Z dnia 2013-11-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.11.2013 r. w sprawie:
12579/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni w zakresie sportu, turystyki, kultury
12580/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących rewalidacji, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
12581/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań w zakresie aktywizacji społecznej, zawodowej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu
12582/13/VI/P - ogłoszenia XV edycji konkursu pod nazwą „Gdynia bez barier"
12583/13/VI/P - umowy nr KB/1357/PON/13/W/2012 zawartej dnia 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Pomorską Fundacją Filmową
12584/13/VI/P - udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni
12585/13/VI/P - współorganizacji koncertu w ramach Gdyńskiej Sceny Muzycznej
12586/13/VI/U - wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o ustanowienie kuratora spadku nieruchomości gruntowych o nr ewid. 455/6, 743/8, 742/8, 66/8, 374/8
12587/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1367/UI/249/W/2012 z dnia 14.12.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Kołłątaja w Gdyni wraz z przebudową infrastruktury technicznej"
12588/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 27 w Gdyni
12589/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 29 w Gdyni
12590/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni
12591/13/VI/O - skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
12592/13/VI/M - usunięcie awarii w przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Dickmana 38 i 18÷30 w Gdyni
12593/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Spacerowej 14 w Gdyni
12594/13/VI/M - wymiany okna w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chylońskiej 135 w Gdyni
12595/13/VI/M - wymiany dwóch pionów wody zimnej i pionu kanalizacji sanitarnej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kapitańskiej 39 w Gdyni
12596/13/VI/M - przebudowy gminnego lokalu mieszkalnego przy Al. Zwycięstwa 212 w Gdyni
12597/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000,00 EUR na dostawę sprzętu mechanicznego technologicznego, stanowiącego wyposażenie pomieszczeń kuchni przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni
12598/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
12599/13/VI/R - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni na opłatę notarialną
12600/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
12601/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Prawo zamówień publicznych - najnowsze zmiany i orzecznictwo" dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
12602/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na nasadzenia dwóch drzew przy ul. Świętojańskiej w Gdyni, o wartości do 14 000 EUR
12603/13/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę regałów przesuwnych w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Dowodów Osobistych o wartości do 14 000 EUR
12604/13/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta dotyczących wypłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu
12605/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olgierda/Św. Kazimierza Królewicza przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12606/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
12607/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
12608/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Iglastej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
12609/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Iglastej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
12610/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
12611/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stoigniewa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
12612/13/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
12613/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
12614/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 200 000 EUR na naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej i UMG marki Renault w latach 2013 - 2014 oraz akceptacji wyboru oferenta
12615/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
12616/13/VI/S - wyrażenia zgody na przepisanie liczników zużycia energii elektrycznej, o numerach 12516589 oraz 10526887, znajdującego się przy al. Zwycięstwa 291 w Gdyni
12617/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej o rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Gdyni
12618/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
12619/13/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji w 2013 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
12620/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 200 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z budową ścieżek rowerowych"
12621/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenie ulicy Al. Zwycięstwa 138 w Gdyni
12622/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na okazanie i stabilizację nowych znaków granicznych oraz złożenie operatu podziałowego do O.D.G.K. dla inwestycji: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
12623/13/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy nr KB/631/UI/114/W/2013 z dnia 10.07.2013 r. na wykonie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej"
12624/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności dla nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 162A
12625/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Inżynierskiej 1 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
12626/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego „B" położonego przy ul. Bp. Dominika 8-14 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
12627/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego „C" położonego przy ul. Bp. Dominika 8-14 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
12628/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szyprów przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12629/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR, na wykonanie nagłośnienia podczas wydarzenia z miejskiego kalendarza imprez C12442
12630/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie materiałów promocyjnych
12631/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, opracowania identyfikacji wizualnej
12632/13/VI/S - udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Multimedia Polska S.A. na doprowadzenie łącza transmisji danych do lokalizacji Urzędu Miasta przy ul. Krzywoustego 6
12633/13/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr SK/734/SI/21-W/2012 z dn. 11.07.2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Multimedia Polska S.A.
12634/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR w związku z udziałem miasta Gdyni w projektach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w Gdyni w miesiącu listopadzie 2013 roku
12635/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie prac związanych z organizacją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i Europejskiego Tygodnia MŚP w Gdyni
12636/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie materiałów promujących Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
12637/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości położonych w rejonie dawnej Stoczni Gdynia
12638/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2014 roku"
12639/13/VI/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania zadań na rzecz osób bezrobotnych, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek
12640/13/VI/M - usługi informatycznej w zakresie wydania danych i modyfikacji aplikacji: RCiWN, GeoEdytor i Egipt2007
12641/13/VI/M - zmiany umowy inwestycyjnej nr IJ12-01464 z 14.09.2012 r. w sprawie udzielenia pożyczki na realizację projektu miejskiego pod nazwą „Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni"
12642/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
12643/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200 000 EUR na dostawę i montaż regałów przesuwnych dla archiwum UMG w 2013 r.
12644/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 9632/13/VI/S z 05.02.2013 r.
12645/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na w ramach zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla SP Nr 6 w Gdyni
12646/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych"
12647/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich"
12648/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii
12649/13/VI/O - zwiększenia dotacji dla publicznych niesamorządowych przedszkoli
12650/13/VI/P - przeprowadzenia warsztatów Fab Lab
12651/13/VI/P - organizacji spotkania samorządowców
12652/13/VI/M - upoważnienia dyrektora ZDiZ w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, działającą w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa w sprawie finansowania zadania drogowego pn: „Modernizacja wraz z remontem ulicy Chwaszczyńskiej - pas lewoskrętu w obwodnicę Trójmiasta"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.11.2013
Data udostępnienia informacji: 27.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.11.2013 14:07 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk