2014 rok


URZĄD MIASTA GDYNI
Biuro Rozwoju Miasta
ul. 10 Lutego 24;
 81-364 Gdynia
(58) 668-21-23, (58) 668-21-21,
 statystyka@gdynia.pl
http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/liczby/101_.html 


  „Gdynia w liczbach„[1] - Rok 2014 

A. Mieszkańcy Gdyni 

•1.      Liczba mieszkańców

 
Tabl. 1. Mieszkańcy w dzielnicach Gdyni według wieku w 2014 r. /stan w dniu 31 grudnia /
Wyszczególnienie
Ogółem
W wieku
przed -produkcyjnym
produkcyjnym
po - produkcyjnym
w osobach
 Babie Doły
2 169
330
1 486
353
 Chwarzno-Wiczlino
9 625
2 255
6 112
1 258
 Chylonia
24 026
3 113
13 558
7 355
 Cisowa
12 528
1 789
7 159
3 580
 Dąbrowa
14 654
2 619
10 141
1 894
 Działki Leśne
8 204
1 028
4 692
2 484
 Grabówek
9 704
1 278
6 090
2 336
 Kamienna Góra
4 210
557
2 221
1 432
 Karwiny
10 627
1 382
6 323
2 922
 Leszczynki
8 546
1 353
5 257
1 936
 Mały Kack
8 580
1 627
5 293
1 660
 Obłuże
19 312
3 091
10 391
5 830
 Oksywie
15 106
2 798
9 121
3 187
 Orłowo
7 045
1 086
4 196
1 763
 Pogórze
13 532
2 088
8 889
2 555
 Pustki Cisowskie-Demptowo
8 519
1 382
4 988
2 149
 Redłowo
8 177
1 088
4 689
2 400
 Śródmieście
12 933
1 520
7 002
4 411
 Wielki Kack
11 010
2 480
7 190
1 340
 Witomino Leśniczówka
8 535
1 245
4 577
2 713
 Witomino Radiostacja
9 998
1 296
5 396
3 306
 Wzgórze Św. Maksymiliana
11 859
1 632
6 864
3 363
 Gdynia ogółem
238 899
37 037
141 635
60 227
Źródło: Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków UM Gdyni
 
W 2014 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 1 397 osób, wskutek odpływu migracyjnego (zameldowano 3 123 osoby, a wymeldowano 4 520) i o 116 osób w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego (urodziło się 2 250 dzieci, a zmarło 2 366 mieszkańców miasta).
Od 2003 roku utrzymuje się spadek liczby ludności, który - jak wskazują prognozy do 2050 r. będzie się pogłębiał. 

urodzenia, zgony

 
•1.1. Prognoza demograficzna
 
Według najnowszej prognozy demograficznej liczba ludności w Gdyni będzie się stale zmniejszać, by w 2050 r. osiągnąć poziom poniżej 200 tys. mieszkańców (197 941 osób).
Ludność w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym do roku 2050 spadnie do poziomu 70% i 71% (stanu z roku 2013). Zwiększy się natomiast o 13,5% liczba Gdynian w wieku poprodukcyjnym Problem starzenia społeczeństwa nasili się na przestrzeni najbliższych 35 lat, zwiększając o ponad 104% liczbę ludności w wieku powyżej 80 lat. Tendencje te pokazuje poniższa tablica.
 
Tabl. 2 Prognoza demograficzna ludności Gdyni.
Wyszczególnienie:
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Ogółem
240 044
233 793
226 825
219 517
212 096
204 850
197 941
mężczyźni
113 159
109 822
106 305
102 769
99 404
96 298
93 386
kobiety
126 885
123 917
120 520
116 748
112 692
108 552
104 555
Funkcjonalne grupy wieku
wiek przedprodukcyjny
37 922
36 252
32 987
31 130
29 597
28 703
28 058
mężczyźni
19 414
18 546
16 864
15 931
15 147
14 690
14 360
kobiety
18 508
17 706
16 123
15 199
14 450
14 013
13 698
wiek produkcyjny
144 637
138 535
136 273
133 049
127 866
117 964
107 405
mężczyźni
74 930
70 224
68 104
65 696
62 372
57 767
52 827
kobiety
69 707
68 311
68 169
67 353
65 494
60 197
54 578
wiek poprodukcyjny
57 485
58 925
57 565
55 338
54 633
58 183
62 478
mężczyźni
18 815
21 052
21 337
21 142
21 885
23 841
26 199
kobiety
38 670
37 900
36 228
34 196
32 748
34 342
36 279
Ruch naturalny *
urodzenia
1 948
1 760
1 596
1 541
1 552
1 529
1 448
zgony
2 775
2 793
2 812
2 870
2 887
2 808
2 651
przyrost naturalny
-827
-1 033
-1 216
-1 329
-1 335
-1 279
-1 203
Migracje wewnętrzne na pobyt stały *
napływ
2 423
2 238
2 096
2 026
2 023
2 022
2 022
odpływ
2 849
2 629
2 460
2 374
2 374
2 375
2 374
osoby powyżej 80 roku życia
13 526
13 668
18 029
22 323
24 237
23 396
23 045
* dane dla danego roku
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne Biura Rozwoju Miasta na podst. danych GUS z 2014 r.

Dane pokazują, że mieszkańców Gdyni będzie ubywać nie ze względu na saldo migracji, ale ze względu na zdecydowanie niższy przyrost naturalny. 
 
 ludność w dzielnicach Gdyni
 
•2.      Bezrobocie
 
•2.1.       Liczba bezrobotnych
 
W PUP w Gdyni, w końcu grudnia 2014 r. zarejestrowanych było 6 011 osób bezrobotnych (w tym 3 447 kobiet) tj. o 556 osób (tj. o 8,5%) mniej niż w 2013 r. 
 
stopa m-c

 
            Stopa bezrobocia spadła, wyniosła 5,8% (w 2013 r. 6,4%). Analogiczny wskaźnik dla województwa pomorskiego wyniósł 11,3%, a dla Polski 11,4%.
W końcu 2014 r. prawa do zasiłku nie posiadało 85,7% (5 150 osób), przed rokiem odsetek bezrobotnych pozostających bez zasiłku  wyniósł 83,9%.
 
•2.2.       Struktura bezrobocia
 
Wśród bezrobotnych odsetek kobiet wyniósł 57,3%.
W końcu 2014 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (1 633 osoby), a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,2%. Bezrobotni w wieku 35-44 lata stanowili 24,9%. Najmłodsi bezrobotni (w wieku do 24 lat) stanowili 9,1%.
Bezrobotni o niskich kwalifikacjach lub bez przygotowania zawodowego stanowili 51,0% zarejestrowanych w PUP.
 
 
bezrobotni wg wykształcenia

            Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (tzn. przez okres powyżej 12 miesięcy) wyniosła 2 019 osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 33,6%. W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w końcu 2014 r. byli bezrobotni:
- powyżej 50. roku życia - 1 835 osób,
- bez doświadczenia zawodowego - 857,
- bez kwalifikacji zawodowych -1 264,
- samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia - 681,
- niepełnosprawni - 600,
- osoby po odbyciu kary pozbawienia wolności - 182.
 
2.3.   Płynność bezrobocia
 
            O stanie bezrobocia decyduje "płynność bezrobocia", czyli wzajemne relacje „napływu i odpływu bezrobotnych". W Gdyni w 2014 r. relacje te kształtowały się korzystnie, trafiło bowiem do rejestrów bezrobotnych mniej osób niż udało się wyłączyć z ewidencji (zarejestrowano 10 132 osoby bezrobotne, a wyrejestrowano 10 688).
Najczęstszą przyczyną „odpływu z bezrobocia" było podjęcie pracy. W omawianym okresie pracę podjęły 4 322 osoby tj. 40,4% bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji.
Drugą przyczyną pod względem częstości występowania było. skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W 2014 r. - 4 042 bezrobotnych (37,8%) nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy.
Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy -849 osób i dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego -542 osoby.
 
3.    Liczba pojazdów samochodowych
 
 
pojazdy

4.   Przestępczość i wypadki
 
            W 2014r. zarejestrowano w Gdyni 7 901 przestępstw, o 788 (tj. o 9,1%) mniej niż w 2013 r.
Wskaźnik wykrywalności przestępstw wyniósł w Gdyni 63,8%. Najlepszą wykrywalność miały przestępstwa drogowe (97,4%) i gospodarcze (87,2%), najniższą zaś przestępstwa kryminalne (wykryte w 49,9%).
            W 2014 r. wszczęto 125 postępowań dotyczących kradzieży samochodów w Gdyni, mniej o 22 (o 15,0%) od tego typu przestępstw dokonanych w 2013 r.
 
 
przestepstwa
 
kradzieże samochodów

Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach (127) w rejonie gdyńskim, ich liczba była o 33 wyższa w porównaniu do 2013 r. W wypadkach poszkodowane zostało 150 osób (4 zabite na miejscu i 146 rannych).
 
•5.          Zagrożenia miejscowe i pożary
 
W 2014 r. wystąpiło 2 395 zdarzeń (654 pożary, 1 613 zagrożeń miejscowych i 128 fałszywych alarmów), w których interweniowały gdyńskie jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. o 77 razy mniej w porównaniu do 2013 r.
St
pożary
Straty w pożarach oszacowano na 4,6 mln zł, a uratowane mienie na 2,4 mln zł.
 
B. Gospodarka miasta  

•1.       Podmioty gospodarcze

 
Liczba podmiotów gospodarczych wzrosła. W systemie REGON zarejestrowano 37 804 podmioty gospodarcze mające swą siedzibę na terenie Gdyni (o 396, o 1,1% więcej niż przed rokiem), w tym 25 746 zakładów osób fizycznych.
podmioty m-c

 
Na 100 nowopowstałych podmiotów gospodarczych w ciągu 2014 r. miało miejsce 85 likwidacji ( w 2013 - 70; w 2012 r.- 50).
 
Tabl. 3. Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji wg sekcji PKD 2007
Liczba podmiotów gospodarczych
2013
2014
2013=100
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
8 241
8 109
98,4
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
4 665
4 802
102,9
przemysł
4 443
4 472
100,7
budownictwo
3 425
3 380
98,7
transport i gospodarka magazynowa
2 758
2 764
100,2
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
2 405
2 496
103,8
opieka zdrowotna i pomoc społeczna
2 025
2 097
103,6
pozostała działalność usługowa
1 933
1 989
102,9
działalność finansowa i ubezpieczeniowa
1 662
1 641
98,7
informacja i komunikacja
1 374
1 452
105,7
edukacja
1 295
1 322
102,1
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
1 181
1 202
101,8
działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
1 179
1 266
107,4
pozostałe
822
812
98,8
Razem
37 408
37 804
101,1
Źródło: Opracowanie własne Biura Rozwoju Miasta na podst. danych GUS
 
Największą aktywność gospodarczą gdynianie w dalszym ciągu lokowali w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, przemyśle i budownictwie.
 
Tabl. 4. Podmioty gospodarki narodowej wg przewidywanej liczby pracujących
Lata
0-9
10-49
50-249
250-999
1000 i więcej
Ogółem
2 013
35 812
1 288
259
42
7
37 408
2014
36.191
1.303
261
42
7
37 804
2013=100
101,1
101,2
100,8
100,0
100,0
101,1
Źródło: Opracowanie własne Biura Rozwoju Miasta na podst. danych GUS
 
•2.       Gospodarka morska
 
•2.1.      Przewozy ładunków promami (połączenia promowe:
 
Gdynia-Karlskrona,
Helsinki-Gdynia)
 
Wśród ładunków przewiezionych promami dominowała drobnica (wzrost przewozów o 11.3% w stosunku do 2013 r.).
Samochodów osobowych przewieziono promami 89,7 tys. szt. (o 2,7% więcej), samochodów ciężarowych 108,0 tys. szt. ( o 13,1% więcej), autobusów 1 114 (o 4,9% więcej), a rolltrailerów 526 szt. (o 11,9% mniej).
 
2.2.   Przeładunki
 
            W porównaniu do 2013 r. nastąpił wzrost obrotów ładunkowych. Wg GUS[2] przeładowano łącznie 17,0 mln ton ładunków (o 12,8% więcej), a wg Zarządu Portu w Gdyni 19,4 mln ton brutto (o 11,7% więcej). 
 
 
przeładunki

•2.3.      Przewozy pasażerów
 
Statki pasażerskie przewiozły 93,7 tys. osób (o 14,2% więcej), a promy 558,8 tys. osób (o 9,2% więcej). Łącznie liczba pasażerów przewiezionych drogą morską wyniosła 652,6 tys. osób i była o 9,9% wyższa niż w 2013 r.
 
 
przewozy

•2.4.      Budowa statków
            W 2014 r. stocznie działające w Gdyni zbudowały 2 statki o nośności 5 968 t, dokonały remontów 165 jednostek, co określa ich udział w polskim rynku remontu statków na poziomie 27%. Ponadto wyprodukowanych zostało 12 kadłubów statków. 

 
C. Przestrzeń miasta  

•1.       Pozwolenia na budowę

 
Wydano 182 pozwolenia na budowę, (w 2013 r. - 141). W kategorii budynków mieszkalnych, jednorodzinnych liczba pozwoleń wyniosła 50, a w przypadku budynków wielorodzinnych 27.
Realizacja pozwoleń spowoduje wzrost zasobów mieszkaniowych w dzielnicach: Chylonia,Cisowa, Obłuże, Śródmieście, Orłowo, Wielki i Mały Kack, Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino.
 
pozwolenia na budowę

•2.       Mieszkania
 
W 2014 r. oddano do użytkowania 932 mieszkania. Jest to o 134 mieszkania (o 12,6%) mniej niż w 2013 r. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do eksploatacji wyniosła 83,6 m2 tj. wzrosła o 6,8 m2.
W puli nowooddanych mieszkań udział inwestorów indywidualnych wyniósł 14,2%, wybudowali 132 mieszkania, o przeciętnej powierzchni 143,9 m2
 
•3.       Ważniejsze obiekty przekazane do użytkowania
 
Obok nowych budynków zwiększających komfort zamieszkiwania w Gdyni w 2014 r. zrealizowane były inwestycje drogowe: rozbudowa ul. Kcyńskiej, Lipowej, Stryjskiej, Puckiej i Chylońskiej, budowa wiaduktu na ul. Chwarznieńskiej, parkingu rowerowego przy ul. Zakręt do Oksywia.
W zakresie obiektów oświatowych dokonano rozbudowy szkoły przy ul. Wiczlińskiej 93 i sali gimnastycznej przy Cechowej 22.
Dla upamiętnienia dramatu mieszkańców przesiedlonych podczas II Wojny Światowej zbudowano pomnik na pl. Gdynian Wysiedlonych.
 
Inwestycje, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Miasta zostały uhonorowane nagrodą „Czas Gdyni 2014 ".
 
W kategorii inwestycje:
Nagroda:
•·        Budynek biurowy Łużycka Plus ul. Łużycka 3 C, realizowany przez Łużycka Plus Investment sp.z o.o. SKA
Wyróżnienia:
•·        Invest Mariusz Swendrowski za realizację hali montażowo- magazynowo- biurowej przy ulicy Chwaszczyńskiej
•·        VISTAL GDYNIA S.A grupa kapitałowa, Vistal Offshore sp. z o.o. za budynek produkcyjny na Nabrzeżu Indyjskim
 
W kategorii architektura:
Nagroda
•·        Pracownia architektoniczna Jerzy Wilanowski PPR „Oś" - za projekt salonu samochodowego BMW przy ulicy Druskiennickiej
Wyróżnienia:
•·        Pracownia Architektoniczna Maciej Mariusz Magda za budynek mieszkalny Marco Polo przy ulicy Beniowskiego 28
•·        Zespół projektowy Wiesławy Martyńskiej -Ostrowskiej za budynek biurowy Kielecka 5
 
 
 
 
PODSTAWOWE DANE O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
GDYNI W LATACH 2000 - 2014

ludność w latach
mieszkania oddane
zasoby
podmioty w latach
bezrobocie w latach
pojazdy w latach
przeładunki w latach
przewozy w latach 

[1] Ukazuje się od czerwca 1996 r. Źródłem danych statystycznych są: jednostki organizacyjne Miasta Gdyni, GUS, US w Gdańsku, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz przedsiębiorstwa i instytucje z terenu Gdyni.
Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom.
 
[2] Prezentowane dane GUS o przeładunkach w porcie w Gdyni są zgodne z metodologią UE (dyrektywa 95/64/WE dot. statystyki transportu morskiego), różnią się od podawanych przez Zarząd Portu Gdyni gdyż nie obejmują one:
•1)       statków o pojemności brutto (GT) mniejszej niż 100,
•2)       załadunku bunkru (tj. paliwa dla statków),
•3)       obrotu wewnątrzkrajowego z wyjątkiem kabotażu (tj. ładunków przewożonych drogą morską pomiędzy polskimi portami morskimi),
•4)       wagi własnej załadowanych i wyładowanych jednostek ładunkowych (np. kontenerów oraz samochodów i wagonów przewożonych w ruchu promowym).
 
Skróty: PUP- Powiatowy Urząd Pracy, GUS Główny Urząd Statystyczny, US Urząd Statystyczny.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Toczek
Wprowadził informację: Iwona _Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 17.03.2015
Data udostępnienia informacji: 31.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2015 11:34 Korekta Iwona Milewska
31.03.2015 11:29 Korekta Michał Kowalski
31.03.2015 11:22 Aktualizacja treści Iwona Milewska
31.03.2015 11:09 Dodanie informacji Iwona Milewska