Z dnia 2014-03-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.03.2014 r. w sprawie:
14188/14/VI/P - dostawy książki
14189/14/VI/M - usunięcia awarii w gminnej przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Dickmana 18÷30 i 38 w Gdyni
14190/14/VI/M - udrożnienia przykanalika kanalizacji sanitarnej przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Węglowej 20 w Gdyni
14191/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku oraz lokalu mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 91E w Gdyni
14192/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Węglowej 14 w Gdyni
14193/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Wojewody Wachowiaka w Gdyni
14194/14/VI/M - wykonania odgrzybienia gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni
14195/14/VI/M - wykonania odgrzybienia gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni.
14196/14/VI/M - wykonania dezynsekcji w pomieszczeniach użytkowanych przez Straż Miejską w budynku socjalnym przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
14197/14/VI/M - odgruzowania wentylacji w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni
14198/14/VI/M - wymiany rynien i rur spustowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 18-20 w Gdyni
14199/14/VI/M - wykonania naprawy wewnętrznej drogi dojazdowej przy ul. Starowiejskiej 42-48 w Gdyni
14200/14/VI/M - wymiany drzwi zewnętrznych do piwnicy w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni
14201/14/VI/M - rozbiórki pergoli śmietnikowej przy ul. Widnej 3 w Gdyni
14202/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14203/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14204/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14205/14/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia
14206/14/VI/R - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2014 roku
14207/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014
14208/14/VI/O - dofinansowania dla Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni kosztów związanych z organizacją Gdyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych
14209/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji: Konkursu Wiedzy o Gdyni, Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego, Ogólnoszkolnego Kursu Młodzieżowych Organizatorów Turystyki
14210/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
14211/14/VI/S - zmiany zarządzenia dotyczącego uruchomienia środków na aktualizację rejestru wyborców Gminy Miasta Gdyni
14212/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
14213/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
14214/14/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-W/2013 z dnia 12.02.2013r. na robotę budowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej".
14215/14/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 27/2014 w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
14216/14/VI/O - przekazania środków finansowych dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni na dofinansowanie wyjazdu laureata gdyńskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „OŚMIU WSPANIAŁYCH" na eliminacje do Warszawy
14217/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
14218/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup aktualizacji programu do kosztorysowania Norma Pro
14219/14/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń roślinnych na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni
14220/14/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2014 roku".
14221/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Kopernika 137-139
14222/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26,28, Modrej 1
14223/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl.C
14224/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Boisko 18
14225/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
14226/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
14227/14/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 1 - POL- LEVANT Linie Żeglugowe Sp. z. o.o.
14228/14/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 24 - ANIMEX S.A.
14229/14/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 47 - Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych
14230/14/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej
14231/14/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej i Puckiej - Gdyńska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska
14232/14/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Puckiej 120
14233/14/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Tymiankowej 18
14234/14/VI/M - nabycia materiału filmowego dokumentującego XVI Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
14235/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, organizacji warsztatów kulinarnych podczas imprezy z miejskiego kalendarza imprez
14236/14/VI/P - zawarcia umowy z Urzędem Miasta Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2014
14237/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego Zwierzyniecka i Sakowicza w Gdyni
14238/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego"
14239/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach projektu edukacji ekologicznej „Spotkanie z Morzem Bałtyckim - 2014"
14240/14/VI/P - przyjęcia regulaminu konkursu „Gdynia kwitnie".
14241/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
14242/14/VI/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2013 rok, sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i informacji o stanie mienia miasta Gdyni oraz przedstawienia ich Radzie Miasta, a sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2013 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej
14243/14/VI/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2014
14244/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
14245/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
14246/14/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
14247/14/VI/P - zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Miasta Gdyni
14248/14/VI/O - refundacji kosztów organizacji konferencji dla nauczycieli gdyńskich placówek oświatowych
14249/14/VI/O - zmian w umowach na lata 2012-2015 z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne
14250/14/VI/O - określenia wzoru wniosków o przyjęcie na rok szkolny 2014/2015 do publicznego przedszkola oraz do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia
14251/14/VI/M - wynajęcia pomieszczenia użytkowego o pow. 55,75 m2 usytuowanego przy ul. Morskiej nr 108 A-C w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
14252/14/VI/P - skierowania na drogę sądową sprawy zwrotu świadczenia uzyskanego od miasta
14253/14/VI/P - druku wkładki do „Ratusza".
14254/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1164/UI/241-W/2013 z dnia 31.12.2013 r. na wykonanie prac geodezyjnych w ramach zadania pn.: „Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni"
14255/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/792/UI/162-W/2013 z dnia 02.09.2013r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania roboty budowlanej:„Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych i parkingów".
14256/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu pn. Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową sucho zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600mm w ul. Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni.
14257/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/914/UI/140-W/2012 z dnia 19.07.2012 r. oraz umowy nr KB/1112/UI/223-W/2013 z dnia 17.12.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni"
14258/14/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EUR, na organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2014 w dniu 10 października 2014.
14259/14/VI/M - zmiany zarządzenia dotyczącego przyznania dotacji Fundacji Gospodarczej w Gdyni na realizację zadania pod nazwą: „Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości" oraz zmiany umowy z dnia 24.02.2012 r. na wsparcie w/w zadania publicznego
14260/14/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej
14261/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Regulacja spływów powierzchniowych w rejonie ul. Tatrzańskiej w Gdyni".
14262/14/VI/O - przekazania środków finansowych Fundacji Zmian Społecznych „KREATYWNI".
14263/14/VI/O - przekazania dotacji dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca. na zakup sprzętu medycznego
14264/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/57/UI/6-W/2014 z dnia 06.02.2014r. o wykonanie roboty budowlanej: „Regulacja spływów powierzchniowych w rejonie ul. Tatrzańskiej w Gdyni".
14265/14/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej w ulicy Kołłątaja w Gdyni.
14266/14/VI/M - akceptacji wyników części niejawnej przetargu na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 1 czerwca do 28 września w latach 2014, 2015, 2016 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II
14267/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji, ul. Polska 1 w Gdyni".
14268/14/VI/S - otwarcia postępowania zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na dostawie i montażu instalacji chłodzącej w serwerowniach lokalnych w 59 placówkach oświatowych na terenie miasta Gdyni
14269/14/VI/P - użyczenia gminie Osiek samochodu specjalnego GBA 2,5/16 Jelcz wycofanego z eksploatacji w OSP Gdynia-Wiczlino
14270/14/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Gdyni
14271/14/VI/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.03.2014
Data udostępnienia informacji: 23.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.04.2014 15:05 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk