Z dnia 2014-02-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.02.2014 r. w sprawie:
13740/14/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie akceptacji Aneksu nr 5 do umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
13741/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia budynku przy ul. Drzymały 14 w Gdyni
13742/14/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 23 w Gdyni
13743/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13744/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13745/14/VI/O - dofinansowania realizacji programów edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych „Zaproś naukowca do szkoły" oraz „Poznaj pracę biologa" organizowanych przez Uniwersytet Gdański w gdyńskich placówkach oświatowych
13746/14/VI/O - dofinansowania wyjazdu trzech grup cheerleaders z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Mistrzostwa Polski Cheerleaders organizowanych w Łochowie
13747/14/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Oberasbach w ramach wymiany międzynarodowej
13748/14/VI/O - dofinansowania organizacji VIII Międzyszkolnego Konkursu Europejskiego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni
13749/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów VII Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Wyjątkowe miejsca i zdarzenia", którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni
13750/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w Etapie Rejonowym Konkursu Biblijnego, którego współorganizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni
13751/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów XXIII Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych w Sportach Siłowych, których organizatorem jest Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni
13752/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XXXI Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
13753/14/VI/O - dofinansowania druku książki autorstwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni pt." Kulinarne Przygody Pana Ciekawskiego"
13754/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
13755/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
13756/14/VI/O - przyjęcia programu profilaktycznego wraz ze specyfikacją do realizacji w latach 2014 - 2016 i ogłoszenia otwartego konkursu ofert
13757/14/VI/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert i wyboru realizatorów zdrowotnych programów profilaktycznych w latach 2014 - 2016
13758/14/VI/O - akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację programów profilaktycznych w latach 2014 -2016
13759/14/VI/O - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy SK/2189/OZ/11-w/2012 z dnia 05.11.2012 r.
13760/14/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r.
13761/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości położonych w rejonie dawnej Stoczni Gdynia - Stocznia Remontowa NAUTA S.A.
13762/14/VI/P - zakupu czasu antenowego w Radiu Gdańsk w związku z prowadzeniem kampanii promocyjnej Miasta Gdyni w roku 2014
13763/14/VI/M - uregulowania opłaty za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni w budynku przy ul. Uczniowskiej 2
13764/14/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do wystąpienia w imieniu Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych PEWiK Sp. z o.o. w Gdyni ścieków przemysłowych z Zespołu Miejskich Hal Targowych
13765/14/VI/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2014"
13766/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
13767/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup karmy do zimowego dokarmiania ptaków
13768/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na wykonanie usługi przyjęcia i utylizacji przez Eko Dolina Sp. z o.o. odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Gdyni
13769/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/28/UI/10/W/2013 z dnia 15.01.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138"
13770/14/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni oraz upoważnienia do podpisania umów
13771/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
13772/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śmidowicza
13773/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie folderu o Gdyni
13774/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie projektu graficznego i przygotowanie nowej podstrony internetowej www.gdynia.pl/zagle
13775/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 130 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13776/14/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Kopernika przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
13777/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na stworzenie okienek powiadamiających i likebox facebook na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
13778/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia tekstu z języka polskiego na język angielski, niemiecki oraz rosyjski materiałów promujących miasto Gdynia
13779/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 13499/14/VI/M, w sprawie zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację ogłoszenia o sezonowej dzierżawie nieruchomości
13780/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie aktualizacji podkładu mapy tras rowerowych Gdyni wraz z licencją do wielokrotnego wykorzystania w materiałach promocyjnych Miasta
13781/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń w ramach konkursu „Gdyński Biznesplan 2014"
13782/14/VI/U - powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
13783/14/VI/U - ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w latach 2014 - 2015
13784/14/VI/P - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów i minibusów wraz z kierowcą na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
13785/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie dokumentów z języka angielskiego
13786/14/VI/P - organizacji gali 15. edycji konkursu „Gdynia bez barier"
13787/14/VI/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni w okresie od 25.03.2014 roku do 31.12.2018 roku"
13788/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn.: „Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ul. Spacerowej w Gdyni Orłowie"
13789/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ul. Spacerowej w Gdyni Orłowie"
13790/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn.: „Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej"
13791/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej"
13792/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: „Budowa ulicy Żukowskiej wraz infrastrukturą techniczną w Gdyni"
13793/14/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Gdyni
13794/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/288/UI/74/W/2013 z dnia 06.05.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy oświetlenia w ramach projektu pn.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Gdyni"
13795/14/VI/U - wykonania postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie
13796/14/VI/R - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - etap I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
13797/14/VI/O - dofinansowania organizacji XIII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych" w Gimnazjum nr 4 w Gdyni
13798/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Nauczycieli „Chromy i Achromy" organizowanego przez Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
13799/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów konkursu informatycznego o tematyce wielkanocnej „GIF Wielkanocny" organizowanego przez Zespół Szkół nr 7 w Gdyni
13800/14/VI/M - zmiany zarządzenia Nr 12431/13/VI/M z dnia 22.10.2013r. w sprawie udzielenia zamówienia do 14.000,00 EUR na opracowanie projektu budowlanego zamiennego dla inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i przebudowa odcinka ul. Bpa Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
13801/14/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych w ramach projektu pn.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Chylonia, Witomino i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni"
13802/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie dwóch opracowań eksperckich dot. rynku pracy w ramach projektu „Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku (SB Professionals)"
13803/14/VI/U - ustalenia opłat obowiązujących na gdyńskich cmentarzach komunalnych
13804/14/VI/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury
13805/14/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Markowi Łucykowi, dyrektorowi Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jednostki budżetowej
13806/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy z inicjatorem o nr KB/5/UI/2013 z 09.05.2013 r. w sprawie współfinansowania i budowy układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ulicy Spacerowej w Gdyni Orłowie w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej
13807/14/VI/P - współorganizacji balu karnawałowego dla dzieci
13808/14/VI/U - uiszczenia kosztów postępowania kasacyjnego
13809/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania pn: „Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ul. Chwaszczyńskiej przed wylotem do Potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
13810/14/VI/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Huzarskiej/Szyprów 26
13811/14/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki kierownika Referatu Katastru Nieruchomościami
13812/14/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 12565/13/VI/R z 5 listopada 2013 r. w sprawie haromonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2014 roku
13813/14/VI/R - organizacji szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych w Gdyni pn: „Przywództwo w praktyce"
13814/14/VI/M - akceptacji wyników części niejawnej przetargu na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Morskiej 79

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.02.2014
Data udostępnienia informacji: 27.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2014 12:10 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk