Z dnia 2014-03-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.03.2014 r. w sprawie:
13964/14/VI/M - przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni, obręb Dąbrowa, Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack
13965/14/VI/M - wymiany etażowego pieca grzewczego w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Muchowskiego 4 w Gdyni
13966/14/VI/M - wykonania naprawy komina w gminnym budynku mieszkalnym przy Al. Zwycięstwa 164 w Gdyni
13967/14/VI/M - podłączenia do systemu domofonowego gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Legionów 61 w Gdyni
13968/14/VI/M - usunięcia awarii wewnętrznej instalacji c.o. w gminnym budynku przy ul. Woj. Wachowiaka 6 w Gdyni
13969/14/VI/M - wykonania prac naprawczych w budynku socjalnym przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
13970/14/VI/M - wykonania wycinki drzew i krzewów na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
13971/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13972/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13973/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13974/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13975/14/VI/R - ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31 w 2014r.
13976/14/VI/R - zmiany umowy w sprawie współdziałania Prezydenta Miasta Gdyni i Nadleśnictwa Gdańsk w zakresie ochrony zwierzyny łownej
13977/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
13978/14/VI/P - regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Gdyni
13979/14/VI/S - zapewnienia umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w związku z zarządzonymi wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maj 2014 r.
13980/14/VI/P - napraw, przeglądu, bieżącej konserwacji i obsługi systemu syren alarmowych m. Gdyni
13981/14/VI/P - napraw, stałego serwisu, aktualizacji i prac konserwacyjno - remontowych systemu łączności radiowej dla potrzeb MCZK
13982/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
13983/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 20-22, 20A, 20B, 22A
13984/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7
13985/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29
13986/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Boisko 18
13987/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 10
13988/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na opracowanie dokumentacji fotograficznej 16. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
13989/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 Euro, wymiany powłok w reklamach przenośnych typu roll-up
13990/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2014
13991/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zaproszeń na galę XV edycji konkursu „Gdynia bez barier"
13992/14/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów „Trójmiejskiego Konkursu Języka Niemieckiego 2013/2014" organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
13993/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji XXI Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz kosztów zakupu nagród, którego organizatorem jest Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
13994/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na prawo do użytkowania programu komputerowego Sigma wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem
13995/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników VIII Edycji Mistrzostw Gdyni w dwa ognie, którego organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
13996/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla zwycięzców „Konkursu Wiedzy o Europie", „Teatralii Gimnazjalnych" oraz „Konkursu Piosenki Europejskiej" organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni
13997/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestniczek „Grand Prix Juniorek i Seniorek w gimnastyce artystycznej", których organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
13998/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum w Maarssen w ramach współpracy międzynarodowej
13999/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu na ogólnopolskie eliminacje do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2014
14000/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu ucznia z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych na XIV Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu w Skierniewicach
14001/14/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu delegacji nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz z Zespołu Szkół Hotelarsko Gastronomicznych w Gdyni do Warszawy na finał Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
14002/14/VI/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni kosztów organizacji spływu kajakowego rzeką Pregołą
14003/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród i organizacji IX Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych klas młodszych, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 10 w Gdyni
14004/14/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu na Turniej Finałowy Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Siatkówce w Gdańsku
14005/14/VI/O - dofinansowania organizacji V Pomorskiego Przeglądu Tanecznego, którego organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 w Gdyni
14006/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
14007/14/VI/S - digitalizacji zasobów archiwum
14008/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 207 000 EUR na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2014r oraz akceptacji wyboru oferenta
14009/14/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni w okresie od 25.03.2014 roku do 31.12.2018 roku
14010/14/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości o pow. 612 m2 stanowiącej część dz.1066/82 - będącej w zasobach Agencji Mienia Wojskowego
14011/14/VI/P - udzielenia zamówienia w trybie do 14 000 EUR na zakup usług noclegowych w terminie 02-03 marca 2014 r. dla specjalistów z zakresu badań przestrzeni publicznej biorących udział w debacie pokonkursowej
14012/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
14013/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na renowację dwóch szlaków turystyki pieszej - „Zagórskiej Strugi" oraz „Źródła Marii", odnowienie oznakowania fragmentu leśnego czerwonego szlaku rowerowego i oznakowanie nowego odcinka trasy rowerowej leśnej, leżących w granicach Miasta Gdyni
14014/14/VI/M - wyrażenia zgody na realizację Projektu wsparcia osób nieaktywnych zawodowo "Gdyński Kupiec" w Zespole Miejskich Hal Targowych
14015/14/VI/M - zmiany umowy inwestycyjnej nr IJ12-01464 z dnia 14.09.2012 roku w sprawie udzielenia pożyczki na realizację projektu miejskiego pod nazwą „Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni"
14016/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/868/UI/183-W/2013 z dnia 28.08.2013r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa nawierzchni drogowej przy Kościele Św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii w Gdyni
14017/14/VI/U - uregulowania należności za wydanie opinii dotyczącej przekazania do użytkowania obiektu zrealizowanego w ramach inwestycji: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
14018/14/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego"
14019/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR w ramach zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22"
14020/14/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 2014 roku
14021/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
14022/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Francuskojęzycznych Teatrów Licealnych w Ankarze
14023/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród i organizacji międzyszkolnego konkursu „Sprawni i bezpieczni", którego organizatorem jest Gimnazjum nr 11 w Gdyni
14024/14/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autora najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej napisanej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
14025/14/VI/P - realizacji kampanii informacyjnej dotyczącej budżetu obywatelskiego i karty „Gdynia Rodzinna"
14026/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Warsztaty historyczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Gdyni"
14027/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie kubków stanowiących nagrody w XVI edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni"
14028/14/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na obsługę prawną w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego w związku z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia portu lotniczego Gdynia-Kosakowo
14029/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na druk ulotki z kalendarzem gdyńskich imprez
14030/14/VI/M - ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego i ustalenia wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 9 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Kaszubskim 1 A w Gdyni
14031/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na produkcję spotu filmowego promującego Gdynię w związku z „Operation Gdynia Sails 2014
14032/14/VI/O - powołania komisji konkursowej
14033/14/VI/O - wysokości opłat za korzystanie z krytych pływalni przy Gimnazjum Nr 3, ZS Nr 7, ZS Nr 10 oraz SP Nr 39
14034/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/497/UI/175/W/2011 z 28.09.2011 r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania roboty budowlanej: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających /zadanie realizowane w ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni"/ oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni"
14035/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/498/UI/175/W/2011 z 28.09.2011 r. o wykonanie roboty budowlanej: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających /zadanie realizowane w ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni"/ oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni"
14036/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1164/UI/241-W/2013 z 31.12.2013 r. na wykonanie prac geodezyjnych w ramach zadania pn: „Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni"
14111/14/VI/M - powołania Jury Konkursu "Gdyński Biznesplan 2014"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.03.2014
Data udostępnienia informacji: 20.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2014 13:15 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
20.03.2014 09:07 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk