Z dnia 2014-03-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.03.2014 r. w sprawie:
14038/14/VI/P - w sprawie powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno- informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2014 roku"
14039/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 13590/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 stycznia 2014 roku
14040/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Inżynierskiej 15 w Gdyni
14041/14/VI/M - przestawienia ogrodzenia przy ul. Kopernika w Gdyni
14042/14/VI/M - powołania komisji ds. oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego
14043/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14044/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
14045/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
14046/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
14047/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla uczestników XI edycji międzyszkolnego konkursu „Rośliny i zwierzęta Pomorza" organizowanego w ramach obchodów „Dnia Ziemi 2014" przez Szkołę Podstawową nr 13 w Gdyni
14048/14/VI/R - przyjęcia Aneksu Nr 4 do porozumienia w sprawie powierzenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni niektórych zadań i kompetencji należących do właściwości Prezydenta Miasta Gdyni
14049/14/VI/P - podpisania aneksu do umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Edwardem Dembińskim i Danielą Dembińską w sprawie najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 73
14050/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów IV Konkursu Języka Francuskiego dla gimnazjalistów województwa pomorskiego organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
14051/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum Saint Géneviẻve w Bolbec oraz z Liceum Leonard de Vinci w Calais we Francji, w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2
14052/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum Leonarda da Vinci z Montaigu (Francja) w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2
14053/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni do Hagi
14054/14/VI/O - dofinansowania druku tomików z nagrodzonymi wierszami w Pomorskim Konkursie Poetyckim Uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych „Niektórzy lubią poezję...", którego organizatorem jest Zespół Szkół Administracyjno Ekonomicznych w Gdyni
14055/14/VI/O - dofinansowania dla Gimnazjum nr 4 w Gdyni kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów konkursu „Mistrzowie dobrych manier"
14056/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu fotograficznego „Refleksja nad pięknem świata" organizowanego przez Zespół Szkół nr 7 w Gdyni
14057/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników XVII Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkół Podstawowych oraz II Zawodów Komputerowych dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Gdyni i Ligę Obrony Kraju
14058/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 Euro na wykonanie usługi udostępnienia systemu „vEdukacja Nabór" w celu przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni
14059/14/VI/O - dofinansowania dla Gimnazjum nr 4 w Gdyni kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów XIX Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego
14060/14/VI/O - dofinansowania 51 Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem" organizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i LOK
14061/14/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składki za ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na okres 23.03.2014 - 31.03.2014
14062/14/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy ORŁOWO
14063/14/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
14064/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013r.
14065/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rumiankowej 28 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14066/14/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EUR, na opracowanie koncepcji i scenariuszy działań promujących miejskie produkty turystyczne: część A - szlak Legendy Morskiej Gdyni oraz część B - Gdyński Szlak Modernizmu wraz z realizacją przedstawionych działań
14067/14/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Harcerskiej w Gdyni
14068/14/VI/M - wynajęcia pomieszczenia użytkowego o pow. 55,75 m2 usytuowanego przy ul. Morskiej nr 108A-C w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
14069/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26,28, Modrej 1
14070/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl. B
14071/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl. B
14072/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl. B
14073/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl. B
14074/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl. B
14075/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl. B
14076/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl. B
14077/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
14078/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
14079/14/VI/M - wystąpienia na drogę postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia praw do spadku
14080/14/VI/M - udzielenia zamówienia uzupełniającego na usługi geodezyjne oraz upoważnienia do podpisania umowy
14081/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EUR na ubezpieczenie mienia, OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych
14082/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na udostępnienie ekranów LCD do emisji gdyńskich spotów informacyjnych
14083/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek III leśny
14084/14/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 207 000 EUR na dostawę umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni w 2014r.
14085/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207.000 EUR na dostawę jednego samochodu osobowego dla UMG w 2014r.
14086/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207.000 EUR na usługę mycia okien w lokalach użytkowanych przez Urząd Miasta Gdyni w 2014r.
14087/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014
14088/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pogórze przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014
14089/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Żeromskiego 6
14090/14/VI/O - wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni na pokrycie kosztów związanych z transportem sanitarnym
14091/14/VI/O - ogłoszenia o konkursie
14092/14/VI/O - ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni na rok 2014 oraz upoważnienia dyrektora Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Gdyni do zawierania umów z dyrektorem Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie na kształcenie uczniów teoretycznej nauki zawodu
14093/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla laureatów powiatowego etapu Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych", Ogólnopolskiego Konkursu „Bursztynowe Rzemiosło" oraz wykonania srebrnych „ósemek" dla laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych"
14094/14/VI/O - zmiany w zarządzeniu nr 1776/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 maja 2011r.
14095/14/VI/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2014r.
14096/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
14097/14/VI/P - zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury w Gdyni
14098/14/VI/P - udzielenia dotacji Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku na częściowy remont śródokręcia statku-muzeum Dar Pomorza
14099/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/71/PD/7-W/2014
14100/14/VI/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
14101/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kartuskiej w Gdyni
14102/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie pomiarów wysokościowych istniejącego terenu ul. Kwadratowej oraz wznowienia granic czterech działek przy ul. Okrężnej
14103/14/VI/U - zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji umowy nr KB/154/UI/39/W/2013 z dnia 06.03.2013r na roboty budowlane: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
14104/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB 79/UI/14-W/2014 z dnia 25.02.2014r. dotyczącej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: "Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ul. Spacerowej w Gdyni Orłowie"
14105/14/VI/M - wydzierżawienia gruntu o pow. 600m² stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Spacerowej
14106/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej robót budowlanych na zadaniu pn. Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
14107/14/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania: „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni"
14108/14/VI/R - ustanowienia zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" ze środków finansowych PFRON na rok 2014
14109/14/VI/R - zawierania umów pomiędzy wnioskodawcami pilotażowego programu „Aktywny samorząd" a Gminą Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.03.2014
Data udostępnienia informacji: 28.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2014 13:56 Korekta Sybilla Stolarczyk
28.03.2014 13:52 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk