Z dnia 2014-04-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.04.2014 r. w sprawie:
14470/14/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2014
14471/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
14472/14/VI/P - druku materiałów informacyjnych
14473/14/VI/P - druku materiałów informacyjnych
14474/14/VI/M - świadczenia usługi wsparcia w realizacji zamówień publicznych na "Dostosowanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGIB) Miasta Gdyni do wymagań rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Etap I) oraz na kontrolę informatyczną i implementację bazy danych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwarzno-Wiczlino".
14475/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Hallera 14 w Gdyni
14476/14/VI/M - zabezpieczenia gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Dembińskiego 1A w Gdyni
14477/14/VI/M - zabezpieczenia gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni
14478/14/VI/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 9 -11 w Gdyni
14479/14/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni
14480/14/VI/M - wymiany urządzeń grzewczych i instalacji w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 91 A w Gdyni
14481/14/VI/M - wykonania remontu dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Płk. Dąbka 291 w Gdyni
14482/14/VI/M - wykonania prac porządkowych i dezynfekcji piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Marynarskiej 26 w Gdyni
14483/14/VI/M - usunięcie awarii w gminnej przepompowni ścieków sanitarnych obsługującej budynki przy ul. Dickmana 18-30 i 38 w Gdyni
14484/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 51A w Gdyni
14485/14/VI/M - wykonania projektu rozbiórki budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych przy ul. Chylońskiej 171C w Gdyni
14486/14/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę komórek gospodarczych położonych przy ul. Chrzanowskiego 21 w Gdyni
14487/14/VI/M - wykonania projektu rozbiórki komórek gospodarczych przy ul. Chrzanowskiego 21 w Gdyni
14488/14/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych położonych przy ul. Chylońskiej 171 C w Gdyni
14489/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14490/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14491/14/VI/R - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Ryby dla Zatoki" dla Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej i upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie
14492/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie-Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo
14493/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji rejsu żaglowcem „Gen. Zaruski".
14494/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym dla klas II Szkoły Podstawowej organizowanym przez Zespół Szkół nr 7 w Gdyni.
14495/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród na konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez Zespół Szkół nr 13 w Gdyni
14496/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Miejskiego Konkursu Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodno Mòwa", których organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni
14497/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Chapmangymnasiet w Karlskronie, w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2
14498/14/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu uczennicy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni na XIV Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu w Skierniewicach
14499/14/VI/O - zakupu rolet dla Przedszkola nr 8 w Gdyni w ramach projektu „Pluszowy Misiaczek- wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
14500/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie kwoty 60.000 zł na sporządzenie opinii biegłego sądowego w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku o sygn. IC 1621/05 dot. nieruchomości przy ul. Chwarznieńskiej 136, na której posadowiony jest budynek Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko, będący siedzibą Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. oraz uchylenia zarządzenia w sprawie wydatkowania środków w roku 2013
14501/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EURO, na organizację spotkania z przedstawicielami Telewizji Polskiej, w celu uzgodnienia oprawy promocyjnej wydarzeń z kalendarza imprez miejskich
14502/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
14503/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17-21
14504/14/VI/P - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2014
14505/14/VI/P - organizacji, z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack, festynu z okazji Święta Konstytucji 3 maja
14506/14/VI/P - organizacji, z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Kamienna Góra, cyklu spacerów po Kamiennej Górze
14507/14/VI/P - organizacji wizyty delegacji z Kristiansand w Gdyni
14508/14/VI/P - organizacji wizyty delegacji z Karlskrony
14509/14/VI/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne oraz udzielenia zamówienia na opracowanie koncepcji i scenariuszy działań promujących miejskie produkty turystyczne: część 1 - szlak Legendy Morskiej Gdyni oraz część 2 - Gdyński Szlak Modernizmu wraz z realizacją przedstawionych działań w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 207.000 EUR
14510/14/VI/M - udzielenia upoważnienia do podpisania umów na opracowanie koncepcji i scenariuszy działań promujących miejskie produkty turystyczne: część 1 - szlak Legendy Morskiej Gdyni oraz część 2 - Gdyński Szlak Modernizmu wraz z realizacją przedstawionych działań
14511/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
14512/14/VI/M - stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 4/2014 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Portowej 7 w Gdyni
14513/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 13959/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 EUR na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem, infrastruktury IT oraz systemu kasowo-biletowego, stanowiącego wyposażenie Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
14514/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/792/UI/162-W/2013 z dnia 02.09.2013r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania roboty budowlanej:„Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
14515/14/VI/U - zawarcia porozumienia dotyczącego udzielenia przez ALLCON OSIEDLA gwarancji jakości w zakresie robót odtworzeniowych nowych nawierzchni wykonanych w pasie drogowym ul. Bosmańskiej w Gdyni
14516/14/VI/P - złożenia przez Gminę Miasta Gdyni wniosku wstępnego projektu „Pierwsza Akademia Młodzieżowych Rad" w programie Obywatele do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach projektu tematycznego w programie dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, priorytet Dzieci i Młodzież, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w partnerstwie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju
14517/14/VI/U - wyrażenia zgody na uiszczenie należności za przeprowadzenie kontroli i wydanie opinii dot. przekazania do użytkowania sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22
14518/14/VI/S - zmiany zarządzenia nr 13737/14/VI/S w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umów na świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Gdyni, lokali podległych oraz Straży Miejskiej na rok 2014
14519/14/VI/S - wyrażenia zgody na wymianę okien w budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 o wartości do 14.000 EUR
14520/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
14521/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na nasadzenia na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni
14522/14/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Zespołem Szkół Ekologicznych w Gdyni w sprawie projektu uprawiania ogródka przy ul. Dworcowej
14523/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac porządkowych przy ul. Warszawskiej i Wolności o wartości do 14.000 EUR
14524/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na nasadzenia 28 sztuk drzew na terenie Gdyni o wartości do 14.000 EUR
14525/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę nasion o wartości do 14.000 EUR
14526/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Surmana/Kapitańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
14527/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Leszczynki przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
14528/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej
14529/14/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Punkt Pomocy Psychologicznej dla mam/rodziców, niemowląt i małych dzieci „Początek w rodzinie".
14530/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania: „Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Redłowskiej i Kopernika".
14531/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR na publikacje reklamy
14532/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdyni na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi".
14533/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
14534/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Batalionów Chłopskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
14535/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
14536/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2014 roku".
14537/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty kosztów eksploatacyjnych, zarządzania - Zespół Miejskich Hal Targowych ul. Wójta Radtkego 36/38/40
14538/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę roczną za 2014 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kosakowo-cmentarz w Kosakowie
14539/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 EUR na dostawę mebli, stanowiących wyposażenie Muzeum Emigracji w Gdyni ul. Polska 1
14540/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na robotę budowlaną: „Rozbiórka części budynku przychodni oraz garażu i budowa ścian zamykających pozostałe w użytkowaniu budynki przy ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni".
14541/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych w zakresie zagadnień prawnych dotyczących wykorzystania infrastruktury lotniska położonego na terenie Gdyni i Kosakowa
14542/14/VI/R - porozumienia dotyczącego publicznego udostępnienia nieruchomości przy ulicy Folwarcznej 2
14543/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014
14544/14/VI/R - wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.04.2014
Data udostępnienia informacji: 11.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.06.2014 10:56 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk