Z dnia 2014-01-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.01.2014 r. w sprawie:
13415/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2014 środków na realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lutego 2008 - najem pomieszczeń od Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko na potrzeby placówek NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 w Gdyni
13416/14/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni (powtórzenie części Nr 1 i Nr 4 z przetargu Nr EZP.MN.271.121.2013)
13417/14/VI/P - dofinansowania wydania komiksu poświęconego międzywojennej Gdyni „Miasto z widokiem"
13418/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13419/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13420/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13421/14/VI/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
13422/14/VI/R - zawarcia porozumienia z Miastem Sopot na realizację zadania polegającego na zapewnieniu jednego miejsca dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy
13423/14/VI/K - zawarcia umowy z Biurem Audytu i Rachunkowości „PROMAR" Sp. z o.o. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2013r.
13424/14/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/1275/PK/28-w/2009 dot. najmu miejsca na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego
13425/14/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/1332/PK/29-w/2009 dot. najmu miejsca na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego
13426/14/VI/S - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2014
13427/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR, na dobór szkieł i wykonanie okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miasta Gdyni oraz zatwierdzenia oferenta
13428/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żwirowej 43 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
13429/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Pasiecznej 10
13430/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
13431/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 117-121
13432/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
13433/14/VI/R - zatwierdzenia składu komisji oceniającej wnioski składane do konkursu dla rad dzielnic „Kultura w dzielnicy"
13434/14/VI/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z Powiatem Gdańskim w sprawie pokrywania przez powiat kosztów rehabilitacji mieszkańca Pruszcza Gdańskiego w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni
13435/14/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, przy ul. Św. Jacka 14
13436/14/VI/S - wyrażenia zgody na uiszczenie opłaty abonamentowej za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2014r.
13437/14/VI/S - przekazania środków finansowych na bilety autobusowe (trolejbusowe) do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
13438/14/VI/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2014 na utrzymanie telefonów stacjonarnych
13439/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
13440/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na: pielęgnacja nasadzeń w donicach przy ul. Śląskiej o wartości do 14.000 EUR; montaż osłon przeciwsolnych na drzewa wartości do 14.000 EUR; ułożenie trawnika z rolki o wartości do 14.000 EUR; transport i magazynowanie donic z nasadzeniami o wartości do 14.000 EUR
13441/14/VI/S - upoważnienia kierownika Referatu Podatków
13442/14/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 1
13443/14/VI/S - przeznaczenia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza
13444/14/VI/P - dostawy energii elektrycznej
13445/14/VI/P - przyłączenia do sieci elektroenergetycznej szafki monitoringu wizyjnego
13446/14/VI/P - akceptacji Aneksu nr 4 do umowy nr 1/CS/2010 (SK 1988/PK/44-w/2009)
13447/14/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/961/21-w/2009 dot. najmu miejsca na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego
13448/14/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/1342/PK/34-w/2009 dot. najmu miejsca na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego
13449/14/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/1343/PK/35-w/2009 dot. najmu miejsca na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego
13450/14/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/1688/PK/39-w/09 dot. najmu miejsca na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego (stacja bazowa)
13451/14/VI/O - ustalenia opłat za korzystanie z Krytych Pływalni przy Zespole Szkół nr 7, Zespole Szkół nr 10, Gimnazjum nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni
13452/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie torów pływackich na Krytej Pływalni przy Gimnazjum nr 3 w Gdyni
13453/14/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie torów pływackich na Krytej Pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni
13454/14/VI/O - wydatkowania środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii zimowych
13455/14/VI/O - refundacji kosztów zakupu nagród dla uczestników Eliminacji Okręgowych XLIII Olimpiady Biologicznej współorganizowanych przez VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni oraz Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej przy Wydziale Biologii UG
13456/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów z gdyńskich szkół tworzących 4 Gdyńską Drużynę Wędrowników im. Bolesława Chrobrego „Czarna 4" oraz 52 Gdyńską Drużynę Harcerek „Rzeka" na wypoczynek zimowy
13457/14/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród oraz organizacji etapu okręgowego VI Olimpiady Wiedzy o Hotelarstwie oraz etapu okręgowego I Olimpiady Wiedzy o Turystyce organizowanych przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
13458/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na korzystanie z aplikacji internetowej "iObowiązek" oraz hosting
13459/14/VI/O - uchylenia zarządzenia Nr 13379/13/VI/O z dnia 31grudnia 2013r.
13460/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 12318/13/VI/M z dnia 15 października 2013r. w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na „Wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość wydatków/nakładów budowlanych i wyposażenia" oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
13461/14/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 8427/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.10.2012 roku w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ulicy A. Abrahama /Obrońców Wybrzeża przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ulicy A. Abrahama /Obrońców Wybrzeża przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
13462/14/VI/M - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
13463/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zabezpieczenie wejścia do schronu przeciwlotniczego
13464/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na dystrybucję gdyńskich materiałów promocyjnych
13465/14/VI/M - zakupu czasu antenowego w TVP Gdańsk
13466/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, publikacji reklamy Gdyni w związku z konkursem Gdyński Biznesplan 2014
13467/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13468/14/VI/P - zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 13357/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.12.2013 r. dot. postępowania nr MN.271.142.2013
13469/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup programowania do obsługi budżetu obywatelskiego
13470/14/VI/M - wystąpienia na drogę postępowania sądowego o stwierdzenie praw do spadku (...)
13471/14/VI/P - dofinansowania publikacji książki
13472/14/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od. ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej"
13473/14/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ul. Spacerowej w Gdyni Orłowie"
13474/14/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13351/13/VI/S na powołanie komisji przetargowej o rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EUR na ubezpieczenie mienia, OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych
13475/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi dystrybucji worków do selektywnej zbiórki odpadów z nadrukami obejmującymi informacje o zasadach prowadzenia segregacji
13476/14/VI/O - wydatkowania dodatkowych środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni
13477/14/VI/U - zmiany treści zarządzenia nr 12664/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zamówienia wykonania druku książki z artykułami z III międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona"
13478/14/VI/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja"
13479/14/VI/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - tworzenie i prowadzenie klubów Seniora"
13480/14/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
13481/14/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu drużyny gimnazjalistów z Zespołu Szkół nr 13 na Wojewódzkie Mistrzostwa w sztafecie pływackiej w Kwidzynie
13482/14/VI/P - zmiany zarządzenia nr 13212/13/VI/P z 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Gdyni i przyjęcia regulaminu konkursu
13483/14/VI/P - udzielenia zamówienia na realizację kampanii informacyjnej dotyczącej budżetu obywatelskiego
13484/14/VI/P - wprowadzenia zmian na stronie gdyniarodzinna.pl
13485/14/VI/P - unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni, w okresie od 30.01.2014 r. do 31.12.2018 r.
13486/14/VI/P - zmiany treści załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 12565/VIR z 5 listopada 2013 r. w sprawie harmonogramu otwartych konkursów dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2014 roku
13487/14/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 12228/13/VI/M
13488/14/VI/M - zmiany umowy dzierżawy MG/249/D/12 z 19.10.2012 r. zawartej z Browarem Portowym sp. z o.o. na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni położony przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego
13489/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie badania dokumentacji finansowej
13490/14/VI/S - zakupu biletów PKP-SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
13491/14/VI/R - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery"
13492/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na przestawienie ławek na terenie Skweru Żeromskiego o wartości do 14 000 EUR
13493/14/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2014
13494/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.01.2014
Data udostępnienia informacji: 28.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2014 13:48 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk