Z dnia 2013-12-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.12.2013 r. w sprawie:
13371/13/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2013
13372/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
13373/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
13374/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy Alei Jana Pawła II, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
13375/13/VI/P - powołania Pana Jacka Gutorowa na członka Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia
13376/13/VI/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu: edukacji muzycznej dla dzieci w 2014r., edukacji prozdrowotnej wśród klas III gdyńskich szkół podstawowych, rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, odkrywania i wzmaciania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym
13377/13/VI/O - rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
13378/13/VI/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Profilaktyka przez sport
13379/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki selektywnej dla osób eksperymentujących z używkami i zagrożonych uzależnieniami pod nazwą "Kochać i pracować"
13380/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy Al. Jana Pawła II przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
13381/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
13384/13/VI/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki selektywnej dla osób eksperymentujących z używkami i zagrożonych uzależnieniami pod nazwą "Kochać i pracować"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.12.2013
Data udostępnienia informacji: 09.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.01.2014 10:04 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk