Z dnia 2014-01-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.01.2014 r. w sprawie:
13385/14/VI/K - ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
13386/14/VI/K - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
13387/14/VI/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych
13388/14/VI/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
13389/14/VI/K - przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
13390/14/VI/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
13391/14/VI/K - przekazywania opłat związanych z umową zawartą z przedsiębiorstwem InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
13392/14/VI/K - ponoszenia kosztów na realizację wyroków sądowych dotyczących zwrotu części opłaty za kartę pojazdu
13393/14/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składki za ubezpieczenie Centrum Aktywności Seniora na okres 29.01.2014 - 31.03.2014
13394/14/VI/P - zmiany zarządzenia nr 10979/13/VI/P z dn. 04.06.2013r. w sprawie dostępu do internetu dla potrzeb MCZK
13395/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie sesji zdjęciowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
13396/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej przeznaczonej do wydzierżawienia
13397/14/VI/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2014 roku"
13398/14/VI/P - powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2014, ogłoszonego zarządzeniem nr 12738/2013/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2013r.
13399/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13400/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
13401/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2014 środków na realizację umowy nr 012/077/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 - najem pomieszczeń położonych przy ul. Podchorążych 10 A od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny Gdynia na rzecz Przychodni Lekarskiej „Obłuże II" Spółka z o.o.
13402/14/VI/U - wyrażenia zgody na złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (...)
13403/14/VI/U - uregulowania należności za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych
13404/14/VI/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
13405/14/VI/R - zatrudnienia na stanowisko Dyrektora - wychowawcy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni
13406/14/VI/R - akceptacji aneksu do porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot
13407/14/VI/R - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Centrum Aktywności Seniora w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
13408/14/VI/P - udzielenia dotacji Muzeum Emigracji
13409/14/VI/P - uchylenia zarządzenia nr 12958/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 grudnia 2013r.
13410/14/VI/P - prowadzenia projektu muzealno - edukacyjnego w 2014r.
13411/14/VI/U - zmiany zarządzenia nr 13381/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.01.2014
Data udostępnienia informacji: 16.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2014 15:01 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk