Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz roboty drogowe w ul. Powstania Śląskiego, ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni

Numer umowy:KB/801/UI/148-W/2014
Data podpisania:21.11.2014 r.
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz roboty drogowe w ul. Powstania Śląskiego, ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ: a) część A - budowa schodów łączących Park Kiloński z ulicą Morską b) część B - utwardzenie nawierzchni przy budynku nr 10 , ul. Powstania Śląskiego c) część C - budowa zatoki postojowej przy ul. Narcyzowej 1, 1A d) część D - przebudowa ciągu pieszego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Morskiej 176-184 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z punktem 1), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót. 3) odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. Ad. 1a) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części A obejmuje : 1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 2) Roboty ziemne, 3) Roboty drogowe, w tym: a) wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, b) wykonanie schodów terenowych z kostki betonowej, c) wykonanie pochylni dla wózków dziecięcych d) wykonanie balustrad, e) odtworzenie ogrodzenia, 4) Budowę oświetlenia zewnętrznego, 5) Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, 6) Zieleń, w tym: a) wycinkę krzewów, b) wykonanie humusowania i obsianie trawą c) zabezpieczenie istniejących drzew na czas wykonywania robót, d) pielęgnację trawników w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego, 7) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy Ad. 1b) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części B obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 2) Roboty ziemne, 3) Roboty drogowe, w tym: a) wykonanie nawierzchni z płyt typu MEBA z otworami wypełnionymi żwirem, b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, c) ustawienie krawężników betonowych , d) umocnienie skarpy płytami typu MEBA 4) Zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych, 5) Zieleń, w tym : a) wykonanie humusowania i obsianie trawą b) zabezpieczenie istniejących drzew na czas wykonywania robót, c) pielęgnacja trawników w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego 6) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy. Ad. 1c) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części C obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Roboty ziemne, 3) Roboty drogowe, w tym: a) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm, b) wymianę nawierzchni chodnika na kostkę betonową gr. 8 cm, 4) Demontaż istniejącego hydrantu i budowę nowego hydrantu DN80, 5) Przebudowę oświetlenia ulicznego, 6) Zieleń, w tym: a) wycinkę krzewów b) wykonanie humusowania i obsianie trawą, c) zabezpieczenie istniejących drzew na czas wykonywania robót, d) pielęgnacja trawników w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego 7) Tymczasową i docelową organizację ruchu. Ad. 1d) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części D obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Roboty ziemne, 3) Roboty drogowe, w tym: a) wymianę nawierzchni chodnika na kostkę betonową gr. 8 cm, 4) Zieleń, w tym: a) wykonanie humusowania i obsianie trawą, b) zabezpieczenie istniejących drzew na czas wykonywania robót, c) pielęgnacja trawników w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego. 5) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ul. Żaglowej 2
Wartość zamówienia:542 196,07 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Alicja Wegner
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok.235, 81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Skonieczna
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 28.11.2014
Data udostępnienia informacji: 28.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2015 11:20 Dodanie informacji Dominika Wojtunik