Z dnia 2014-03-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.03.2014 r. w sprawie:
14112/14/VI/P - organizacji gali XV edycji konkursu „Gdynia bez barier"
14113/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego ochrony gminnego budynku użytkowego przy Placu Kaszubskim 1A w Gdyni
14114/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 6 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
14115/14/VI/M - zmiany umowy Nr KB/244/MB/14/W/2013 z dnia 09.05.2013 roku w sprawie realizacji inwestycji pn.:„Rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni"
14116/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego dla zadania pn.:„Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni"
14117/14/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego
14118/14/VI/U - zmiany zarządzenia nr 13782/14/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej
14119/14/VI/R - zmiany treści regulaminu Nagrody im. Profesora Romualda Szczęsnego, przyznawanej przez Prezydenta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii, wykonanych na Politechnice Gdańskiej
14120/14/VI/O - wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Polskim Związkiem Gimnastycznym z siedzibą 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, dotyczącego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce sportowej w Szkole Mistrzostwa Sportowego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
14121/14/VI/O - powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
14122/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Lubię sport" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przebywających w szpitalach na terenie całej Polski, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
14123/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i nauczycieli z liceum w St. Junien we Francji w ramach wymiany międzynarodowej z VI Liceum Ogólnokształcącym
14124/14/VI/O - dofinansowania organizacji XII Gdyńskiego Festiwalu Zespołów Cheerleaders, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni
14125/14/VI/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
14126/14/VI/P - zmieniające zarządzenie w sprawie dostawy energii elektrycznej
14127/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
14128/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r.
14129/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostosowanie podsystemu Baza Adresowa do wymagań rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
14130/14/VI/S - najmu powierzchni w budynku Urzędu Miasta Gdyni z przeznaczeniem na punkt kserograficzny
14131/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Nowodworskiego 10 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
14132/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda 64
14133/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości położonej przy ul. Józefa Bema 22-24
14134/14/VI/M - zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych (działki w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej C.K Norwida)
14135/14/VI/P - organizacji gali wręczenia Nagrody im. Macieja Płażyńskiego
14136/14/VI/P - realizacji projektu Rad Dzielnic Grabówek i Leszczynki „Jazz dla najmłodszych - interaktywne koncerty dla dzieci" w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy"
14137/14/VI/P - druku składanej mapki - przewodnika pt. „Zagadki architektury Śródmieścia Gdyni"
14138/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 EUR na dostawę mebli, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa Dominika 13A w Gdyni
14139/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/888/UI/187/W/2013 z dnia 09.10.2013 r. na wykonanie roboty budowlanej: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą"
14140/14/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Kartuskiej w Gdyni na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi"
14141/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie informatora dla gimnazjalistów
14142/14/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu drużyn z Gimnazjum nr 14 oraz z Gimnazjum nr 19 na Wojewódzkie Gimnazjady Młodzieży w piłce ręcznej w Tczewie
14143/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów VIII edycji międzyszkolnego konkursu interdyscyplinarnego „Potyczki Umysłów" organizowanego przez Zespół Szkół nr 13 w Gdyni
14144/14/VI/O - dofinansowania XV Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, którego organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni
14145/14/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu „Make a Movie!", organizowanego przez Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
14146/14/VI/K - zawarcia porozumienia o spłacie długu
14147/14/VI/S - prenumeraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014
14148/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług pracy koparko - spycharki oraz wywóz odpadów z terenu Zespołu Parkowego Kolibki o wartości do 14.000 EUR
14149/14/VI/M - określenia warunków nabycia na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Fleszarowej-Muskat
14150/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Złotej 1A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 01 czerwca 2015 roku
14151/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świętojańskiej/Władysława IV, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
14152/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiałów promujących miasto
14153/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk teczek do listu okolicznościowego
14154/14/VI/P - promocji miasta podczas realizacji projektu Droga do Rzymu
14155/14/VI/P - współorganizacji uroczystości jubileuszowych Gdyńskiego Koła Związku Sybiraków
14156/14/VI/P - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania: warsztaty historyczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Gdyni
14157/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
14158/14/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207.000 EUR na dostawę regałów archiwalnych, szaf metalowych, mebli biurowych dla UMG w 2014r.
14159/14/VI/S - zmiany Zarządzenia 13120/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.12.13 r. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji oraz naprawy instalacji c. o. i instalacji wod.-kan. w budynkach UMG w roku 2014 o wartości do 14000 EUR
14160/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na stworzenie aplikacji mobilnej miasta z projektem graficznym i oprogramowaniem, jej obsługę techniczną i zakup licencji
14161/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających dotyczących Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach realizowanego zadania p.n.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR
14162/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad uzupełniającymi robotami budowlanymi w ramach realizowanego zadania PN: Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR
14163/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1010/UI/203-W/2013 z dnia 12.11.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa dojazdu do budynku przy ul. Powstania Śląskiego 10"
14164/14/VI/U - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11419/09/V/U z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicy Zbrojnej w Gdyni
14165/14/VI/U - zmiany zarządzenia nr 10506/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.04.2013 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Gdyni
14166/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/84/UI/18-W/2014 z dnia 24.02.2014r. dotyczącej wykonania robót budowlanych: „Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ul. Spacerowej w Gdyni Orłowie"
14167/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy Nr KB/793/UI/163-W/2013 z dnia 02.09.2013r. o wykonanie robót budowlanych:„Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych i parkingów
14168/14/VI/U - zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji umowy Nr KB/1169/UI/203/W/2012 z dnia 12.10.2012r na roboty budowlane: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni"
14169/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy Nr KB/650/UI/117/W/2013 z dnia 22.07.2013 r. na wykonanie pomnika oraz projektu budowlanego i wykonawczego placu z częścią kosztorysową dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z projektem zagospodarowania terenu"
14170/14/VI/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/109/UI/27/W/2013 z dnia 05.02.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z utwardzeniem nawierzchni w części ulic Olgierda i Żniwnej"
14171/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów do decyzji ZRID dla zadania pn.: „Budowa części ulic Olgierda i Żniwnej"
14172/14/VI/P - druku ulotek
14173/14/VI/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miejskiemu w Gdyni na zadania - Festiwal R@port oraz Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna
14174/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na projekt plakatu „Gdyński kupiec"
14175/14/VI/P - wypożyczenia wystawy
14176/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej i jednej szatni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni
14177/14/VI/O - akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację programów profilaktycznych w latach 2014 - 2016
14178/14/VI/O - zmiany załącznika nr 2 ogólnych zasad kontraktowania z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne
14179/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie elementów promocji projektu pn: „NORDA-Północny Biegun Wzrostu
14180/14/VI/R - zmieniające zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011-2014
14181/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby kampanii „Mały procent, wielka sprawa"
14182/14/VI/R - współorganizacji 3. Harcerskiego Festiwalu Filmowego w Gdyni
14183/14/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowana ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
14184/14/VI/R - porozumienia z PRSP Sanipor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni dotyczącego ustalenia wysokości kary umownej za niewłaściwe wykonywanie przez PRSP Sanipor Sp. z o.o. umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Gdyni w miesiącu lipcu 2013r.
14185/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych do 14 000 EUR w 2014 r. oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
14186/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.03.2014
Data udostępnienia informacji: 28.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2014 13:54 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk