Z dnia 2014-04-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.04.2014 r. w sprawie:
14551/14/VI/P - przygotowania opracowania treści merytorycznej broszury dla rodziców
14552/14/VI/P - organizacji gali 15. edycji konkursu „Gdynia bez barier"
14553/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: psychologiczna ocena potrzeb rodziny sprawującej opiekę nad zależną osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania
14554/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy Al. Zwycięstwa 207 A w Gdyni
14555/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 31-39 w Gdyni
14556/14/VI/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 9 -11 w Gdyni
14557/14/VI/M - wykonania odgrzybienia gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
14558/14/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 2 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni
14559/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 13907/2014/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie skierowania sprawę na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
14560/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
14561/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni
14562/14/VI/R - upoważnienia do podpisania umowy pomiędzy firmą ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie a Gminą Miasta Gdyni dotyczącej przetwarzania danych osobowych beneficjentów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w roku 2012
14563/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014
14564/14/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla klas VI organizowanego przez Zespół Szkół nr 7 w Gdyni
14565/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów VI Międzyszkolnego Festiwalu Gwiazd Muzyki pop 2014 „You Can Sing!", którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 11 w Gdyni
14566/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni dla Pana Piotra Pawłowskiego, Honorowego Obywatela Gdyni, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
14567/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
14568/14/VI/S - ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego
14569/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy w przewodniku turystycznym
14570/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
14571/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na renowację tablic na szlakach pieszych na terenie Gdyni
14572/14/VI/M - akceptacji treści aneksu zmieniającego umowę nr SK/2189/MG/697-W/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku na realizację projektu „Trasa historyczna Wielki Kack"
14573/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk plakatów promujących projekt "Gdyński Kupiec 2014"
14574/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty roczne za 2014 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i własność Agencji Nieruchomości Rolnych
14575/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskego 80
14576/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
14577/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Huzarskiej 1 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14578/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 57 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14579/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 61 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14580/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 63 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14581/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 19 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14582/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 31 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14583/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
14584/14/VI/P - realizacji reportażu „Gdynia bez barier"
14585/14/VI/P - odnowienia domen Rad Dzielnic
14586/14/VI/M - wykonania prac porządkowych na terenie gminnym przy ul. Starowiejskiej 42-48 w Gdyni
14587/14/VI/M - opróżnienia i przeprowadzenia dezynsekcji gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
14588/14/VI/M - wykonania dezynsekcji gminnego budynku komunalnego przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
14589/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 135 w Gdyni
14590/14/VI/M - wykonania projektu budowlanego wraz z opinią kominiarską na wymianę instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 135 w Gdyni
14591/14/VI/U - powołania zespołu do spraw ochrony i promocji gdyńskiego modernizmu
14592/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
14593/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zagospodarowanie zieleni na terenie Ciapkowa
14594/14/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę mycia okien w budynku Urzędu, lokalach poza budynkiem i lokalach Rad Dzielnic w 2014 r. o wartości do 30 000 EUR
14595/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. Lato zaczyna się w Gdyni- Cudawianki 2014
14596/14/VI/P - promocji wydarzeń organizowanych przez miasto zgodnie z kalendarzem
14597/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z Gemeinschaftsschule Friedrichsort (IGF) w Kilonii w ramach wymiany międzynarodowej
14598/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania pn. Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
14599/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy dotyczącej zadania „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
14600/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/793/UI/163-W/2013 z dnia 02.09.2013r. o wykonanie roboty budowlanej: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
14601/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/498/UI/175/W/2011 z dnia 28.09.2011r. o wykonanie roboty budowlanej „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (zadanie realizowane w ramach projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni"
14602/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/497/UI/174/W/2011 z dnia 28.09.2011r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania roboty budowlanej: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (zadanie realizowane w ramach projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni"
14603/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/95/PD/17-W/2014
14604/14/VI/M - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia ze Stocznią Remontową "NAUTA" S.A. w sprawie rozwiązania umowy najmu dot. lokalu przy ul. Waszyngtona 1
14605/14/VI/P - współorganizacji XIII Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży z Placówek Specjalnych "My zaczarowani Teatrem"
14606/14/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiących własność Gminy Kosakowo
14607/14/VI/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
14608/14/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie druku materiałów informacyjnych
14609/14/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie druku materiałów informacyjnych
14610/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 EUR na wykonanie zadania: "Oświetlenie ulic: Boisko, Kuśnierskiej, Władysława IV, Głogowej, Powstania Wielkopolskiego i Powstania Styczniowego w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.04.2014
Data udostępnienia informacji: 02.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2014 15:40 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk