Z dnia 2014-04-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.04.2014 r. w sprawie:
14279/14/VI/P - powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2014 ogłoszonego zarządzeniem nr 13990/2014/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 marca 2014 r.
14280/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/39/PD/5-W/2014
14281/14/VI/M - wystąpienia o zmianę decyzji Nr RAA-II/GZ/7351/714/09/313/13A z dnia 30.11.2009 r. pozwolenia na budowę dla inwestycji: rozbiórka dwukondygnacyjnej dobudówki oraz rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz układu drogowego, przy ul. Bpa Dominika nr 13A
14282/14/VI/M - dozoru nieruchomości przy ul. Wielkopolskiej/Akacjowej w Gdyni
14283/14/VI/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 9 -11 w Gdyni
14284/14/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 7 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni
14285/14/VI/M - usunięcia awarii w gminnej przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Zielonej 32 w Gdyni - naprawa dwóch pomp
14286/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14287/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
14288/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
14289/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy
14290/14/VI/S - zmieniające zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni:w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni oraz w sprawie Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Gdyni
14291/14/VI/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych nr 1, 2 i 3 w Gdyni
14292/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/972/UI/200-W/2013 z dnia 30.10.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu - etap II
14293/14/VI/U - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 10777/09/V/U z dnia 26 maja 2009r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wjazdu oraz parkingu na teren szkoły w4raz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni
14294/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014
14295/14/VI/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach projektu pn.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Chylonia, Witomino i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni"
14296/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi rocznego utrzymania serwisu internetowego do zbierania opinii odnośnie zamierzeń władz Miasta
14297/14/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Rutowej 11
14298/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na usługę druku materiałów informacyjno-edukacyjnych w ramach kampanii „Śmieci od nowa".
14299/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
14300/14/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Płk.Dąbka 189
14301/14/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
14302/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14303/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul.10-go Lutego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony na 3 lata
14304/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na organizację szkoleń dla przedsiębiorców w ramach współpracy z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
14305/14/VI/M - zmiany zarządzenia dotyczącego udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie dwóch opracowań eksperckich dot. rynku pracy
14306/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: wsparcie dzieci i młodzieży po zabiegach i urazach w obrębie czaszki
14307/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej w celu włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy
14308/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: rozwijanie uzdolnień artystycznych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uczącej się
14309/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: powołanie zespołu monitorującego dzielnice Gdyni: Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych
14310/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: napisanie i druk informatora wraz z opracowaniem wersji elektronicznej dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat
14311/14/VI/P - wizyty artysty muzyka organizowanej w ramach współpracy siostrzanej między Gdynią a Kilonią
14312/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na usługę opracowania i zamieszczenia cyklu publikacji oraz wkładki redakcyjnej w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki", wkładki redakcyjnej w gazecie „NaszeMiasto.pl" i współorganizacji akcji „Drzewko za makulaturę 2014"w ramach kampanii „Śmieci od nowa".
14313/14/VI/R - przyznania dotacji dla 3 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
14314/14/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni
14315/14/VI/R - odwołania członków ze składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni oraz rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
14316/14/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r.
14317/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
14318/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni do 207.000 EUR w 2014 roku
14319/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup masztów do flag o wartości do 14.000 EUR
14320/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
14341/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej 34-36 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
14342/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Miegonia "10A".
14343/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Miegonia "10B"
14344/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Miegonia "10C".
14345/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Miegonia "10D".
14346/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Miegonia "10E".
14347/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Kępa Oksywska A1.
14348/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Kępa Oksywska A2.
14349/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Kępa Oksywska A3.
14350/14/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Wójta Radtkego 24 w Gdyni
14351/14/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
14352/14/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy Al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
14353/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Gminy Gdynia, położonej przy ul. Dąbrowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14354/14/VI/M - wykonania iluminacji świetlnej Gdynia InfoBox
14355/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie druku wydawnictwa turystycznego miasta Gdyni
14356/14/VI/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni na awersie medalu pamiątkowego z okazji 25-lecia firmy Hydromega
14357/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wynajem powierzchni reklamowych w związku z kampanią „Gdyńskie poruszenie".
14358/14/VI/S - wyrażenia zgody na demontaż napisu PLO znajdującego się na dachu budynku UMG o wartości do 14.000 EUR
14359/14/VI/R - zatwierdzenia wstępnej listy projektów zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2014
14360/14/VI/P - wykonania medali okolicznościowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 01.04.2014
Data udostępnienia informacji: 23.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2014 15:13 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk