonych pod budowę nawierzchni drogowej przy kościele P.W. Św. Wawrzyńca, ul. Źródło Marii w Gdyni
14970/14/VI/U - wyrażenie zgody na zmianę treści umowy nr KB/888/UI/187-W/2013 z dnia 09.10.2013 o wykonanie roboty budowlanej: "Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą".
14971/14/VI/U - zmieniające zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania:" Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Redłowskiej i Kopernika
14972/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania : „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych".
14973/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie robót budowlanych pn.:Budowa utwardzenia miejsc postojowych w rejonie ul. Nagietkowej; Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i ul. Kochanowskiego
14974/14/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR".
14975/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup aparatów fotograficznych na potrzeby Straży Miejskiej o wartości do 30 000 EUR
14976/14/VI/U - zamówienia tłumaczenia symultanicznego obrad czwartej międzynarodowej konferencji „Modernizm w europie- modernizm w Gdyni. Architektura XX w. i jej waloryzacja" oraz tłumaczenia tekstów artykułów z książki „ Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona w Gdyni w Europie".
14977/14/VI/U - zamówienia wykonania druku materiałów informacyjnych na czwartą międzynarodową konferencję" Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. i jej waloryzacja
14978/14/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami z Gimnazjum nr 3 w Gdyni do Kazimierza Dolnego na warsztaty fotograficzne
14979/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
14980/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
14981/14/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na dostawę rowerów dla Straży Miejskiej wraz z dodatkowym wyposażeniem o wartości do 30 000 EUR
14982/14/VI/S - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji systemu KSAT 2000i
14983/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014roku
14984/14/VI/M - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialne i sądowe w związku z ustanowieniem nieodpłatnej służebności na rzecz Gminy Miasta Gdynia przy. ul. Płk. Dąbka
14985/14/VI/M - udzielenia zamówienia uzupełniającego na usługi geodezyjne oraz upoważnienia do podpisania umowy
14986/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
14987/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii informacyjnej dot. Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2014
14988/14/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu www.gdynia.pl Biuletynu informacji Publicznej oraz kont poczty darmowej: poczta.gdynia.pl
14989/14/VI/P - zamówienia materiału fotograficznego na stronę www.gdynia.pl
14990/14/VI/P - realizacji reportażu „Gdynia bez barier"
14991/14/VI/M - postanowienia o usuwaniu plakatów i haseł wyborczych
14992/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie-Demtowo festynu rodzinnego w dniu 8 czerwca 2014r.
14993/14/VI/P - zapewnienia oprawy muzycznej podczas uroczystości "Dni Antoniego Abrahama w Wielkim Kacku" w dniu 21 czerwca 2014r.
14994/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady dzielnicy Gdynia Babie Doły festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy w dniu 21 czerwca 2014r.
14995/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady dzielnicy Gdynia Pogórze festynu rodzinnego dla mieszkańców w dniu 15 czerwca 2014r.
14996/14/VI/R - wskazania jednostek odpowiedzialnych za realizację zwycięskich projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014.
14997/14/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Dnia Muzealnika 2014 r.
14998/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/71/PD/7-W/2014
14999/14/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Dnia Bibliotekarza 2014
15000/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślinnych na Węźle Antoniego Jasińskiego przy u. Morskiej o wartości do 30 000 EUR
15001/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wysadzenie i zabezpieczenie roślinności przy Teatrze Muzycznym o wartości do 30 000 EUR
15002/14/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego psychologicznej oceny potrzeb rodziny sprawującej opiekę nad zależną osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania
15003/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż osłon ochronnych dla drzew o wartości do 30 000 EUR, ogrodzenia zieleni wzdłuż Al. Piłsudskiego o wartości do 30 000 EUR
15004/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę roślin i materiałów ogrodniczych o wartości do 30 000 EUR
15005/14/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Gdyni
15006/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, wykonania i montażu urządzenia do kontroli treści internetowych na ekranach dotykowych w Gdynia InfoBox
15007/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie reklamy pneumatycznej promującej Miasto
15008/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na realizację działań promujących wykorzystanie roweru jako środka transportu
15009/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na zakup zapasowych elementów do systemu wystawienniczego
15010/14/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Krzemowej
15011/14/VI/O - przekazania dotacji dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca na bieżącą działalność
15012/14/VI/P - współorganizacji dziecięcych wyścigów rowerkowych
15013/14/VI/P - tłumaczenia gdyńskiej prezentacji turystycznej na język chiński
15014/14/VI/P - promocji miasta podczas Wielkiego Przejazdu Rowerowego
15015/14/VI/P - wykonania i montażu tablicy poświęconej Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni
15016/14/VI/R - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na usługę przygotowania i podania posiłków uczestnikom spotkań, szkoleń oraz konferencji organizowanych w ramach projektu pn: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
15017/14/VI/R - zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - etap I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013"
15018/14/VI/R - zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn: „Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru"
15019/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przetłumaczenie na język angielski dwóch opracowań eksperckich dotyczących rynku pracy w ramach projektu „Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regonie południowego Bałtyku
15020/14/VI/M - wydzierżawienia gruntu o pow. 700 m² stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. M. Beniowskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.05.2014
Data udostępnienia informacji: 29.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.07.2014 11:53 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk