Z dnia 2013-10-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.10.2013 r. w sprawie:
12140/13/VI/P - współorganizacji obchodów rocznicy wysiedleń ludności Gdyni
12141/13/VI/P - współorganizacji projekcji filmu dokumentalnego i debat
12142/13/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
12143/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w budynku mieszkalnym przy ul. Rybaków 11 w Gdyni
12144/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 10 w Gdyni
12145/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 59 w Gdyni
12146/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Ujejskiego 23 w Gdyni
12147/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w piwnicy należącej do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Wojewody Wachowiaka 43 w Gdyni
12148/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni
12149/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w lokalu mieszkalnym przy ul. Chrzanowskiego 21 w Gdyni
12150/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wójta Radtkego 44 w Gdyni
12151/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Stolarskiej 5A w Gdyni
12152/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w lokalu mieszkalnym przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni
12153/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
12154/13/VI/M - wykonania remontu muru oporowego na terenie należącym do Gminy przy ul. Morskiej 27-29 w Gdy
12155/13/VI/M - wymiany okna w pralni w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
12156/13/VI/M - odprowadzenia wód opadowych z gminnej nieruchomości przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni
12157/13/VI/M - wykonania prac remontowych w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Płk. Dąbka 189 w Gdyni
12158/13/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
12159/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 14 000 EUR na opracowanie opinii technicznej, dotyczącej bezpieczeństwa konstrukcji kopuły żelbetowej budynku przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
12160/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 11910/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03 września 2013 r. w sprawie wykonania izolacji pionowej fundamentów i docieplenia budynku przy ul. Chylońskiej 100 w Gdyni
12161/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12162/13/VI/U - zamówienia rozpoznania konserwatorskiego kamieniarki stosowanej do zdobienia budynków w Gdyni w okresie międzywojennym
12163/13/VI/R - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7132/12/VI/R z dnia 03.07.2012 r. w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
12164/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę i serwis centrali telefonicznej oraz łącza pomiędzy modułami centrali
12165/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty roczne za 2013 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i własność Agencji Nieruchomości Rolnych
12166/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na realizację promocji miasta Gdyni
12167/13/VI/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni z sali gimnastycznej w X Liceum Ogólnokształcącym
12168/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej i jednej szatni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni
12169/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej i pomieszczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 18 w Gdyni
12170/13/VI/O - wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie współorganizacji uroczystości wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni przez Muzeum Miasta Gdyni
12171/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 6079/12/VI/P z dnia 17.04.2012 w sprawie zawarcia umowy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. dot. prowadzenia Biura Pomorskiego z siedzibą w Pekinie
12172/13/VI/P - powołania składu kapituły konkursu „Jak żyć w przyjaźni?" oceniającej prace zgłoszone na konkurs
12173/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
12174/13/VI/M - usunięcia awarii instalacji c.o. w gminnych lokalach mieszkalnych ul Dickmana 20, 22 i 30 w Gdyni
12175/13/VI/M - wymiany etażowego pieca grzewczego w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni
12176/13/VI/M - akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/244/MB/14/W/2013 z dnia 09.05.2013r na wykonanie robót budowlanych: "Rozbudowa , przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni"
12177/13/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego - przeprowadzenie postępowania spadkowego po byłym właścicielu nieruchomości położonej przy ul. Kuśnierskiej
12178/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie zasilania rezerwowego dla budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
12179/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie prac przygotowawczych dla rozbudowy ulicy Zielonej w Gdyni wraz z budową sieci oświetleniowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i przebudową schodów wejściowych do budynku
12180/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
12181/13/VI/M - konkursu ofert na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40
12182/13/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2013 r.
12183/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
12184/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie tablicy reklamowej dla projektu pn: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II"
12185/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na usługę - audit odnowieniowy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Miasta Gdyni
12186/13/VI/P - dokonania zmian w umowie nr KB/1364/PON/18/W/2012 zawartej dnia 31 grudnia 2012r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą
12187/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej, miejsc postojowych, chodnika wzdłuż odcinka ulicy Stanisławy Fleszarowej - Muskat w Gdyni"
12188/13/VI/U - wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowy ulicy Stanisławy Fleszarowej - Muskat w Gdyni w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
12189/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą"
12190/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn.:„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
12191/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na realizację działań promujących miasto z okazji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2013
12192/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kalksztajnów przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
12193/13/VI/P - zawarcia umowy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A.
12194/13/VI/P - organizacji koncertu artystów meksykańskich w Gdyni
12195/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej i usprawnienie funkcji ogrzewania w budynku NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana ul. Legionów 67
12196/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę rocznej dzierżawy łączy transmisji danych pomiędzy Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i siedzibą ZUS
12197/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta nr 2078/11/VI/S z dnia 24.05.2011 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 193.000 EUR na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta oraz zmiany zapisów umowy SK/1240/128-w/2011 zawartej z Polkomtel S.A
12198/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy Gdyńskie Urodziny Niepodległej
12199/13/VI/R - powołania zespołu ds. realizacji projektu: „Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni"
12200/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej oraz sali nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
12201/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na publikację reklamy Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2013 w Gazecie Wyborczej Trójmiasto oraz materiału promującego miasto w miesięczniku Live and Travel
12202/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta nr 9269/13/VI/S z dnia 02.01.2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych na bilety autobusowe (trolejbusowe) do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 01.10.2013
Data udostępnienia informacji: 04.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.11.2013 13:51 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk