Z dnia 2014-05-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.05.2014 r. w sprawie:
14860/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/71/PD/7-W/2014
14861/14/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-W/2013 z dnia 12.02.2013 roku na robotę budowlaną: "Przebudowa i rozbudowa szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika-dojazd do Szkoły Muzycznej"
14862/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie remontu posadzki w gminnym lokalu użytkowym w budynku przy ul. Władysława IV 51 w Gdyni
14863/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 20 w Gdyni
14864/14/VI/M - wykonania prac naprawczych elewacji gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni
14865/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Gen. Hallera 11 w Gdyni
14866/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Waszyngtona 30 w Gdyni
14867/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Zacisznej 2 w Gdyni
14868/14/VI/M - wymiana przyłącza kanalizacyjnego do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni
14869/14/VI/M - zakupu i montażu wodomierza w budynku mieszkalnym przy ul. Marynarskiej 26 w Gdyni
14870/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
14871/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
14872/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14873/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14874/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie terenu sportowego - bieżni boiska Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
14875/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie torów pływackich na krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni
14876/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie holu na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni
14877/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
14878/14/VI/S - zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Obłuże
14879/14/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych do umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Cisowa
14880/14/VI/M - akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy użyczenia infomatów zawartej w dniu 20.06.2012 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miasta Gdyni
14881/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 190/Kasztanowej 1
14882/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131
14883/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
14884/14/VI/M - nabycia, do kwoty 30 000 EUR, licencji do fotografii barwnej
14885/14/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania Gdyński Magiel Twórczy
14886/14/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 EUR na robotę budowlaną: „Rozbiórka części budynku przychodni oraz garażu i budowa ścian zamykających pozostałe w użytkowaniu budynki przy ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni"
14887/14/VI/M - udzielenia zamówienia do 30.000 EUR na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej: „ Rozbiórka części przychodni oraz garażu i budowa ścian zamykających pozostałe w użytkowaniu budynki przy ul. Armii Krajowej 44"
14888/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 14281/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.04.2014r w sprawie wystąpienia o zmianę decyzji nr RAA-II/GZ/7351/714/09/313/13A z dnia 30.11.2009 r. pozwolenia na budowę dla inwestycji: rozbiórka dwukondygnacyjnej dobudówki oraz rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz układu drogowego, przy ul. Bpa Dominika nr 13A
14889/14/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
14890/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 13 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
14891/14/VI/M - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na usługę: "Dostosowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGIB) Miasta Gdyni do wymagań rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków"
14892/14/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa odcinka ulicy Warszawskiej wraz z budową zatoki autobusowej - przystanek Warszawska 20 i przebudową kolidującej infrastruktury" oraz koncepcji wariantowych: zmiany organizacji ruchu w dzielnicy Działki Leśne - etap II oraz sposobu zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z części dzielnicy Wiczlino
14893/14/VI/U - uiszczenia opłaty sądowej
14894/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę wymiany mechanizmu roll-up'a na potrzeby programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście"
14895/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę hostingu strony internetowej www.smieciodnowa.pl
14896/14/VI/O - zakupu rzutnika multimedialnego dla Przedszkola nr 35 „Pod Żaglami" z okazji 35 - lecia działalności
14897/14/VI/O - zakupu mebli do biblioteki dla Szkoły Podstawowej nr 34 z oddziałami integracyjnymi z okazji 50 - lecia działalności
14898/14/VI/O - zakupu rzutnika multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 20 z okazji 60 - lecia działalności
14899/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
14900/14/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w ramach projektu pn.: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
14901/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
14902/14/VI/S - zmieniający zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz zlecenia zadań związanych z obsługą informatyczną w wyborach do Parlamentu Europejskiego na dzień 25.05.2014r.
14903/14/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2014
14904/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędy Miasta Gdyni na 2014 rok
14905/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z czakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconyh odrębnymi ustawami na 2014 rok
14906/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe członków komisji wyborczych związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniach 24 maja - 26 maja 2014 r.
14907/14/VI/S - zmiany zarządzenia nr 13438/14/VI/S Prezydenta M. Gdyni z dnia 14.01.2014 r., w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2014 na utrzymanie telefonów stacjonarnych
14908/14/VI/S - wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup flag na potrzeby UMG; zarządzenie nr 13635/14/VI/S
14909/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
14910/14/VI/M - udzielenia zamówień publicznych do 30 000 EUR w ramach organizacji uroczystości odsłonięcia tablic statków pasażerskich Celebrity Eclipse oraz MSC Orchestra
14911/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na przedłużenie rejestracji domeny: www.forum.gdynia.pl
14912/14/VI/M - organizacji Gali Finałowej Konkursu „Gdyński Biznesplan 2014" oraz przyjęcia umów o dzieło dotyczących Gali Finałowej Konkursu „Gdyński Biznesplan 2014
14913/14/VI/M - określenia warunków nabycia na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Sopockiej
14914/14/VI/M - akceptacji wyników części niejawnej przetargu na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 15 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Nagietkowej 73
14915/14/VI/M - ustanowienia służebności gruntowej przy bulwarze nadmorskim oraz wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta
14916/14/VI/S - zmiany instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu UM Gdyni
14917/14/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Zespołem Szkół Ekologicznych w Gdyni w sprawie projektu zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Ejsmonda
14918/14/VI/P - organizacji festynu rodzinnego z okazji „Dnia Dziecka"
14919/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 EUR na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem, infrastruktury IT oraz systemu kasowo-biletowego, stanowiącego wyposażenie Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
14920/14/VI/M - nieodpłatnego przekazania stojaków rowerowych na rzecz samorządowych placówek oświatowych oraz Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia będącego jednostką budżetową
14921/14/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie nieodpłatnego przekazania stojaków rowerowych na rzecz jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Innowacji" oraz samorządowych placówek oświatowych
14922/14/VI/M - nieodpłatnego przekazania stojaków rowerowych na rzecz Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, będącego jednostką budżetową

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.05.2014
Data udostępnienia informacji: 29.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.07.2014 11:38 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk