Z dnia 2014-05-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.05.2014 r. w sprawie:
14755/14/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej - Zespołu Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka" w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu komisji konkursowej
14756/14/VI/S - wygaśnięcia członkowstwa w obwodowych komisjach wyborczych i uzupełnienia składów
14758/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta
14759/14/VI/P - organizacji Festiwalu Traffic Design 2014
14760/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych w 2014r do 30 000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
14761/14/VI/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miejskiemu w Gdyni
14762/14/VI/P - projektu i druku wystawy fotograficznej
14763/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
14764/14/VI/M - wykonania remontów 4 gminnych lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Młyńskiej 17, Nauczycielskiej 4, Opata Hackiego 27 i Śląskiej 51A
14765/14/VI/M - wykonania remontów 6 gminnych lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Górnej 15, Kilińskiego 1, Kopernika 12, Płk. Dąbka 189, Śmidowicza 33 i Wójta Radtkego 47
14766/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Świętojańska 139 bl.1 w Gdyni
14767/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Bat. Chłopskich 18-22 kl.18 w Gdyni
14768/14/VI/M - wykonania wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kcyńskiej 10 w Gdyni
14769/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Woj. Wachowiaka 35-37 w Gdyni
14770/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Woj. Wachowiaka 43-45 w Gdyni
14771/14/VI/M - udrożnienia i przeczyszczenia przykanalika kanalizacji sanitarnej przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Węglowej 20 w Gdyni
14772/14/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
14773/14/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
14774/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14775/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14776/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
14777/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
14778/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
14779/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
14780/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
14781/14/VI/U - zawarcia umowy określającej zasady patronatu Narodowego Instytutu Dziedzictwa nad 4. międzynarodową konferencją „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" 18-20 września 2014 r.
14782/14/VI/R - powołania koordynatora oraz utworzenia zespołu do spraw monitorowania działań i prowadzenia sprawozdawczości z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej na obszarze Miasta Gdyni
14783/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie terenu sportowego oraz pomieszczeń w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
14784/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni
14785/14/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami z Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni do Hamburga w ramach wymiany międzynarodowej uczniów
14786/14/VI/S - transportu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.
14787/14/VI/S - przeznaczenia środków finansowych na zamieszczenie wkładki wyborczej w tygodniku „Ratusz".
14788/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta
14789/14/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 1055/03/IV/SO Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 marca 2003 r.
14790/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup komputera przenośnego dla Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
14791/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
14792/14/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
14793/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14794/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Cechowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
14795/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Adm. J. Unruga przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
14796/14/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego powołania zespołu monitorującego dzielnice Gdyni: Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych
14797/14/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: napisanie i druk informatora wraz z opracowaniem wersji elektronicznej dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat
14798/14/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego rozwijania uzdolnień artystycznych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uczącej się
14799/14/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wsparcia dzieci i młodzieży po zabiegach i urazach w obrębie czaszki
14800/14/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej w celu włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy
14801/14/VI/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
14802/14/VI/P - organizacji transportu uczestników Ogólnopolskich Integracyjnych Zawodów „Boccia-Gdynia 2014"
14803/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 31 maja 2014 r.
14804/14/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Oksywie „Koncerty z dedykacją" w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy"
14805/14/VI/M - wykonania prac naprawczych w budynku socjalnym przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
14806/14/VI/M - naprawy chodnika przy schodach przy ul. Dąbrowskiego 59-63 w Gdyni
14807/14/VI/M - przemurowania komina na budynku mieszkalnym przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni
14808/14/VI/M - wymiany tablicy licznikowej w celu założenia licznika elektrycznego w gminnym budynku użytkowym przy Placu Kaszubskim 1A w Gdyni
14809/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1141/UI/231-W/2013 z dnia 27.12.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z budową ścieżek rowerowych".
14810/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
14811/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za rok 2013
14812/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni za rok 2013
14813/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów ogrodniczych o wartości do 30 000 EUR i dostawę roślin o wartości do 30 000 EUR
14814/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż osłon zabezpieczających drzewa o wartości do 30 000 EUR
14815/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i ułożenie kamienia ozdobnego przy pomniku Morświna na Skwerze Kościuszki o wartości do 30 000 EUR
14816/14/VI/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 2014"
14817/14/VI/S - zmiany umowy nr KB/219/UG/36/W/2006 zawartej w dniu 11.04.2006 roku
14818/14/VI/M - użyczenia pomieszczenia użytkowego położonego w budynku stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Świętojańskiej 5-7
14819/14/VI/M - przekazania do korzystania organizacyjnej jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej pomieszczenia niemieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 139 bl. III, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
14820/14/VI/M - uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji za rok 2014
14821/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na przeprowadzenie szkoleń i spotkań z doradcami dla uczestników Konkursu "Gdyński Kupiec 2014"
14822/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kalksztajnów przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
14823/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
14824/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
14825/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy Nr KB/793/UI/163-W/2013 z dnia 02.09.2013r. o wykonanie robót budowlanych:„Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
14826/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni - Chwarznie"
14827/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni - Chwarznie"
14828/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia zespołu parkowego w Chwarznie
14829/14/VI/U - uchylające zarządzenie w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr KB/109/UI/27/W/2013 z dnia 05.02.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z utwardzeniem nawierzchni w części ulic Olgierda i Żniwnej"
14830/14/VI/U - uchylające zarządzenie w sprawie akceptacji porozumienia dotyczącego realizacji umowy nr KB/484/UI/93/W/2013 z dnia 15.05.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa wodociągu i oświetlenia w części ulic Olgierda i Żniwnej"
14831/14/VI/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/109/UI/27/W/2013 z dnia 05.02.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z utwardzeniem nawierzchni w części ulic Olgierda i Żniwnej"
14832/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup aparatów fotograficznych na potrzeby UMG o wartości do 30 000 EUR
14833/14/VI/M - unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 EUR na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem, infrastruktury IT oraz systemu kasowo-biletowego, stanowiącego wyposażenie Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
14834/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 139 w Gdyni
14835/14/VI/O - refundacji kosztów związanych z wyjazdem uczennicy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni do Gruzji na Olimpiadę Młodych Wynalazców
14836/14/VI/U - akceptacji porozumienia do umowy nr KB/484/UI/93/W/2013 z dnia 15.05.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa wodociągu i oświetlenia w części ulic Olgierda i Żniwnej"
14837/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup obuwia dla pracowników Straży Miejskiej do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
14838/14/VI/M - ogłoszenia i akceptacji treści regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na wyłączną produkcję i sprzedaż pamiątek i upominków reklamowych z logotypem imprezy Operacja Żagle Gdyni
14839/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na druk ulotek promujących Gdynię
14840/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na emisję reklamy
14841/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na przygotowanie projektu plakatu promującego imprezy w Gdynia InfoBox
14842/14/VI/P - druku dodatkowej wkładki do „Ratusza"
14843/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/793/UI/163-W/2013 z 02.09.2013 r. o wykonanie robót budowlanych „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
14844/14/VI/P - zawarcia umowy licencyjnej
14845/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie toreb papierowych z nadrukiem okolicznościowym
14846/14/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2014 r.
14847/14/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie
14848/14/VI/R - organizacji akcji promującej partnerstwo samorządu miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami obywatelskimi
14849/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na organizację i przeprowadzenie akcji edukacyjnej pod nazwą „Bioróżnorodność - poznaj by zachować"
14850/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej
14851/14/VI/P - wykonania dokumentacji medialnej
14852/14/VI/P - promocji miasta
14853/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na produkcję spotu telewizyjnego promującego miasto
14854/14/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 12565/13/VI/R z 5.11.2013 r. w sprawie harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2014 roku
14855/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000 EUR na dostawę regałów archiwalnych, szaf metalowych i mebli biurowych dla UMG w 2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.05.2014
Data udostępnienia informacji: 02.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2014 15:48 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk