Z dnia 2014-02-18

  Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.02.2014 r. w sprawie:
13816/14/VI/M - nieodpłatnego przekazania stojaków rowerowych na rzecz jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Innowacji" oraz samorządowych placówek oświatowych
13817/14/VI/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2014
13818/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
13819/14/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw partnerstwa publiczno - prywatnego
13820/14/VI/P - utrzymania stron internetowych Rad Dzielnic
13821/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13822/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
13823/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej wraz z szatnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni
13824/14/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia
13825/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego
13826/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na obsługę autorsko-konserwatorską systemu informatycznego „Archiwum - Intranetowy System Archiwizacji
13827/14/VI/P - zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówień związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową
13828/14/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
13829/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Starogardzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia
13830/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
13831/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 33 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13832/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG /15/MGG/15/D/14 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Wielkopolskiej (dz. nr 217/72 KM13)
13833/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG /14/MGG/14/D/14 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz. nr 546/132 KM51)
13834/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/3/MGG/3/D/14 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej - dz. nr 158/19 KM 1
13835/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy A. Kordeckiego 6, 8, 10
13836/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, 28, Modrej 1
13837/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, 28, Modrej 1
13838/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
13839/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 23
13840/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 23
13841/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 23
13842/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 23
13843/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Boisko 18
13844/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Boisko 18
13845/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131
13846/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131
13847/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131
13848/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131
13849/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 117-121
13850/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zbigniewa Herberta 4
13851/14/VI/M - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej Miasta Gdyni na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
13852/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania systemu wystawienniczego
13853/14/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207.000 EUR na usługę mycia okien w lokalach użytkowanych przez Urząd Miasta Gdyni w 2014r.
13854/14/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207.000 EUR na dostawę jednego samochodu osobowego w 2014r.
13855/14/VI/M - oddania w użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Węglowej 11 oraz wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
13856/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac związanych z wycinką z drzew i krzewów dla zadań pn.:„Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach: Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Małopolskiej", „Budowa kanałów deszczowych w ul. Adwokackiej", „Budowa pomnika Gdynian Wysiedlonych
13857/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach realizowanego zadania pn.: „Zintegrowany System zarządzania Ruchem TRISTAR
13858/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska i placu zabaw zlokalizowanych prz ul. Wieluńskiej w Gdyni
13859/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska i placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Stefana Okrzei w Gdyni
13860/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Buraczanej w Gdyni
13861/14/VI/R - podpisania aneksu do umowy w sprawie najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Druskiennickiej 38
13862/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Spedycji, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni
13863/14/VI/P - dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego i alarmowego miasta oraz punktu poboru OSP Wiczlino
13864/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup dysków serwerowych
13865/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
13866/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
13867/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na nasadzenia na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni
13868/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rydzowej 9 i 11 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
13869/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
13870/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
13871/14/VI/P - delegowania przedstawiciela miasta Gdyni do prac w Grupie Zadaniowej Związku Miast Bałtyckich ds. zatrudnienia i dobrobytu młodzieży
13872/14/VI/P - druku materiałów przeznaczonych na Światowy Kongres Planistów w Gdyni
13873/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie i konserwację ogrodzenia zabezpieczającego nowe nasadzenia o wartości do 14.000 EUR
13874/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na montaż osłon przeciwsolnych o wartości do 14.000 EUR
13875/14/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dzierżawy łączy oraz opieki serwisowej dla sieci bezprzewodowych punktów dostępowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni
13876/14/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 12914/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03 grudnia 2013 roku
13877/14/VI/P - współorganizacji konkursu o Nagrodę im. Leszka Wiktorowicza
13878/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na druk materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci wkładki do „Ratusza"
13879/14/VI/U - uiszczenia opłaty za dozór techniczny zamontowanej platformy dla osób niepełnosprawnych w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
13880/14/VI/M - zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych (I.Krasickiego 16-22 garaże)
13881/14/VI/M - wskazania osób upoważnionych do odbioru terenu wchodzącego w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Gdyni
13882/14/VI/M - odwołania przetargu na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Świętojańskiej/Władysława IV, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
13883/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją na zadaniu: „Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczynskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii"
13884/14/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania pn. Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczynskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii", realizowanych w ramach projektu pn. : Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.02.2014
Data udostępnienia informacji: 06.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2014 13:17 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk