Z dnia 2014-02-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.02.2014 r. w sprawie:
13649/14/VI/M - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do inicjatywy European Cycling Challenge 2014 (Europejskiego Konkursu Rowerowego 2014) oraz upoważnienia do podpisania i realizacji Umowy dotyczącej w/w inicjatywy z technicznym partnerem
13650/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Pułkownika Dąbka 187 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
13651/14/VI/M - obsługi i konserwacji przepompowni wód opadowych przy budynku mieszkalnym przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni
13652/14/VI/M - obsługi i konserwacji przepompowni ścieków przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
13653/14/VI/M - obsługi i konserwacji przepompowni ścieków przy gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Dickmana 18÷30 i ul. Dickmana 38 w Gdyni
13654/14/VI/M - wykonania uszczelnienia wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 176/184 w Gdyni
13655/14/VI/M - wykonania udrożnienia i przeczyszczenia przyłącza sanitarnego na terenie nieruchomości przy ul. Spacerowej 10 w Gdyni
13656/14/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na rozbiórkę części budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście" Sp. z o.o. przy ul. Armii Krajowej 44 oraz budynku garaży
13657/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13658/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13659/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13660/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13661/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13662/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13663/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13664/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13665/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na świadczenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim oraz niektórym egzotycznym i gospodarskim z terenu Gminy Miasta Gdyni
13666/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przygotowanie opracowania dotyczącego projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej siedziby Urzędu Miasta Gdyni wraz z funkcjami towarzyszącymi przy Al. Marszałka Piłsudskiego w Gdyni" w ramach projektu pn: Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance
13667/14/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2014 roku
13668/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XVII Małego Gdyńskiego Forum Zespołów Teatralnych, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni
13669/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów i materiałów niezbędnych do organizacji XXXII Pomorskiego Konkursu Recytatorskiego im. Jerzego Lisowskiego „Poezja i Proza Frankofońska" organizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Gdyni
13670/14/VI/O - dofinansowania organizowanej przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych oraz Zespół Szkół Hotelarsko Gastronomicznych w Gdyni I Regionalnej Konferencji Pedagogów i Psychologów Szkół Gimnazjalnych „Nowe szkolnictwo zawodowe dobrą perspektywą kariery - wnioski dla prowadzenia doradztwa zawodowego"
13671/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów i opiekunów z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do liceum w Bonn w ramach wymiany polsko - niemieckiej
13672/14/VI/O - dofinansowania organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 34 w Gdyni XV Konferencji „Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej"
13673/14/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów międzyszkolnych konkursów: „Mistrz Sudoku" oraz „1 z 10", organizowanych przez Gimnazjum nr 2 w Gdyni
13674/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni
13675/14/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 13451/14/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Krytych Pływalni przy Gimnazjum nr 3, Zespole Szkół nr 7, Zespole Szkół nr 10 oraz Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni
13676/14/VI/P - koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego Miasta Gdyni w 2014 r.
13677/14/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni oraz upoważnienia do podpisania umów
13678/14/VI/M - przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokali użytkowych „B" i „C" położonych przy ul. Bp. Dominika 8-14 w Gdyni oraz powołania Komisji przetargowej
13679/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
13680/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Józefa Bema przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
13681/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kmdr. Bolesława Romanowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
13682/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 300 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Osada Rybacka stanowiącej część działki nr 222/2 (powstałej z podziału dz. 157/2) - przeznaczonej do wydzierżawienia
13683/14/VI/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
13684/14/VI/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu zlokalizowanego w Parku Kilońskim
13685/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia schodów terenowych przy ul. Cechowej w Gdyni
13686/14/VI/U - zmiany zarządzenia 12968/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.12.2013r. w sprawie opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej urządzeń instalowanych w ramach zadania „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
13687/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
13688/14/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
13689/14/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014r.
13690/14/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracownikom Urzędu Miasta Gdyni
13691/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
13692/14/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 207.000 EUR na naprawy samochodów służbowych Urzędu Miasta i Straży Miejskiej w 2014r.
13693/14/VI/P - użyczenia rzeźby autorstwa Jerzego Beresia, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na wystawę w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
13694/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „Dbaj o powietrze", którego organizatorem jest Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni
13695/14/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy SK/2539/SA/159-w/2013 na mycie samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2014 r. do 14.000 EUR
13696/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Cyprysowej 5 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
13697/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługujących osobie fizycznej udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Łęczyckiej, stanowiących własność Skarbu Państwa i Gminy Miasta Gdyni
13698/14/VI/M - zatwierdzenia projektu aneksu do umowy dzierżawy oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
13699/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na utrzymanie na serwerze i obsługę techniczną serwisu internetowego forum.gdynia.pl w roku 2014
13700/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na organizację spotkania Zespołu ds. Promocji Turystycznej Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA
13701/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, opracowania instrukcji i wykonania modeli obiektów
13702/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Mazurskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 2 lata
13703/14/VI/M - podłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu „Baltic Oasis Fitness" (baseny) przy ul. Kopernika 71 w Gdyni
13704/14/VI/M - opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Szkoły Muzycznej przy ul. Bp. Dominika 13A w Gdyni
13705/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Krauzego w Gdyni wraz z budową drogi tymczasowej na odcinku od posesji przy ul. Augustyna Krauzego 3 do skrzyżowania z ul. B. Porożyńskiego i opracowaniem koncepcji drogowej na odcinku łączącym ul. Leona Kąkola z ul. Augustyna Krauzego" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
13706/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/4/MGG/4/D/14 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz. nr 956/168 KM 75
13707/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/5/MGG/5/D/14 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz. nr 902/18 KM 70
13708/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/6/MGG/6/D/14 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz. nr 1031/1 KM 75
13709/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/7/MGG/7/D/14 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz. nr 1107/387 KM 81
13710/14/VI/M - akceptacji treści umowy MG/8/MGG/8/D/14 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Janka Wiśniewskiego - dz. nr 577/1M 51
13711/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG /9/MGG/9/D/14 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz. nr 401/122 KM13)
13712/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/10/MGG/10/D/14 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz. nr 639/65 KM51)
13713/14/VI/M - akceptacji treści umowy MG/2 /MGG/2/D/14 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a „Art. Marketing Syndicate" S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. Rolniczej (dz. nr 528/140 KM 65)
13714/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG /12/MGG/12/D/14 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej (dz. nr 231/8 KM 3L)
13715/14/VI/M - akceptacji treści umowy MG/ 1/MGG/1/D/14 pomiędzy Gminą Gdynia a Andrzejem Misiewiczem o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlinskiej - dz. nr 66/3 KM 25
13716/14/VI/M - akceptacji treści umowy MG/17/MGG/17/D/14 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Stroer City Marketing Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
13717/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/16/MGG/16/D/14 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Drzymały - dz.nr 571/73 KM 28
13718/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na asystę techniczną i serwis oprogramowania systemu ADAS
13719/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na prowadzenie kompleksowej obsługi spraw związanych z obecnością dzikiej zwierzyny na terenie Gminy Miasta Gdyni
13720/14/VI/R - organizacji i cennika zajęć edukacyjnych i wydarzeń popularnonaukowych
13721/14/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2014 na dostawę mediów oraz opłacenie kosztów niezbędnych do funkcjonowania obiektu „INFOBOX" położonego przy ul. Świętojańskiej 30
13722/14/VI/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2014
13723/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
13724/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
13725/14/VI/S - udostępnienia pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2014r.
13726/14/VI/P - kontynuacji zadania: Sekretariat Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA" w 2014r.
13727/14/VI/P - przeprowadzenia warsztatów obejmujących działania dla rozwoju „zielonego korytarza transportowego" i konferencji końcowej projektu unijnego „The Bothnian Green Logistic Corridor" (BGLC) z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013
13728/14/VI/P - druku materiałów informacyjnych
13729/14/VI/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych"
13730/14/VI/U - akceptacji zapłaty należności za przeprowadzenie kontroli i wydanie opinii dot. przekazania do użytkowania sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22
13731/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej pn: „Regulacja spływów powierzchniowych w rejonie ul. Tatrzańskiej w Gdyni"
13732/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Władysława IV na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Jana z Kolna w Gdyni
13733/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Głogowej w Gdyni
13734/14/VI/S - otwarcia postępowania zamówienia publicznego na usługę dzierżawy łączy oraz opieki serwisowej dla sieci bezprzewodowych punktów dostępowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni
13735/14/VI/R - zatwierdzenia wyników konkursu dla rad dzielnic „Kultura w dzielnicy"
13736/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni
13737/14/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umów na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Gdyni, lokali podległych oraz Straży Miejskiej na rok 2014
13738/14/VI/R - uruchomienia środków na realizację dotacji na utylizację odpadów zawierających azbest oraz likwidację zbiorników bezodpływowych i przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.02.2014
Data udostępnienia informacji: 27.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2014 12:04 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk