Z dnia 2013-11-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.11.2013 r. w sprawie:
12531/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Witomino - Radiostacja i Witomino - Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo"
12532/13/VI/M - upoważnienia dyrektora jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni" do wydania decyzji w sprawie przedłużenia terminu spłaty zadłużenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej - tunel dworca PKP Gdynia Główna
12533/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
12534/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
12535/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
12536/13/VI/P - dostawy, montażu i uruchomienia w systemie syreny alarmowej
12537/13/VI/P - naprawy 11 punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta
12538/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 9823/13/VI/P dot. napraw, przeglądu, bieżącej konserwacji i obsługi systemu syren alarmowych miasta Gdyni
12539/13/VI/P - zakupu szafy serwerowej w MCZK
12540/13/VI/P - zakupu sprzętu pożarniczego dla potrzeb OSP w Gdyni - Wiczlinie
12541/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
12542/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie używanych tablic rejestracyjnych
12543/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29 (garaż nr 4 przy ulicy Szczecińskiej 9)
12544/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 20-22, 20A, 20B, 22A (Kapitańska 20 m 7)
12545/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 9 (lokal mieszkalny nr 19)
12546/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17-21 (lokal mieszkalny nr 2 przy ulicy Benisławskiego 17 kl. A)
12547/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17-21 (lokal mieszkalny nr 4 przy ulicy Benisławskiego 19 kl. C)
12548/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17-21 (lokal mieszkalny nr 3 przy ulicy Benisławskiego 17 kl. A)
12549/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 80 (lokal mieszkalny nr 6 ul. Powstania Wielkopolskiego 80 kl. B)
12550/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Boisko 18 (garaż nr 9)
12551/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, 28, Modrej 1 (lokal mieszkalny nr 3 ul. Zielona 28 kl. D)
12552/13/VI/U - zamówienia recenzji wydawnictwa pokonferencyjnego z III międzynarodowej konferencji „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona"
12553/13/VI/U - zamówienia recenzji wydawnictwa pokonferencyjnego z III międzynarodowej konferencji „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona"
12554/13/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
12555/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
12556/13/VI/R - aneksu nr POIS.03.01.00-00-004/10-04 do umowy nr POIS.03.01.00-00-004/10-00 o dofinansowanie Projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
12557/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Kurpiowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
12558/13/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 18 położonego przy ul. Augustyna Necla 4, oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
12559/13/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 9B położonego przy ul. Augustyna Necla 4, oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
12560/13/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 17 położonego przy ul. Augustyna Necla 4, oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
12561/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na usługę przeprogramowania formularza deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów na stronie internetowej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Śmieci od nowa"
12562/13/VI/K - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 000 EUR na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 35 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
12563/13/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Bądźmy razem - trening społeczny i komunikacyjny dla młodzieży po urazach czaszkowo-mózgowych
12564/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia pn: „Zarządzanie ryzykiem i analiza jego wrażliwości w sektorze finansów publicznych" w ramach projektu pn: „Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance
12565/13/VI/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2014 roku
12566/13/VI/R - powołania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ustalenia wzoru oświadczenia członka Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
12567/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla posadowienia słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych w ul. Kartuskiej i na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej i Chylońskiej w Gdyni
12568/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa dojazdu do budynku przy ul. Powstania Śląskiego 10"
12569/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbiórki części budynku SPL „Śródmieście" przy ul. AK 44 wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi
12570/13/VI/P - realizacji spotu telewizyjnego oraz przygotowanie strony www - promujących Gdyńskie Urodziny Niepodległej
12571/13/VI/P - opracowania i wyprodukowania spotu telewizyjnego
12572/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2013 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
12573/13/VI/R - zawarcia umowy z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor w sprawie przekazywania informacji gospodarczych dotyczących zaległości w regulowaniu przez rodziców opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
12574/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie oznakowania informacyjno-turystycznego na terenie miasta Gdyni
12575/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie obiektów na makietę urbanistyczną fragmentu miasta Gdyni
12576/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 112 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kazimierza Górskiego część działki nr 992/1 - przeznaczonej do wydzierżawienia
12577/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. A. Abrahama /J. Kilińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
12578/13/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gdyńską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa od Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.11.2013
Data udostępnienia informacji: 27.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.11.2013 14:05 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk