Z dnia 2013-09-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.09.2013 r. w sprawie:
11936/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona
11937/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania - „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Projektu działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w 2013 roku"
11938/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Port Lotniczy Gdańsk" Sp. z o.o.
11939/13/VI/M - akceptacji treści Listu Patronackiego
11940/13/VI/M - wykonania remontów 6 mieszkań w Gdyni przy ul. Abrahama 64, Bohaterów Starówki Warszawskiej 11, Dickmana 38, Zielonej 32, Żeglarzy 5 i Żelaznej 18A
11941/13/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Abrahama 62 w Gdyni
11942/13/VI/M - usunięcia awarii przyłącza instalacji wodociągowej gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Spacerowej 14 w Gdyni
11943/13/VI/M - usunięcia awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 28/11 w Gdyni
11944/13/VI/M - wymiany grzejnika w mieszkaniu nr 101 w gminnym budynku przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
11945/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na działce stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szkolnej
11946/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.23.2013)
11947/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.23.2013)
11948/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.24.2013)
11949/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.24.2013)
11950/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.22.2013)
11951/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.22.2013)
11952/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11953/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11954/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11955/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR, na usługę wykonania i montażu zniszczonego oznakowania na terenie gdyńskich szlaków rekreacyjnych
11956/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR, na usługę wykonania oprawy promocyjnej z okazji organizowanych w Gdyni obchodów Światowego Dnia Turystyki
11957/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie gdyńskich kalendarzy książkowych
11958/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2013 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclegu osobom nietrzeźwym
11959/13/VI/R - rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
11960/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR, na świadczenie opieki nad bezdomnymi albo odebranymi właścicielowi zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Miasta Gdyni
11961/13/VI/R - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9248/13/VI/R z dnia 2.01.2013 r. w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Babie Doły przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
11962/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
11963/13/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracownikom Urzędu Miasta Gdyni
11964/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
11965/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego/Antoniego Abrahama przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
11966/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
11967/13/VI/P - dzierżawy kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni usytuowanych w Śródmieściu
11968/13/VI/P - budowy monitoringu wizyjnego - tunel ul. Morska - Dworzec PKP Gdynia Główna Osobowa
11969/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości położonych w rejonie dawnej Stoczni Gdynia
11970/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na opracowanie analiz dla projektu planowanego do przedłożenia do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 3 Funkcje miejskie i metropolitarne Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego
11971/13/VI/U - akceptacji umowy dotyczącej eksploatacji przepompowni ścieków zrealizowanej w ramach zadania: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni"
11972/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14 000 EUR, na wykonanie dokumentacji geotechnicznej do projektu budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych w ulicach: Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Małopolskiej, Łowickiej i Sieradzkiej w Gdyni
11973/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie prac przygotowawczych dla inwestycji przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Arciszewskich, Muchowskiego oraz na terenie Portu Wojennego w Gdyni
11974/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą"
11975/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy zarządzenia nr 11756/13/VI/U w sprawie akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
11976/13/VI/M - wydatkowania środków na wystąpienie na drogę sądową przeciwko „NORD" Sp. z o.o. z powództwem o zapłatę z tytułu zaległości czynszowych
11977/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej, stanowiącej własność osoby prawnej
11978/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do przeglądania danych Urzędu Stanu Cywilnego
11979/13/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na wykonanie integracji platformy e-Urząd z systemem SIDAS EZD, realizowanej w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
11980/13/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na dostawę, instalację i wdrożenie elektronicznej platformy do obsługi formularzy elektronicznych oraz dostawę i wdrożenie w ramach tej platformy 161 formularzy, realizowanej w ramach projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"
11981/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad uzupełniającymi robotami budowlanymi w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w ramach realizowanego zadania pn.: "Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
11982/13/VI/M - zlecenia do 14.000 EUR wykonania 2000 naklejek z nadrukiem promującym miasto
11983/13/VI/P - udźwiękowienia strony www.gdynia.pl poprzez usługę IVONA WebReader
11984/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na obsługę akcji „Sprzątanie Gdyni 2013"
11985/13/VI/O - zawarcia umowy partnerskiej z Uniwersytetem Gdańskim na dofinansowanie kosztów wyjazdu drużyny ENACTUS na Światowe Finały Konkursu ENACTUS w Cancun w Meksyku
11986/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR w związku z udziałem miasta Gdyni w projekcie Polskapresse sp. z o.o. pt: „Rozwój przedsiębiorczości w Gdyni"
11987/13/VI/M - wykonania inspekcji TV wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach MSPR w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury
11988/13/VI/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej na terenie Zespołu Parkowo-Dworskiego w Gdyni Kolibkach
11989/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla SP Nr 6
11990/13/VI/U - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Chylońską II w Gdyni w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej w granicach pasa drogowego"
11991/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunami z Gdyni do Oberasbach w Bawarii w ramach wymiany międzyszkolnej
11992/13/VI/K - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 200 000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 35 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
11993/13/VI/P - przekazania dotacji celowej dla Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego
11994/13/VI/P - przyjęcia darowizny
11995/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 9323/13/VI/P z 08.01.2013 r.
11996/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 11931/13/VI/P z 03.09.2013 r.
11997/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie statuetki - specjalnej nagrody Młodzieżowej Rady Miasta wręczanej w trakcie małej gali GFF
11998/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 24/2013 w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
11999/13/VI/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych"
12000/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/579/MB/18/W/2013 z 26.06.2013 r. na wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachu kompleksu sportowego w Zespole Szkół Nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni
12001/13/VI/U - zmiany umowy nr KB/498/UI/175/W/2011 z 28.09.2011 r. o wykonanie roboty budowlanej: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających /zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - etap I/ oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni"
12002/13/VI/U - unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu - etap II"
12003/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 € na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu - etap II"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.09.2013
Data udostępnienia informacji: 17.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2013 13:42 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk