Z dnia 2013-12-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.12.2013 r. w sprawie:
13265/13/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni oraz upoważnienia do podpisania umów
13266/13/VI/P - współorganizacji wydarzenia „Mikołaje na rowerach"
13267/13/VI/P - przekazania medalu „Civitas e Mari" do zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy
13268/13/VI/P - przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu folderu Mamy więcej
13269/13/VI/P - druku materiałów informacyjnych
13270/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13271/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13272/13/VI/M - wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali mieszkalnych w 2014 roku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających żadnej wartości materialnej na wysypisko śmieci
13273/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2013 w sprawie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
13274/13/VI/O - wyrażenia zgody na udostępnienie krytej pływalni
13275/13/VI/O - wyrażenia zgody na udostępnienie krytej pływalni
13276/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni
13277/13/VI/O - przekazania dotacji dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na realizację działań związanych z prowadzeniem niektórych zadań z zakresu profilaktyki oraz terapii uzależnień - profilaktyka przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku, dla stałych mieszkańców Gdyni
13278/13/VI/O - umorzenia zaległości pieniężnych za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze gdyńskich przedszkoli samorządowych
13279/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
13280/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
13281/13/VI/S - wyrażenia zgody na dostosowanie oprogramowania używanego w obsłudze gospodarowania odpadami komunalnymi do zmian wynikających z uchwał Rady Miasta z dnia 23.10.2013 r.
13282/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowana Gminy Miasta Gdyni przed organem administracji rządowej w sprawach dotyczących prowadzenia procesów budowlanych
13283/13/VI/P - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów i minibusów wraz z kierowcą na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
13284/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 43 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13285/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej 8 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13286/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 3 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13287/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olgierda/Św. Kazimierza Królewicza przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13288/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 1 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13289/13/VI/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni w okresie od 30.01.2014 roku do 31.12.2018 roku"
13290/13/VI/P - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych
13291/13/VI/P - oprawy grafik
13292/13/VI/P - zakupu materiałów promocyjnych
13293/13/VI/P - wykonania materiałów promocyjnych
13294/13/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących aktywizacji społecznej, zawodowej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu
13295/13/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
13296/13/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni w zakresie sportu, turystyki, kultury
13297/13/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących rewalidacji, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
13298/13/VI/M - wykonania unieczynnienia przyłącza gazowego znajdującego się na nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 30 - 30A
13299/13/VI/M - wykonania uszczelnienia wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Bp. Dominika 10
13300/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego nr 115 przy ul. Świętojańskiej 139 bl. II
13301/13/VI/M - opróżnienia lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni
13302/13/VI/M - opróżnienia lokalu socjalnego nr 42 przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
13303/13/VI/M - wykonania remontu wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 12 przy ul. Bp. Dominika 12
13304/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
13305/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 12964/13/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 grudnia 2013r.
13306/13/VI/O - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na prowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychiatrę
13307/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
13308/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
13309/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na monitoring prasy, Internetu, radia i TV na tematy gdyńskie dotyczące spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i samorządowych
13310/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 181/10/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 grudnia 2010r.
13311/13/VI/S - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Sidas
13312/13/VI/S - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Systemu Otago
13313/13/VI/S - zawarcia umowy na pełnienie funkcji likwidatora stowarzyszeń celem ich rozwiązania
13314/13/VI/S - zawarcia umowy na pełnienie funkcji przedstawiciela w postępowaniu administracyjnym meldunkowym i praw jazdy oraz funkcji kuratora dla stowarzyszeń celem ich rozwiązania
13315/13/VI/S - wyrażenia zgody na dzierżawę pięciu kserokopiarek marki Sharp na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w roku 2014 o wartości do 14.000 EUR
13316/13/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 13228/13/VI/M
13317/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Halickiej 10 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
13318/13/VI/P - współorganizacji Przeglądu Gdyńskich Licealnych Zespołów Muzycznych
13319/13/VI/S - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/1533/SI/29-W/2013 dotyczącej wyrażenia zgody dla Gminy Miasta Gdyni na budowę kanalizacji teletechnicznej na terenie nieruchomości stanowiącej własność województwa pomorskiego, położoną w Gdyni przy ul. Żeromskiego, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 1391/193 dla potrzeb projektu pn: „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni"
13320/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektów podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ul. Albańskiej w Gdyni
13321/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wyposażenie dodatkowego pomieszczenia w jedno stanowisko operatorskie przy CZiSR TRISTAR dla operatorów ZKM w Gdyni
13322/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn: „Zintegrowany system zarządzania ruchem TRISTAR"
13323/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji pn: „Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z budową ścieżek rowerowych"
13324/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 200 000 EUR na opracowanie ekspertyzy technicznej oraz koncepcji dla inwestycji pn:"Przebudowa Estakady E. Kwiatkowskiego w Gdyni do pełnej nośności TEN-T"
13325/13/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych UM Gdyni w 2014 roku
13326/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2014 na pokrycie kosztów usługi sprzedaży energii elektrycznej dla budynku UMG, lokali podległych oraz Straży Miejskiej
13327/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych (soki, mleko, owoce itp.) do 14 000 EUR w 2014r. oraz akceptacji wyboru oferenta
13328/13/VI/S - wyrażenia zgody na mycie samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2014 r. do 14 000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
13329/13/VI/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty km dla pracowników UMG i Straży Miejskiej w 2014 r
13330/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót na terenie I ALO w Gdyni przu ul. Narcyzowej 6
13331/13/VI/U - akceptacji zmiany treści zarządzenia nr 12189/13/VI/U z 01.10.2013 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą"
13332/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac związanych z wycinką drzew i krzewów dla zadania pn: „Budowa ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną, budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Kopernika oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Redłowskiej
13333/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 12508/13/VI/U z 29 października 2013 r.
13334/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Gdyni, ul. Kopernika 34"
13335/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk i ekspozycję plakatu promującego miasto oraz zakup czasu antenowego na promocję miasta
13336/13/VI/M - aneksu zmieniającego treść umowy nr SK/2189/MG/697-W/2013 z 2 grudnia 2013 roku na realizację projektu „Trasa historyczna Wielki Kack" oraz zmiany treści zarządzenia nr 12826/13/VI/M z 26.11.2013 r. w sprawie udzielania zamówienia do kwoty 14 000 EUR na realizację projektu „Trasa historyczna Wielki Kack"
13337/13/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy najmu powierzchni użytkowej znajdującej się w podpiwniczeniu budynku UM Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Telekomunikacją Polską SA
13338/13/VI/R - powołania komisji oceniającej
13339/13/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2013
13340/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
13341/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę public relations w Internecie w roku 2014 w ramach programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście"
13342/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej oraz wprowadzenia Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej
13343/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej oraz wprowadzenia Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej
13344/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza" w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej oraz wprowadzenia Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej
13345/13/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca gminy w DPS w Wejherowie przy ul. Św. Jacka 14
13346/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej oraz wprowadzenia Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej
13347/13/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca gminy w DPS w Wejherowie przy ul. Św. Jacka 14

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 24.12.2013
Data udostępnienia informacji: 09.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.01.2014 10:02 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk