Z dnia 2013-09-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.09.2013 r. w sprawie:
12005/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
12006/13/VI/M - zmiany systemu podłączenia instalacji wodociągowej do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Chabrowej 4/1 w Gdyni
12007/13/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę 7 boksów garażowych położonych przy ul. Batorego w Gdyni (działki nr 568/71 i 74 KM 53)
12008/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.30.2013)
12009/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12010/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12011/13/VI/M - wykazu nieruchomości o pow. 35 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka - cz. dz.610/110 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
12012/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości - o łącznej pow. 19 m2 -stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Tucholskiej/Knyszyńskiej - stanowiącej część działki nr 128/3 oraz część działki nr 200/15 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
12013/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości - o łącznej pow. 12 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Godebskiego, stanowiącej część działki nr 617/110 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - na czas nieoznaczony
12014/13/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z holenderskiego liceum w Bussum w ramach wymiany międzyszkolnej - European Colours
12015/13/VI/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
12016/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na opiekę autorską nad oprogramowaniem: rejestr VAT i ekwiwalent dla Straży Miejskiej
12017/13/VI/M - źródła finansowania, usługi hostingu serwisu internetowego www.investgdynia.pl
12018/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
12019/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego 48-56 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
12020/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Maciejewicza przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
12021/13/VI/P - organizacji „V Gdyńskich Warsztatów dla Osób Niepełnosprawnych z Psami Asystującymi"
12022/13/VI/P - dokonania zmian w umowie nr KB/1365/PON/19/W/2012 zawartej dnia 28 grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin z siedzibą w Gdyni
12023/13/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Chylonia pt. „Kulturalnie i aktywnie w Chyloni" w ramach konkursu „Gdynia po godzinach"
12024/13/VI/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2013 roku"
12025/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
12026/13/VI/S - wyrażenia zgody na renowację krzeseł w budynku UMG wartości do 14000 EUR
12027/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wydruk posterów o wartości do 14.000 EUR oraz usługę wykonania nasadzeń drzew i krzewów o wartości do 14 000 EUR
12028/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie materiałów reklamowych wraz z montażem i demontażem
12029/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kartuskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
12030/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Kuśnierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 2 lata
12031/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Augustyna Necla przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
12032/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości - o łącznej pow. 19 m² - stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Płk. Dąbka - stanowiącej część działki nr 86/31 - przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
12033/13/VI/M - określenia warunków nabycia nieruchomości położonej przy ul. Zawiszy Czarnego
12034/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 11911/13/VI/M z dnia 03.09.2013r. w sprawie zmiany umowy nr KB/244/MB/14/W/2013 z dnia 09.05.2013r. na wykonanie robót budowlanych, polegających na „rozbudowie, przebudowie i adaptacji Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni"
12035/13/VI/M - udzielenia zamówienia na wykonanie usługę: Nadzoru i kontroli prac geodezyjnych wykonywanych w ramach zadania nr 1 „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni obręb Chwarzno - Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011)- etap I"
12036/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację projektu artystycznego „Teatr Gdynia Główna"
12037/13/VI/O - wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie transportu i opieki podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gdyńskiej Szkoły Społecznej przy ulicy Kapitańskiej 37 w Gdyni
12038/13/VI/P - przygotowanie scenariusza i prowadzenie uroczystości
12039/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack koncertu muzyki klasycznej w dniu 06.10.2013 r.
12040/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na promocję miasta w wydawnictwie „Atlas miast województwa pomorskiego"
12041/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dwójki dzieci do Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Niedowidzącego w Sobieszewie
12042/13/VI/M - wykonania remontów 5 mieszkań w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika 31, Chrzanowskiego 11, Chrzanowskiego 21, Chrzanowskiego 21 i Świętojańskiej 86
12043/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 12000/13/VI/M z dnia 10.09.2013r. w sprawie zmiany umowy nr KB/579/MB/18/W/2013 z dnia 26.06.2013r. na wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachu Kompleksu Sportowego w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni
12044/13/VI/M - wykonania remontów 3 mieszkań w Gdyni przy ul. Arciszewskich 23, Żelaznej 16B i Żelaznej 18B
12045/13/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Nowodworskiego i ul. Dachnowskiego
12046/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR, na wykonanie aktualizacji spotu promującego wydarzenie z kalendarza imprez miejskich
12047/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie modułu działu wydarzeń gospodarczych z Gdyni w serwisie internetowym Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
12048/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn.: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni"
12049/13/VI/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Dąbrowa w Gdyni"
12050/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/914/UI/140-W/2012 z dnia 19.07.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni"
12051/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 Euro na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową kanału deszczowego umożliwiającego odprowadzenie wód z terenów objętych rewitalizacją do odbiornika, którym jest rzeka Chylonka" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
12052/13/VI/U - udzielenia zamówienia na rozpisanie i rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie Generalnego Wykonawcy zadania pn.: „Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę"
12053/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR w ramach zadania: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22"
12054/13/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Św. Jacka 14
12055/13/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Św. Jacka 14
12056/13/VI/O - wyrażenia zgody na podpisanie - z Muzeum Miasta Gdyni - umowy w sprawie współorganizacji uroczystości wręczenia wyróżnień dla najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2012/2013 przez Muzeum Miasta Gdyni
12057/13/VI/P - wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania z karty „Gdynia Rodzinna" oraz określenia jej wzoru
12058/13/VI/U - zatwierdzenia realizacji w trybie lokalnej inicjatywy inwestycyjnej nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej, miejsc postojowych, chodnika wzdłuż ulicy Stanisławy Fleszarowej-Muskat w Gdyni
12059/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/618/UI/111/W/2013 z 08.07.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Łowickiej 4 w Gdyni"
12060/13/VI/M - upoważnienia dyrektora ZDiZ w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do dokonania zapłaty odszkodowania wynikającego z decyzji Wojewody Pomorskiego z 6.09.2013 r. nr WG-III.7570.421.2011.MS1
12061/13/VI/P - unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EUR na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
12062/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EUR na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.09.2013
Data udostępnienia informacji: 11.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2013 15:45 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk