Z dnia 2013-09-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.09.2013 r. w sprawie:
12066/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja imprezy kulturalnej „Wieczór Zaduszkowy"
12067/13/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na III Międzynarodowym Bałtyckim Konkursie Pianistycznym
12068/13/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy książki Janusza Grabowskiego „Przesyłka znad Bosforu"
12069/13/VI/P - dofinansowania wydania książki Kazimierza Małkowskiego i Dariusza Małszyckiego pod roboczym tytułem „Bedeker Gdyński"
12070/13/VI/P - dofinansowania wydania książki Romana Stinzinga„Moi Bitelsi czyli życie na 33 1/3 obrotu"
12071/13/VI/P - dofinansowania wydania „Zeszytów Gdyńskich Nr 8"
12072/13/VI/P - organizacji Summer End Festiwal
12073/13/VI/P - dofinansowania wydania książki „Wierni Akowskiej Przysiędze"
12074/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Sandomierskiej 5 w Gdyni
12075/13/VI/M - wykonania remontów 3 mieszkań w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 139, Traugutta 2D i Władysława IV 34B
12076/13/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
12077/13/VI/M - wykonania przycinki krzewów i drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
12078/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej
12079/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej
12080/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych w zakresie zagadnień ekonomiczno - finansowych systemu funkcjonowania lotnisk
12081/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu przyszkolnej 30 Gdyńskiej Wodnej Drużyny Harcerzy wraz z opiekunami z Gdyni do Lipska
12082/13/VI/O - upoważnienia Pani Ewy Łowkiel - Wiceprezydent Miasta Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w sprawach związanych w realizacją projektu "Być uczniem i mistrzem - rozwój kompetencji językowych i metod nauczania wg standardów europejskich"
12083/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 10465/13/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2013 roku
12084/13/VI/O - zakupu sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni z okazji jubileuszu 50 -lecia istnienia placówki
12085/13/VI/O - zakupu tablicy interaktywnej dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z okazji jubileuszu 65 -lecia istnienia placówki
12086/13/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Brukarskiej
12087/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na przygotowanie i druk oraz zakup zdjęć do folderu turystycznego „Gateway to Poland"
12088/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialną oraz sądową
12089/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dantyszka przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
12090/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 47 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12091/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 45 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12092/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 43 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12093/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni Kolonii przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12094/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług prawniczych na zlecenie Miasta
12095/13/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy książki ks. Antoniego Kopacza „Obrona Kępy Oksywskiej. Nieznane relacje Obrońców Polskiego Morza 1 IX - 19 IX 1939 r."
12096/13/VI/P - zatwierdzenia Regulaminu Akademii EXPERYMENTU oraz ustalenia opłaty za uczestnictwo
12097/13/VI/O - powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2013 rok dla pracowników gdyńskiej ochrony zdrowia
12098/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
12099/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 8655/12/VI/S
12100/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 8655/12/VI/S
12101/13/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Miasta Gdyni w latach 2014-2016
12102/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie opracowania aktualnej mapy ścieżek rowerowych Gdyni wraz z licencją do wielokrotnego wykorzystania w materiałach promocyjnych Miasta
12103/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę notarialną oraz koszty postępowania sądowego celem regulacji stanu prawnego nieruchomości przy ul. Komandorskiej 1
12104/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Spokojnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich
12105/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9856/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2013 r.
12106/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej dla posesji położonych przy ul. Płk. Dąbka 222A, 224, 226"
12107/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek pod budowę mostka na Strudze Cisowskiej
12108/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1338/UI/246/W/2012 z dnia 10.12.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Modlińskiej w Gdyni na odcinku od ul. Władysławskiego do posesji nr 25 wraz z infrastrukturą techniczną, budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego"
12109/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1367/UI/249/W/2012 z dnia 14.12.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Kołłątaja w Gdyni wraz z przebudową infrastruktury technicznej"
12110/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu - zasilanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanego w Gdyni przy ulicy Morskiej, działka 454/20
12111/13/VI/P - ubezpieczenia monitoringu wizyjnego Miasta
12112/13/VI/P - zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
12113/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację projektu artystycznego „Teatr Gdynia Główna"
12114/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
12115/13/VI/P - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Gdyńskiej Rady Rowerowej
12116/13/VI/P - akceptacji treści aneksu do umowy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A
12117/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji sieci gazowej w ulicach Apollina i Izydy
12118/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
12119/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego w Gdyni"
12120/13/VI/P - wykonania rysunków do kalendarza „Gdynia bez barier" na rok 2014
12121/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację oraz przeprowadzenie 28 września 2013 r. imprezy „Psie fikołki" w ramach programu „Pies w wielkim mieście"
12122/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 11810/13/VI/P z 27 sierpnia 2013 r.
12123/13/VI/R - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie tablic PCV z nadrukami informacyjnymi z zasadami selektywnej zbiórki odpadów oraz otworami do montażu
12124/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci naklejek na pojemniki na odpady
12125/13/VI/M - wykonania podziału i przebudowy gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Legionów 61 na dwa samodzielne lokale mieszkalne
12126/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 5/2013 wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 51 bl. I
12127/13/VI/M - sprzedaży nakładów inwestycyjnych poniesionych na obiekt Gdynia InfoBox w latach 2010/2011
12128/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na emisję ogłoszenia prasowego na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na łamach „Gazety Wyborczej"
12129/13/VI/P - zlecenia produkcji kart „Gdynia Rodzinna"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 24.09.2013
Data udostępnienia informacji: 11.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2013 15:52 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk