Z dnia 2013-11-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.11.2013 r. w sprawie:
12656/13/VI/P - zakupu książki
12657/13/VI/P - zakupu 10 egzemplarzy książki Bernarda Chrzanowskiego „Na kaszubskim brzegu"
12658/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino - Radiostacja zabawy mikołajkowej
12659/13/VI/M - wykonania prac zabezpieczających mieszkańcom wejście do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Folwarcznej 11 w Gdyni
12660/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12661/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12662/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
12663/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej
12664/13/VI/U - zamówienia wykonania druku książki z artykułami z III międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona"
12665/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/914/UI/140-W/2012 z dnia 19.07.2012r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni"
12666/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie i dostawę oznaczników do cechowania drewna
12667/13/VI/R - zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.04.01.00-00-014/12-00 projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
12668/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja"
12669/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów Seniora"
12670/13/VI/R - powołania, określenia składu oraz określenia zasad działania Gdyńskiej Rady do spraw Seniorów
12671/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
12672/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18.roku życia
12673/13/VI/R - zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4
12674/13/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Gdyni
12675/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10739/13/S dot. akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200.000 EUR na ubezpieczenie samochodów służbowych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni w latach 2013 - 2015
12676/13/VI/P - aktualizacji oprogramowania centrali alarmowej
12677/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Miłej 1, 3, 5 i 6
12678/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z uiszczeniem opłaty za wniesienie skargi kasacyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na wyrok z dnia 18.09.2013r. sygn. akt II SA/Gd 429/13
12679/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na demontaż elementów reklamy Centrum Nauki Experyment Gdynia
12680/13/VI/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni przez InnoBaltica Spółka z o.o.
12681/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
12682/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
12683/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 39 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12684/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
12685/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 25 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12686/13/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
12687/13/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
12688/13/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
12689/13/VI/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
12690/13/VI/P - zakupu 10 egzemplarzy książki dr Mariusza Kardasa „Gdynia i jej władze w latach 1926-1950."
12691/13/VI/P - dofinansowania wydania książki Bohdana Kryspina „A pod stopami morze"
12692/13/VI/P - wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r.
12693/13/VI/P - skierowania wniosku o zapłatę
12694/13/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w przedmiocie organizacji w Gdyni imprezy sportowej
12695/13/VI/O - wyrażenia zgody na udostępnienie krytej pływalni
12696/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego mieszkańca Gdyni do Chrześcijańskiej Szkoły Montessori w Gdańsku
12697/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do III Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
12698/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Miasta Gdyni w latach 2014-2016
12699/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie okablowania strukturalnego i sieci elektrycznej w pomieszczeniach budynku przy ul.10 Lutego 24 oraz pomieszczeniach Archiwum Zakładowego przy ul.Krzywoustego 6
12700/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości dla UMG do 200.000 EUR w 2013/2014 roku
12701/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę naturalnej wody mineralnej średniozmineralizowanej niegazowanej, gazowanej i kubków jednorazowych dla UMG w 2014 roku
12702/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 200.000 EUR na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG w grudniu 2013r. oraz w 2014r.
12703/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup i dostawę zestawów ratownictwa medycznego R-O do 14.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
12704/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup papierowych artykułów sanitarnych dla UMG do 200.000 EUR w 2013/2014 roku
12705/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta nr 11676/13/VI/S z dnia 06.08.2013 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2013 na utrzymanie telefonów stacjonarnych
12706/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11923/13/VI/S dot. akceptacji wyników postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, jako zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego o wartości poniżej 200.000 EUR na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdynia (jednostki edukacji oraz Administracja Budynków Komunalnych nr 3 i nr 4 )
12707/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013roku
12708/13/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
12709/13/VI/M - nabycia, do kwoty 14.000 EUR, licencji do fotografii barwnych
12710/13/VI/M - akceptacji treści umowy na lata 2014 - 2017 na organizację Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału konkursu Kolosy pomiędzy Miastem Gdynia a Karoliną Janowską - Agencją MART
12711/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na koszty postępowania sądowego celem regulacji stanu prawnego nieruchomości przy ul. Legionów 17 AB
12712/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 23 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12713/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Profilaktyka onkologiczna - prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznego (Akademia Walki z Rakiem)
12714/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Profilaktyka raka jądra
12715/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki selektywnej dla osób eksperymentujących z używkami i zagrożonych uzależnieniami pod nazwą „Kochać i pracować"
12716/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej
12717/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Profilaktyka przez sport
12718/13/VI/P - zatwierdzenia preliminarza wydatków związanych z udziałem Gminy Gdynia w Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler Woche 2014"
12719/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie „Wytycznych komunikacji marki Gdynia"
12720/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11472/13/VI/S dot. akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200.000 EUR na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdynia (jednostki edukacji oraz Administracja Budynków Komunalnych nr 3 i nr 4 )
12721/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup wykładziny podłogowej na potrzeby UMG wartości do 14.000 EUR
12722/13/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2013
12723/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
12724/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
12725/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup nagród w konkursie wiedzy o „kontach, lokatach, kredytach"
12726/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Remont ulic Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Małopolskiej, Łowickiej i Sieradzkiej w Gdyni wraz z projektem odwodnienia wykopów"
12727/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, budowa i odtworzenie nawierzchni drogowej w ul. Rybaków w Gdyni" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
12728/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Zwinisławy
12729/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Zwinisławy
12730/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych związanych z zasilaniem rezerwowym dla budynku UM przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
12731/13/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy nr KB/670/UI/240/W/2011 z dnia 06.12.2011 r. dla zadania pn: „Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni"
12732/13/VI/U - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia do umowy nr KB/117/UI/29/W/2013 z 05.02.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej nr 251 w Gdyni"
12733/13/VI/U - zawarcia porozumienia określającego warunki udostępnienia nieruchomości dla inwestycji pn: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
12734/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej, na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Bpa. Dominika" w rozszerzonym zakresie
12735/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej ul. Akacjowej w Gdyni"
12736/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie analizy techniczno-ekonomiczno-środowiskowej dla zadania pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni" - odcinek witomiński
12737/13/VI/P - organizacji II ogólnopolskiej konferencji projektu unijnego „The Bothnian Green Logistic Corridor" z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013
12738/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2014
12739/13/VI/P - dokonania zmian w umowie nr KB/680/PB/2/W/2013 zawartej dnia 31 lipca 2013 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a fundacją „Mamy z Morza" z siedzibą w Gdyni
12740/13/VI/R - zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę opracowania materiałów edukacyjnych, w tym treści merytorycznych wraz z redakcją oraz opracowaniem graficznym
12741/13/VI/R - wprowadzenia Regulaminu wystawy Centrum Nauki Experyment w Gdyni i Regulaminu sprzedaży biletów Centrum Nauki Experyment w Gdyni"
12742/13/VI/R - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
12743/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu miasta na opłatę sądową w związku z przeprowadzonym postępowaniem sądowym dotyczącym nabycia przez Gminę Miasta Gdyni spadku po byłym właścicielu nieruchomości położonej przy ul. Rymarskiej 5 A
12744/13/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 12497/13/VI/M z 29.10.2013 r. dotyczącego udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na zakup urządzenia dźwiękowego
12745/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na dostawę mebli, stanowiących wyposażenie żłobka przy ul. Uczniowskiej 2
12746/13/VI/P - powołania Zespołu Organizacyjnego Red Bull Air Race Gdynia 2014
12747/13/VI/M - pokrycia z budżetu miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.11.2013
Data udostępnienia informacji: 27.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.11.2013 14:12 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk