Z dnia 2013-11-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.11.2013 r. w sprawie:
12751/13/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 12565/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie: harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2014 roku
12752/13/VI/P - przygotowania projektu graficznego oraz druku teczki z logo „Gdynia bez barier"
12753/13/VI/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do dokonania zapłaty odszkodowania wynikającego z decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 21.10.2013 r. nr NSP-III.7570.312.2012.MS1
12754/13/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Rolniczej 14 w Gdyni
12755/13/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 76 w Gdyni
12756/13/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 25 w Gdyni
12757/13/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 17 w Gdyni
12758/13/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
12759/13/VI/M - remontu pomieszczenia suszarni na III piętrze w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
12760/13/VI/M - wymiany instalacji gazowej i przepływowego podgrzewacza wody w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego 15C w Gdyni
12761/13/VI/M - wymiany okna w lokalu socjalnym przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
12762/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Sandomierskiej 1B w Gdyni
12763/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12764/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12765/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12766/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
12767/13/VI/R - skierowania na drogę postępowania sądowego spraw o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy części działki nr 1437/386 KM 60 obręb Gdynia przy ul. Norwida w Gdyni dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z parkingami podziemnymi i infrastrukturą
12768/13/VI/R - współorganizacji akcji „Być jak Święty Mikołaj"
12769/13/VI/R - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 1/2013 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
12770/13/VI/R - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 2/2013 do Umowy KB/1/MOPS/2013 z dnia 15.01.2013 r. zawartej ze Stowarzyszeniem „Gaudium Vitae" na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
12771/13/VI/R - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 3/2013 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclegu osobom nietrzeźwym
12772/13/VI/O - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku
12773/13/VI/O - refundacji kosztów organizacji II Międzyszkolnego Konkursu na Inscenizację Bajki Rosyjskiej
12774/13/VI/O - refundacji kosztów organizacji oraz zakupu nagród w międzyszkolnym konkursie historycznym „Przez wieki do niepodległości"
12775/13/VI/O - refundacji zakupu nagród dla zawodniczek „Turnieju Młodości" w gimnastyce artystycznej, którego organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
12776/13/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu na Turniej Finałowy Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju w Prabutach
12777/13/VI/O - częściowej refundacji kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni do szkoły Yhteiskoulun Lukio w Kouvola w Finlandii
12778/13/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni na Międzynarodową Konferencję w ramach współpracy z Fundacją THIMUN - Singapore oraz na symulację rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze
12779/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów IX Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 33, Gimnazjum nr 11 oraz IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
12780/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów XIII Rozgrywek Sportowych Burs i Internatów Województwa Pomorskiego oraz IV Internackiego Konkursu „Mam Talent", którego koordynatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
12781/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu upominków dla uczestników XIV Mistrzostw Gdyni szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w siłowaniu się na rękę organizowanego przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
12782/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji Wigilii Pamięci Pokoleń
12783/13/VI/O - refundacji kosztów zakupu nagród dla laureatów „VI Miejskiego Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 26 w Gdyni
12784/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów „IX Gdyńskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczo - Ekologicznego o puchar Prezydenta Miasta Gdyni" i „IX Gdyńskiego Młodzieżowego Marszu na orientację o puchar im. Wacława Jakubowskiego" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 33 w Gdyni oraz Klub Turystyki Pieszej PTTK „Belfer"
12785/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród w Międzyszkolnym Konkursie Literackim w Języku Niemieckim organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni
12786/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród w III Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczo - Informatycznym „Myszka Z" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni
12787/13/VI/O - dofinansowania wydania książki oraz kalendarza z pracami laureatów konkursu literacko-plastycznego „Jak żyć w przyjaźni"
12788/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200.000 EUR na zakup paliwa samochodowego dla UMG w 2014 i 2015 r.
12789/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 200.000 EUR na zakup i dostawę materiałów biurowych dla UMG
12790/13/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu odsetek za usuwanie, holowanie i parkowanie pojazdów
12791/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r.
12792/13/VI/S - wyrażenia zgody na opłatę związaną z wymianą dowodów rejestracyjnych w samochodach służbowych UMG w 2013r.
12793/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 8790/12/VI/S w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2013 na dostawę energii cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
12794/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 7313/12/VI/S w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umów na usługę kompleksową obejmującą zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla budynku UMG oraz lokali podległych
12795/13/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
12796/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na „Wykonanie inwentaryzacji budynków tj. lokali mieszkalnych i użytkowych oraz obiektów niemieszkalnych" oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
12797/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7383/12/VI/M z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta udziału we własności nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną (działka nr 231/11)
12798/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29
12799/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131
12800/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
12801/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17-21
12802/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
12803/13/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
12804/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
12805/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiałów promujących miasto
12806/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych
12807/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie kart świątecznych
12808/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklam miasta w kalendarzu
12809/13/VI/M - nabycia licencji do fotografii barwnych
12810/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 37 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12811/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 41 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12812/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 32 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12813/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Swarzewskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
12814/13/VI/R - składu komputerowego i druku plakatów na potrzeby akcji „I Gdyńska Giełda Wolontariatu"
12815/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/758/MB/24/W/2013 z dnia 12.09.2013r. na zaprojektowanie i wykonanie instalacji tryskaczowej wraz z zasilaniem w części podziemnej budynku Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni
12816/13/VI/M - zmiany zapisów umowy nr SK/275/MK/3-W/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku na „Asystę techniczną i konserwację oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego i katastru nieruchomości"
12817/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie banerów informacyjnych Rady Dzielnicy Dąbrowa
12818/13/VI/P - planu budżetu na realizację umów abonenckich usługi GPS Polkomtel dla potrzeb MCZK
12819/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 8580/12/VI/S z dn. 13.11.2012
12820/13/VI/O - przyjęcia programów profilaktycznych wraz ze specyfikacjami realizowanych w latach 2014 - 2016
12821/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie i montaż drzwi do schronu
12822/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, projektu i druku gdyńskiego kalendarza planszowego na 2014 r.
12823/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na usługę wykonania odzieży dla pracowników punktów informacji turystycznej
12824/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na druk oraz przygotowanie wystaw w Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lutego 24
12825/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na zakup 50 egzemplarzy czasopisma „Architektura"
12826/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na realizację projektu „Trasa historyczna Wielki Kack"
12827/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na zapewnienie przestrzeni dyskowej dla potrzeb serwisów internetowych gdyniainfobox.pl oraz m.gdyniainfobox.pl
12828/13/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Modrej w Gdyni
12829/13/VI/P - zawarcia umowy sponsorskiej oraz uchylenia zarządzenia nr 11994/13/VI/P
12830/13/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 do harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2014 r.
12831/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci w 2014r.
12832/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym
12833/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych
12834/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 200 000 EUR na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2013/2014r.
12835/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 9301/13/VI/S z dnia 08.01.2013
12836/13/VI/R - zawarcia umowy o dzieło dotyczącej wykonania prac wykończeniowych w siedzibie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego Nr 2
12837/13/VI/M - udzielenia zamówienia na zakup czasu antenowego na emisje materiału filmowego Gdyni
12838/13/VI/S - zmieniające zarządzenia w sprawie powołania zespołów ds. oświadczeń majątkowych oraz do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego i uchylenia zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw budowy monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
12839/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę wykonania tablic PCV z nadrukowanymi zaleceniami dotyczącymi zasad dokarmiania ptaków dziko żyjących z rodziny kaczkowatych na terenie Gminy Miasta Gdyni w okresie zimowym
12840/13/VI/P - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
12841/13/VI/R - zmiany treści zarządzenia nr 9609/13/VI/R z 5 lutego 2013 r. w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011-2014
12842/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
12843/13/VI/M - zakupu do 14.000 EUR aparatu fotograficznego dla Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
12844/13/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/1032/PD/80-W/2013 zawartej pomiędzy gminą Gdynia a Fundacją Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
12845/13/VI/M - upoważnienia pani Ewy Zapaśnik - kierownika ABK Nr 4 w Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w sprawach związanych z zawieraniem i wypowiadaniem umów najmu na okres do trzech lat w zespole MHT w Gdyni
12846/13/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Morskiej 79 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w drodze przetargu
12847/13/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargu
12848/13/VI/M - powołania składu komisji oceniającej mającej za zadanie ocenę ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania zadań na rzecz osób bezrobotnych, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek
12849/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego w związku z realizacją inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Zwinisławy"
12850/13/VI/O - powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programów profilaktycznych w latach 2014 - 2016
12851/13/VI/P - organizacji otwarcia hospicjum dla dzieci
12852/13/VI/R - powołania zespołu ds. merytorycznej i formalnej oceny wniosków Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu „Cisza" oraz Fundacji na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej
12853/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup pakietów Adobe CS6 Design Standard
12854/13/VI/P - wyrażenia zgody na przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz" w 2014 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.11.2013
Data udostępnienia informacji: 30.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2013 11:42 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk