Z dnia 2014-02-25

  Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.02.2014 r. w sprawie:
13886/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie imprezy kulturalnej w dniu 28 lutego 2014r.
13887/14/VI/P - realizacji projektu kulturalnego w tuBazie Kolibki
13888/14/VI/P - realizacji programu warsztatów popularyzujących edukację architektoniczną w tuBazie Kolibki
13889/14/VI/P - realizacji programu warsztatów o tematyce „Zrób to sam" w tuBazie Kolibki
13890/14/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 8 oraz w lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 22 w Gdyni
13891/14/VI/M - wymiany skrzynki licznikowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wileńskiej 93 w Gdyni
13892/14/VI/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 9 - 11 w Gdyni
13893/14/VI/M - zabezpieczenia drzwi wejściowych do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 23 w Gdyni
13894/14/VI/M - likwidacji przyłącza gazowego znajdującego się na nieruchomości przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni
13895/14/VI/M - wykonania naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Powstania Wielkopolskiego 76E w Gdyni
13896/14/VI/M - wymiana pionu wod. - kan. w budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 44 w Gdyni
13897/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Kołłątaja 44 w Gdyni
13898/14/VI/M - wykonania przeglądów technicznych obiektu użytkowego (biblioteka) przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni
13899/14/VI/M - wykonania prac naprawczych na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Chrzanowskiego 21 w Gdyni
13900/14/VI/M - wykonania naprawy kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zacisznej 2 w Gdyni
13901/14/VI/M - wykonania naprawy kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zapotocznej 5 w Gdyni
13902/14/VI/M - wykonania naprawy kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Sanockiej 8 w Gdyni
13903/14/VI/M - usunięcia warstw toksycznej podłogi wraz z robotami towarzyszącymi w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 1 Gdyni
13904/14/VI/M - dezynsekcji gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
13905/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 139 w Gdyni
13906/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13907/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13908/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13909/14/VI/U - zamówienia wykonania projektu graficznego materiałów na czwartą międzynarodową konferencję „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. i jej waloryzacja
13910/14/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej
13911/14/VI/P - odnowienia domeny gdynia.eu
13912/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie torów pływackich na Krytej Pływalni przy Gimnazjum nr 3 w Gdyni
13913/14/VI/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z pomieszczeń placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gdynia
13914/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sal gimnastycznych dla uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na zajęcia gier zespołowych w gdyńskich placówkach oświatowych
13915/14/VI/S - uruchomienia środków na aktualizację rejestru wyborców Gminy Miasta Gdyni
13916/14/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/651/PK/16-w/2009 dot. wynajmu autobusów w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej
13917/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 41m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stolarskiej/Białowieskiej stanowiącej część działki nr 1540/9 - przeznaczonej do wydzierżawienia
13918/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29
13919/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29
13920/14/VI/M - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej Gminy Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
13921/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zbigniewa Herberta 4
13922/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 80
13923/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz koszty postępowania sądowego celem sprostowania umowy sprzedaży 9 lokali mieszkalnych przy ul. Portowa 3
13924/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Słupeckiej 9
13925/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie ulotki z kalendarzem gdyńskich imprez
13926/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12
13927/14/VI/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do dokonania zapłaty odszkodowania wynikającego z decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 24.01.2014 r. nr NSP-III.7570.310.2012.PG
13928/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup 70 sztuk bluz polarowych i ręczników dla potrzeb USC w 2014 r do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
13929/14/VI/R - rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
13930/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
13931/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
13932/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę narzędzi i elektronarzędzi na potrzeby Brygady Kolibki o wartości do 14.000 EUR
13933/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/1338/UI/246/W/2012 z dnia 10.12.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Modlińskiej w Gdyni na odcinku od ul. Władysławskiego do posesji nr 25 wraz z infrastrukturą techniczną, budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego
13934/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania - „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno- informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2014 roku
13935/14/VI/P - zmiany zarządzenia Nr 13786/14/VI/P z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie organizacji gali 15. edycji konkursu „Gdynia bez barier
13936/14/VI/P - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
13937/14/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
13938/14/VI/M - zmiany umowy Nr KB/55/MB/5-W/2013 z dnia 12.02.2013r. na robotę budowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej
13939/14/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Hali Sportowo-Widowiskowej
13940/14/VI/U - uiszczenia zaliczki na poczet ogłoszeń w przedmiocie poszukiwania spadkobierców Pani Seweryny Gąsiorowskiej-Rzepka
13941/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
13942/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Kuśnierskiej 11D przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
13943/14/VI/P - wypłaty nagród prezydenta za projekt koncepcyjny węzła integracyjnego Wzgórze św. Maksymiliana
13944/14/VI/P - powołania Pana Jarosława Wojciechowskiego na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Gdyni
13945/14/VI/P - zawarcia umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Centrum Kultury w Gdyni
13946/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na: wydruk zdjęć na płytach warstwowych PCV
13947/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na przygotowanie poczęstunku podczas otwarcia wystawy pokonkursowej
13948/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę dzierżawcy łączy i obsługi serwisowej dla sieci punktów dostępowych usytuowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni
13949/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR w ramach zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22"
13950/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji budowy zatoki autobusowej na ulicy Chwarznieńskiej - odc. między ulicami Zaruskiego i Wiczlińską
13951/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci naklejek na pojemniki na odpady oraz tablic PCV do montażu w pergolach śmietnikowych
13952/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację zadania: "rehabilitacja dla mieszkańców dzielnicy"
13953/14/VI/O - rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół Otwartych"
13954/14/VI/R - powołania Zespołu ds. realizacji pn.: NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
13955/14/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2014 roku
13956/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2014 środków na realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lutego 2008 - najem pomieszczeń od Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko na potrzeby placówek NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 w Gdyni
13957/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Jerzego Waszyngtona, Al. Jana Pawła II przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
13958/14/VI/P - realizacji programu warsztatów z zakresu designu i projektowania w tuBazie Kolibki
13959/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 EUR na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem, infrastruktury IT oraz systemu kasowo-biletowego, stanowiącego wyposażenie Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.02.2014
Data udostępnienia informacji: 06.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2014 13:21 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk