Z dnia 2013-10-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.10.2013 r. w sprawie:
12203/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Szafranowej 14 w Gdyni
12204/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Pustej 7B w Gdyni
12205/13/VI/M - remontu sufitu w pokoju w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Abrahama 51A w Gdyni
12206/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
12207/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
12208/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12209/13/VI/M - upoważnienia pracownika jednostki budżetowej - „Zarząd Dróg i Zieleni" do załatwiania spraw wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)
12210/13/VI/M - upoważnienia pracownika jednostki budżetowej - „Zarząd Dróg i Zieleni" do załatwiania spraw wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)
12211/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego
12212/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000,00 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych w okresie realizacji i gwarancji nad robotą budowlaną „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni na potrzeby żłobka"
12213/13/VI/M - postawienia wiaty śmietnikowej na użytek mieszkańców gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28 i 30 w Gdyni
12214/13/VI/M - usunięcia awarii instalacji wod.-kan. w gminnym lokalu przy ul. 3 Maja 13 w Gdyni
12215/13/VI/P - dokonania zmian w umowie nr PON/14/PFRON/2012 zawartej dnia 5 grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gdyńskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń"
12216/13/VI/P - zmiany umowy nr 70/D/JB/13 zawartej w dniu 26.06.2013 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a fundacją „Sztorm Gdynia" na realizację zadania publicznego: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie piłki nożnej dziewcząt"
12217/13/VI/P - zmiany umowy nr 106/D/JB/13 zawartej w dniu 01.07.2013 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Klubem Sportowym „Delfin" na realizację zadania publicznego - „III Ogólnopolskie zawody pływackie „Gdyńskie Delfinarium"
12218/13/VI/S - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 200.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie używanych tablic rejestracyjnych
12219/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11897/13/VI/S
12220/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
12221/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na sporządzenie opinii dotyczącej jakości prac klasyfikacyjnych wykonanych w ramach zadania nr 1 „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni obręb Chwarzno - Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011)- etap I"
12222/13/VI/M - zmiany zapisów umowy nr SK/1340/MK/1-W/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku na przeprowadzenie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni obręb Chwarzno - Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011)"
12223/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 34 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12224/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 36 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12225/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 58 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12226/13/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Śląska 74A w Gdyni
12227/13/VI/M - wyrażenia zgody o wystąpienie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego (ul. Olgierda 89)
12228/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, wykonania oraz zakupu gier edukacyjnych
12229/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie wydruku 50 egzemplarzy opracowania dotyczącego dobrych praktyk w zakresie zewnętrznych audytów sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz rosyjskiej w ramach projektu pn: Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance
12230/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składki za ubezpieczenie wolontariuszy świadczących pracę w Urzędzie Miasta Gdyni w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
12231/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta 9559/13/VI/S z dnia 29.01.2013 r. w sprawie zakupu biletów PKP-SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników UMG
12232/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
12233/13/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2013 roku"
12234/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 97
12235/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 97
12236/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 97
12237/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 97
12238/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 80
12239/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 80
12240/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/707/MB/22-W/2013 z dnia 14.08.2013r. na wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu instalacji przeciwpożarowych SAP i DSO w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni - II etap
12241/13/VI/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/99/PD/20-W/2013
12242/13/VI/O - sfinansowania organizacji uroczystości związanej z gdyńskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej
12243/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie
12244/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie
12245/13/VI/O - refundacji kosztów organizacji konkursu „Co? Gdzie? Kiedy?" którego współorganizatorem jest Gimnazjum nr 1 w Gdyni
12246/13/VI/P - zorganizowania obchodów Dnia Papieskiego w dniu 13 października 2013 r.
12247/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup aparatów fotograficznych na potrzeby UMG wartości do 14 000 EUR
12248/13/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Pomorskiej 27A w Gdyni
12249/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na wykonanie materiałów promujących miasto
12250/13/VI/M - zwrotu kosztów, poniesionych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 na opracowanie operatu wodno-prawnego na podczyszczanie ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej z Miejskiej Hali Targowej
12251/13/VI/S - wyrażenia zgody na modernizację systemu alarmowego o wartości do 14.000 EUR
12252/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon - 4 sztuk IR2520 i 1 sztuki IR1133 oraz podzespołów do kserokopiarek dla UMG o wartości do 14.000 EUR
12253/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do spraw opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
12254/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Żukowskiej w Gdyni
12255/13/VI/P - przeprowadzenia imprezy kulturalnej „Pop Up Kolibki - Parapetówka" w dniach 12-13 października 2013r.
12256/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia GSM dla 2 infomatów zewnętrznych 46'' oraz uruchomienie dla ww. urządzeń szerokopasmowego dostępu do Internetu
12257/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013r.
12258/13/VI/P - współorganizacji akcji informacyjnej MOVEMBER GDYNIA na rzecz podnoszenia świadomości i profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców Gdyni
12259/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Morskiej w Gdyni
12260/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1173/UI/207/W/2012 z dnia 16.10.2012r. dotyczącej zadania pn.:„Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22"
12261/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą"
12262/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości - o łącznej pow. 20 m2 - stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Czwartaków - stanowiącej część działki nr 635/110 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
12263/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na produkcję i emisję audycji telewizyjnej z okazji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2013
12264/13/VI/O - upoważnienia Pani Ewy Łowkiel - Wiceprezydent Miasta Gdyni
12265/13/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki o wartości do 14.000 EUR na usługę - audit odnowieniowy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Miasta Gdyni
12266/13/VI/P - tłumaczenia konsekutywnego z j. polskiego na j. angielski
12267/13/VI/P - przejęcia od Centrum Kultury domeny gdyniarodzinna.pl
12268/13/VI/R - organizacji warsztatów na temat sposobów komunikacji pt. "Jak mówić i rozmawiać, aby być wysłuchanym i zrozumianym" dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
12269/13/VI/O - upoważnienia Pani Elżbiety Zaręby - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
12270/13/VI/P - opracowania i druku folderu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.10.2013
Data udostępnienia informacji: 04.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.11.2013 14:14 Korekta Sybilla Stolarczyk
04.11.2013 14:10 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
04.11.2013 13:53 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk