Z dnia 2014-01-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.01.2014 r. w sprawie:
13560/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8137/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni
13561/14/VI/M - udzielenia zamówienia na wykonanie usługę: Nadzoru i kontroli prac geodezyjnych wykonywanych w ramach etapu II „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni obręb Chwarzno - Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011)"
13562/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13563/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13564/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13565/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13566/14/VI/M - uchylenia zarządzenia Nr 12764/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.11.2013r. w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego o eksmisję z lokalu przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
13567/14/VI/P - projektu „gdynianie"
13568/14/VI/P - zmiany treści zarządzenia Nr 13093/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 grudnia 2013r.
13569/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na aktualizację bazy danych instalacji emitujących pola elektromagnetyczne oraz szkolenie pracowników Wydziału Środowiska w dziedzinie oddziaływań pola elektromagnetycznego
13570/14/VI/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z Miastem Sopot w sprawie pokrywania przez Miasto Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni
13571/14/VI/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z Miastem Gdańsk w sprawie pokrywania przez Miasto Gdynia kosztów rehabilitacji mieszkańca Gdyni w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdańsku
13572/14/VI/R - zatwierdzenia rocznych planów pracy w Środowiskowych Domach Samopomocy w Gdyni na rok 2014
13573/14/VI/R - zmieniające zarządzenie Nr 5705/12/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych i programów działalności w Środowiskowych Domach Samopomocy w Gdyni
13574/14/VI/R - organizacji VI konferencji „Integracja - Interakcja" w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
13575/14/VI/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
13576/14/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Gdyni
13577/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na nakręcenie i montaż filmu o nominowanych i nagrodzonych Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, tytułem Honorowego Obywatela Gdyni oraz Nagrodą „Czas Gdyni"
13578/14/VI/M - przekazywania opłat w celu uzyskania odpisu księgi wieczystej
13579/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
13580/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29
13581/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17-21
13582/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Skrzypowej 32 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
13583/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonywanie banerów z nadrukiem okolicznościowym
13584/14/VI/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2014
13585/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
13586/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
13587/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni w okresie od 25.03.2014 roku do 31.12.2018 roku"
13588/14/VI/P - powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Gdyni
13589/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Reja 10 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
13590/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Reja 2-6 w Gdyni
13591/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Klas IV, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni
13592/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników międzyszkolnego konkursu matematycznego dla uczniów gimnazjum, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
13593/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród oraz organizacji Mistrzostw Gdyni Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej, którego organizatorem jest Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
13594/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów II edycji międzyszkolnego konkursu pięknego czytania w języku niemieckim baśni braci Grimm, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
13595/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród w Turnieju Szachowym o Mistrzostwo Gdyni dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
13596/14/VI/O - dofinansowania organizacji cyklu koncertów muzyki klasycznej „Muzyczne Spotkania na Chwarznie"
13597/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników XVIII Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Gdyni i Ligę Obrony Kraju
13598/14/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów IX Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego „Ludzie nauki w drodze do prawdy - Mendel ojciec genetyki", którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
13599/14/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów międzyszkolnych konkursów: „Baśnie, legendy i tradycje Kaszub", „Hurray! I know English!", "We Can Speak English", "Spelling Contest", organizowanych przez Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
13600/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów Gdyńskiego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas III szkół podstawowych „Mistrz Ortografii - Junior" organizowanego przez Zespół Szkół nr 10 w Gdyni
13601/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów wojewódzkiego konkursu poetycko - plastycznego „Świat Moich Marzeń, Myśli i Snów", którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni
13602/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Turnieju „Przyroda z ochroną środowiska", którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni
13603/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołów „Erato" i „Euterpe" z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na XXXVI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu
13604/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
13605/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r.
13606/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r.
13607/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu Otago
13608/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dostępu do licencji oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) , Zaliczki Alimentacyjnej (ZA), Funduszu Alimentacyjnego (FA), Stypendiów Szkolnych (ST) Obsługi Dodatków Mieszkaniowych (DM) dla Wydziału Spraw Społecznych oraz scalania w/w baz danych
13609/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
13610/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu kurierów Urzędu Miasta Gdyni taksówkami osobowymi, w czasie trwania akcji kurierskiej
13611/14/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń roślinnych na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni
13612/14/VI/P - naprawy rozrusznika w samochodzie OSP Wiczlino
13613/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na organizację uroczystej Sesji Rady Miasta w dniu 10.02.2014r. w Teatrze Miejskim w Gdyni im. Witolda Gombrowicza - z okazji 88. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni
13614/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację, wykonanie i obsługę techniczną koncertu podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Gdyni w dniu 10.02.2014 r. w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni - z okazji 88. rocznicy nadania praw miejskich
13615/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie tabliczek grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" oraz Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta „Czas Gdyni"
13616/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pucka 112 przeznaczonej do wydzierżawienia
13617/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Komierowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
13618/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Kontradm. X. Czernickiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
13619/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13620/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13621/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Manganowej 26 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
13622/14/VI/M - określenia warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału wynoszącego 6/48 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Gdyni, przy ul. Uranowej 24 oraz sporządzenia wykazu tej nieruchomości
13623/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia bezpłatnej służebności drogowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 26 A oraz wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na pokrycie opłaty notarialnej i kosztów postępowania sądowego
13624/14/VI/M - zamówienia pakietu usług promujących 16.Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów na kanale Travel Channel oraz na portalach internetowych travelchanneltv.pl i Trojmiasto.pl
13625/14/VI/M - organizacji XVI Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Kolosy 2013 w dniach 07-09.03.2014r. w Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8
13626/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na promocję Miasta podczas koncertu Rocket Gdynia Festiwal
13627/14/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
13628/14/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
13629/14/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/483/PK/12-w/2009 dot. dzierżawy łączy telekomunikacyjnych ISDN TP SA dla potrzeb MCZK
13630/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. łącznej 34 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Frezerów część działki nr 1337/4 oraz przy ul. Jantarowej część dz. 1482/4 - przeznaczonej do wydzierżawienia
13631/14/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla postawienia w stan likwidacji trawników zlokalizowanych na odcinku ulicy Przebendowskich w Gdyni od posesji nr 15 do posesji nr 1
13632/14/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej do 14.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
13633/14/VI/S - zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi UMG do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
13634/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup naczyń szklanych, jednorazowych i uzupełnienie artykułów gospodarstwa domowego oraz akceptacji wyboru oferenta do 14.000 EUR
13635/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup flag do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
13636/14/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do jednoosobowego zawierania i rozwiązywania umów z zakresu pieczy zastępczej
13637/14/VI/M - nieruchomości położonej przy ul. Uczniowskiej 2 - żłobek
13638/14/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania etapu I robót budowlanych pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
13639/14/VI/P - organizacji wizyty przedstawicieli Red Bull Air Race w Gdyni
13640/14/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji młodzieży z Rustavi (Gruzja)
13641/14/VI/P - zmiany umowy nr KB/32/PON/1/W/2012 zawartej 13 stycznia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski
13642/14/VI/O - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej oraz zasądzonych kosztów postanowień sądu
13643/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację programu dla osób z syndromem DDA
13644/14/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Przeciwdziałanie patologiom społecznym - III edycja"
13645/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
13646/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na świadczenie usług w zakresie doradztwa ekonomicznego
13647/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację analizy wykonalności finansowo-ekonomicznej oraz analizy wrażliwości dla projektu pn: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - etap I" planowanego do przedłożenia do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 4 Regionalny system transportowy, Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.01.2014
Data udostępnienia informacji: 14.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2014 13:29 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk
14.02.2014 12:58 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk