Z dnia 2014-05-06

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.05.2014 r. w sprawie:
14673/14/VI/S - powołania pełnomocników ds. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
14674/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokali dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
14675/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z rozstawieniem tablic informacyjnych oraz umieszczaniem urzędowych obwieszczeń wyborczych
14676/14/VI/P - zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji reportażu „Gdynia bez barier".
14677/14/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zakładu budżetowego „Zarząd Cmentarzy Komunalnych" w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
14678/14/VI/P - organizacji z inicjatywy rady dzielnicy Gdynia Witomino - Radiostacja festynu rodzinnego w dniu 14 czerwca 2014r.
14679/14/VI/P - organizacji z inicjatywy rady dzielnicy Gdynia Chylonia festynu, parady i spotkań z mieszkańcami o charakterze kulturalnym - Święta Ulicy Chylońskiej
14680/14/VI/P - organizacji z inicjatywy rady dzielnicy Gdynia Dąbrowa festynu rodzinnego w dniu 27 czerwca 2014r.
14681/14/VI/P - realizacji projektu rad dzielnic Redłowo, Witomino-Leśniczówka, Wzgórze św. Maksymiliana „Gdynia w kalejdoskopie historii" w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy".
14682/14/VI/P - organizacji Globaltica World Cultures Festival 2014
14683/14/VI/P - dofinansowania wydania książki Krzysztofa Wójcickiego „Rozmowy z księdzem Hilarym Jastakiem
14684/14/VI/P - druk przewodnika po trasach przyrodniczych Gdyni zawierającego informacje o dostępności tras dla osób z niepełnosprawnością
14685/14/VI/P - zmieniające umowy: nr KB/737/PON/7/W/2011 zawartą dnia 29 grudnia 2011r. i KB/738/PON/8/W/2011 zawartą dnia 29 grudnia 2011r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
14686/14/VI/U - przystąpienia przez Gminę Miasto Gdynia do konkursu „Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2014) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
14687/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/1338/UI/246/W/2012 z dnia 10.12.2012r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Modlińskiej w Gdyni na odcinku od ul. Władysławskiego do posesji nr 25 wraz z infrastrukturą techniczną, budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego".
14688/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 EUR na usługę wykonania akcesoriów dla psów na potrzeby programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście".
14689/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30000 EUR na usługę wykonania projektów roll-up'u i plakatu na potrzeby programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście".
14690/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 EUR na usługę wykonania i wymiany planszy graficznej roll-up'u na potrzeby programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście".
14691/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na organizację i przeprowadzenie eventu „Psie fikołki" w ramach programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście".
14692/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na organizację i przeprowadzenie eventu „Otwarcie CIAPKOWA - schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni" w ramach programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście".
14693/14/VI/S - ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz zlecenia zadań związanych z obsługą informatyczną w wyborach do Parlamentu Europejskiego na dzień 25.05.2014
14694/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014
14695/14/VI/R - współorganizacji Debaty Młodych
14696/14/VI/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni na rok 2014
14697/14/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów klasy drugiej „obronnej" z Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni na II Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Brzesku
14698/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014r.
14699/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
14700/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie mapy do celów projektowych o wartości do 30.000 EUR
14701/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru przy wykonywaniu prac związanych z administracją i prowadzeniem gospodarki w lasach komunalnych Miasta Gdyni
14702/14/VI/P - przeprowadzenia okresowych badań lekarskich dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni - Wiczlinie
14703/14/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Redłowo
14704/14/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Pogórze
14705/14/VI/M - przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Cyprysowej 5 w Gdyni oraz powołania Komisji Przetargowej
14706/14/VI/M - wyrażenie zgody na podpisanie umowy dzierżawy z firmą „ GoStarMedia ".
14707/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Borówkowej 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14708/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej 107 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14709/14/VI/P - projektu i druku plakatów na „Kieler Woche" 2014
14710/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na usługę: "Dostosowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGIB) Miasta Gdyni do wymagań rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków."
14711/14/VI/P - wykonania materiałów przeznaczonych na 50. Światowy Kongres Planistów w Gdyni
14712/14/VI/P - organizacji zakwaterowania dla gości krajowych i zagranicznych w trakcie Red Bull Air Race 2014 w Gdyni
14713/14/VI/P - organizacji wizyty delegacji z Kilonii
14714/14/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie druku materiałów informacyjnych
14715/14/VI/P - zmieniające zarządzenie nr 14605/14/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie współorganizacji XIII Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży z Placówek Specjalnych „My zaczarowani Teatrem".
14716/14/VI/M - upoważnienia pracownika jednostki budżetowej - „Zarząd Dróg i Zieleni" do załatwiania spraw wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
14717/14/VI/M - upoważnienia pracownika jednostki budżetowej - „Zarząd Dróg i Zieleni" do załatwiania spraw wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
14718/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14719/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14720/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14721/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
14722/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
14723/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na obsługę punktu głosowania na projekty zgłoszone w trybie Budżetu Obywatelskiego
14724/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów
14725/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
14726/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul Józefa Bema przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
14727/14/VI/O - ogłoszenia o konkursie
14728/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na pokrycie kosztów związanych z organizacją wiosennej edycji Gdyńskich Targów Pracy w dniu 20 maja 2014 roku na terenie Hali "Gdynia Arena".
14729/14/VI/M - przyjęcia treści umów partnerskich dotyczących współorganizacji konferencji "Project Management 2014 - skuteczne zarządzanie biznesem" oraz konferencji „Play with Business III".
14730/14/VI/M - dokonania opłaty za czynności kontrolne wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, dotyczące przekazania do użytkowania części podziemnej hali płaskiej w Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego w Gdyni
14731/14/VI/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 9-11 w Gdyni
14732/14/VI/M - zabezpieczenia gminnego baraku mieszkalnego przy ul. Gruszkowej 1B w Gdyni
14733/14/VI/M - wykonania prac porządkowych w lokalu socjalnym przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
14734/14/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni do Francji
14735/14/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Redłowskiej i Kopernika".
14736/14/VI/M - akceptacji wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR oraz udzielenia zamówienia na organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2014 w dniu 10 października 2014
14737/14/VI/M - udzielenia upoważnienia do podpisania umowy na realizację usługi - organizacja Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2014 w dniu 10 października 2014
14738/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej- budowa ścieżek rowerowych i parkingów".
14739/14/VI/U - uiszczenia kosztów postępowania sądowego
14740/14/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-W/2013 z 12.02.2013 r. na robotę budowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do szkoły muzycznej
14741/14/VI/M - odwołania wspólnego członka rady nadzorczej spółki Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. reprezentującego gminy miast Gdańska, Gdyni i Sopotu
14742/14/VI/M - wyznaczenia wspólnego członka rady nadzorczej spółki Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. reprezentującego gminy miast Gdańska, Gdyni i Sopotu
14743/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych w zakresie zagadnień dotyczących wykorzystania infrastruktury lotniska położonego na terenie Gdyni i Kosakowa
14744/14/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup artykułów spożywczych na potrzeby UMG
14745/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację Open'er Festival 2014, w tym między innymi na organizację Strefy Kids Zone, niektórych elementów technicznych oraz pokrycie części honorariów artystów
14746/14/VI/K - zatwierdzenia procedur realizacji projektu pn: „Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę".
14747/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na usługę druku plakatów na potrzeby programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście".
14748/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na usługę wykonania samoprzylepnych naklejek na potrzeby programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście".
14749/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na zlecenie wykonania 500 sztuk chust promujących program edukacyjny „Pies w wielkim mieście".
14750/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na usługę wykonania promocyjnych przypinek i magnesów o średnicy 37 mm.
14751/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na usługę emisji radiowego spotu informacyjnego na antenie „Radia Złote Przeboje".
14752/14/VI/R - sprostowania oczywistej pomyłki w zarządzeniu w sprawie porozumienia dotyczącego publicznego udostępnienia nieruchomości przy ulicy Folwarcznej 2
14753/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011 - 2014
14754/14/VI/R - zatwierdzenia ostatecznej listy projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2014 oraz wyznaczenia punktów do głosowania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.05.2014
Data udostępnienia informacji: 02.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2014 15:47 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk