Z dnia 2013-10-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.10.2013 r. w sprawie:
12273/13/VI/R - organizacji Gdyńskiego Forum Organizacji Pozarządowych
12274/13/VI/R  - ogłoszenia konkursu "Kultura w dzielnicy"
12275/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na przetłumaczenie na język angielski opracowania założeń koncepcji planu promocji zatrudnienia (obszar Trójmiasta wraz z obszarem Metropolitalnego Forum NORDA): "Założenia programu komunikacji marketingowej regionalnego rynku pracy dla obszaru Gdyni, aglomeracji trójmiejskiej oraz Kaszub Północnych"
12276/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/28/UI/10/W/2013 z dnia 15.01.2013r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138 "./
12277/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1177/UI/209/W/2012 z dnia 17.10.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138"
12278/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w pionie gminnych lokali mieszkalnych przy Al. Zwycięstwa 164 w Gdyni
12279/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Słowackiego 32 w Gdyni
12280/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
12281/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12282/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
12283/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
12284/13/VI/O - dofinansowania organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni konferencji „ Wspomaganie, terapia, edukacja osób z autyzmem - kompleksowy model oddziaływań"
12285/13/VI/O - przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla gdyńskich pracowników ochrony zdrowia
12286/13/VI/O - organizacji wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni
12287/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013r.
12288/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi serwisu kas fiskalnych
12289/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 8673/12/VI/S z dnia 20.11.2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu UMG przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 2013r.
12290/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Marcinkowska)
12291/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Adwokackiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12292/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 26 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12293/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12294/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orłowskiej w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
12295/13/VI/M - przyjęcia treści aneksu do umowy nr 13/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność „Przychodni Orłowo" Spółka z o.o. przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni
12296/13/VI/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
12297/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, publikacji reklamy miasta w miesięczniku Metropolia Zatoki Gdańskiej
12298/13/VI/M - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę za notarialne potwierdzenie podpisów
12299/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Gdyni"
12300/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni
12301/13/VI/M - zmiany zarządzenia Nr 12159/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.10.2013r. w sprawie udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na opracowanie opinii technicznej, dotyczącej bezpieczeństwa konstrukcji kopuły żelbetowej budynku przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
12302/13/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości przy ul. Halickiej 7A w Gdyni
12303/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie domków dla wolno żyjących kotów
12304/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie
12305/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie
12306/13/VI/O - upoważnienia dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdynia do zawierania umów, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy
12307/13/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawartych w 2011r. na prowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
12308/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację zadania „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV"
12309/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
12310/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013r.
12311/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania paneli do ścianki reklamowej oraz potykacza wraz z dwoma wydrukami A2
12312/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie oraz konwersję spotu promującego miasto
12313/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na druk ulotek promujących miasto
12314/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na prowadzenie serwisu internetowego Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA
12315/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania materiałów promocyjnych
12316/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie nowego opracowania graficznego wraz z przygotowaniem do druku wydawnictwa promocyjnego miasta Gdyni
12317/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, publikacji reklamy Miasta w dodatku do ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej
12318/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na „Wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość wydatków/nakładów budowlanych i wyposażenia" oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
12319/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śliskiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
12320/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śliskiej 4, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
12321/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śliskiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
12322/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śliskiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
12323/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
12324/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
12325/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
12326/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Korzeniowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
12327/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Miłej
12328/13/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2013
12329/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
12330/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
12331/13/VI/U - otwarcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni"
12332/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1173/UI/207/W/2012 z dnia 16.10.2012r. dotyczącej zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22"
12333/13/VI/P - zlecenia produkcji koszulek reklamowych z nadrukiem karty „Gdynia Rodzinna"
12334/13/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Przeciwdziałanie patologiom społecznym - II edycja"
12335/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie kopert z nadrukiem
12336/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, materiałów promujących miasto
12337/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania dwóch wydruków na folii o wymiarach 70x100 cm
12338/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na emisję spotu telewizyjnego promującego miasto
12339/13/VI/P - druku materiałów informacyjnych
12340/13/VI/P - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania z karty „Gdynia Rodzinna" oraz określenia jej wzoru
12341/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 12194/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1.10.2013
12342/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie z/na j. angielski
12343/13/VI/M - wykonania naprawy bramy wejściowej do pergoli śmietnikowej przy ul. Przemyskiej 4 w Gdyni
12344/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/154/UI/39/W/2013 z dnia 06.03.2013r. dotyczącej zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z przebudową przedszkola"
12345/13/VI/M - podpisania umowy najmu dotyczącej lokalu w budynku Dworca Głównego PKP z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.
12346/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji przyłączanej garażu podziemnego w ramach zadania pn.: "Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę"
12347/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji przyłączanej budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej w ramach zadania pn.: "Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę
12348/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na przeniesienie odłowni dzików
12349/13/VI/R - podpisania umowy użyczającej Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego prawa autorskie w zakresie publikacji wizualizacji obiektu Szkoły Muzycznej w Gdyni
12350/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta nr 12202/13/VI/S z dnia 01.10.2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na bilety autobusowe (trolejbusowe) do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
12351/13/VI/P - akceptacji wyniku postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
12352/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr 10/P2/02035 (KB/178/UI/48/W/2010) z dnia 18.03.2010r. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku Urzędu Miasta Gdyni z parkingiem podziemnym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.10.2013
Data udostępnienia informacji: 12.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.11.2013 15:07 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk