Z dnia 2014-04-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.04.2014 r. w sprawie:
14614/14/VI/P - organizacji imprezy samochodowej pod nazwą 2. Gdyński Rajd Matek
14615/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 19 w Gdyni
14616/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 11÷13 w Gdyni
14617/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 59÷61 w Gdyni
14618/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14619/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14620/14/VI/R - zawarcia aneksu nr 1 do Umowy Partnerskiej z dnia 30 października 2013 roku w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru"
14621/14/VI/R - ustalenia wysokości czynszu najmu gruntu leśnego stanowiącego działkę nr 196/1 km 5 L
14622/14/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
14623/14/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
14624/14/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza" z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
14625/14/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
14626/14/VI/R - zawarcia porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Projektu realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"
14627/14/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
14628/14/VI/O - powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7, Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek", Przedszkola nr 25; Przedszkola nr 36 oraz Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda" w Gdyni
14629/14/VI/O - powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 11, Zespołu Szkół nr 5 oraz Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni
14630/14/VI/O - powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 17, IX Liceum Ogólnokształcącego, zespołu Szkół Usługowych oraz Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni
14631/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 29 w Gdyni
14632/14/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przygotowywania i trybu przedkładania projektów uchwał i zarządzeń
14633/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na realizację działań promujących miasto
14634/14/VI/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stena Line Scandinavia AB
14635/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 25 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
14636/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie oceny terenu pod kątem występowania objętych ochroną gatunków zwierząt w ramach inwestycji pn: „Elektroenergetyczna instalacja oświetleniowa (podziemna linia kablowa niskiego napięcia wraz z montażem latarń) w ciągu pieszo-jezdnym, w rejonie ul. Kuśnierskiej"
14637/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie oceny terenu inwestycji pod kątem występowania objętych ochroną gatunków roślin w ramach inwestycji pn: „Elektroenergetyczna instalacja oświetleniowa (podziemna linia kablowa niskiego napięcia wraz z montażem latarń) w ciągu pieszo-jezdnym, w rejonie ul. Kuśnierskiej"
14638/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/933/UI/195-W/2013 z dnia 22.10.2013r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie"
14639/14/VI/U - wyrażenia zgody na uiszczenie opłaty rocznej za rok 2014 za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w ramach zadania pn.: „Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz placem składowym i infrastrukturą techniczną"
14640/14/VI/M - usługi na Kontrolę informatyczną i implementację bazy danych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwarzno-Wiczlino (TERYT 226201_1.0011)
14641/14/VI/P - zakupu nagród do konkursu Gdynia Kwitnie
14642/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na przedłużenie rejestracji domeny gdyniaprzedsiebiorcza.pl na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
14643/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów do archiwizacji dokumentów dla potrzeb Archiwum UMG w 2014r. do 30.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
14644/14/VI/O - zmian w umowach na lata 2012-2015 z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne
14645/14/VI/R - zmieniające zarządzenie nr 6015/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
14646/14/VI/M - zmiany umowy Nr KB/55/MB/5-W/2013 z dnia 12.02.2013r. na robotę budowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
14647/14/VI/M - zmiany umowy Nr KB/55/MB/5-W/2013 z dnia 12.02.2013r. na robotę budowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
14648/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 EUR na dostawę instrumentów muzycznych, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa. Dominika 13A w Gdyni
14649/14/VI/R - ogłoszenia konkursu „Gdynia po godzinach"
14650/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014
14651/14/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni oraz upoważnienia do podpisania umowy
14652/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5.186.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni z regulacją górnego odcinka odbiornika - Potoku Kolibkowskiego oraz budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach: Żmudzkiej, Kurpiowskiej Małopolskiej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej" - zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
14653/14/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Oświetlenie ulic: Boisko, Kuśnierskiej, Władysława IV, Głogowej, Powstania Wielkopolskiego i Powstania Styczniowego w Gdyni"
14654/14/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
14655/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Handlowej
14656/14/VI/O - wysokości dotacji dla uczniów niepełnosprawnych w niepublicznych i publicznych niesamorządowych: przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w 2014 r.
14657/14/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach medycznych w roku 2014
14658/14/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówki rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczej w 2014 roku
14659/14/VI/M - konkursu ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych - z napojami gorącymi i zimnymi (z wyłączeniem napojów alkoholowych) w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1 czerwca 2014 roku do 31 maja 2015 roku
14660/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2014 r.
14661/14/VI/O - przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
14662/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na opracowaniu analizy dotyczącej wysokości stawki rekompensaty kosztów poniesionych w wyniku świadczenia usług publicznego transportu pasażerskiego
14663/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na obsługę prawną w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi w związku z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia poru lotniczego Gdynia-Kosakowo
14664/14/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację Open'er Festival 2014, w tym między innymi na organizację strefy Kids Zone, niektórych elementów technicznych oraz pokrycie części honorariów artystów
14665/14/VI/P - zmiany zarządzenia nr 14505/14/VI/P z 15 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
14666/14/VI/P - organizacji gali VIII edycji konkursu "Jak żyć w przyjaźni?" w dniu 20 maja 2014r.
14667/14/VI/P - kosztów działalności pełnomocników Prezydenta miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.04.2014
Data udostępnienia informacji: 02.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2014 15:43 Korekta Sybilla Stolarczyk
02.07.2014 15:43 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk