Z dnia 2013-09-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.09.2013 r. w sprawie:
11866/13/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2013
11867/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
11868/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
11869/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11870/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11871/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11872/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11873/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11874/13/VI/U - akceptacji aneksu do umowy nr KB/650/UI/117/W/2013
11875/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń na uroczystość upamiętniającą 74 rocznicę sowieckiej agresji na Polskę oraz Dzień Sybiraka
11876/13/VI/R - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11683/13/VI/R z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic „Bezpieczna dzielnica" i „Gdynia po godzinach"
11877/13/VI/R - przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom - podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
11878/13/VI/P - remont strażnicy OSP Wiczlino
11879/13/VI/P - przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych oraz zakupu węży hydraulicznych
11880/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
11881/13/VI/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do dokonania zapłaty odszkodowania wynikającego z decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 26.07.2013 r.
11882/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Płk. Dąbka 165A, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
11883/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Wiejska 23
11884/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Marynarska 22
11885/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Marynarska 24
11886/13/VI/M - lenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ks. Stanisława Zawackiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
11887/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ks. Stanisława Zawackiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
11888/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
11889/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Wójta Radtkego 45-47
11890/13/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/89/78 z dnia 21 czerwca 1978 r., przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Spokojnej
11891/13/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1959/2011/VI/M z dnia 17.05.2011 r
11892/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
11893/13/VI/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni z pomieszczeń placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gdynia
11894/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunami z Gdyni do Geschwister Prenski Schule w Lubece oraz rewizyty gości z Niemiec w Gdyni w ramach wymiany międzyszkolnej
11895/13/VI/P - unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EUR na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
11896/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EUR na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
11897/13/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
11898/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na obsadzenie donic oraz położenie trawnika z rolki o wartości do 14 000 EUR
11899/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na cięcia drzew w celu odsłonięcia trzech punków widokowych na Kamiennej Górze o wartości do 14 000 EUR
11900/13/VI/P - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2013 roku
11901/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8792/12/VI/S z dnia 27.11.2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków w roku 2013 na poczet rozliczania kosztów eksploatacyjnych oraz mediów dotyczących lokali użytkowanych przez UMG przy ul. Partyzantów 42, ul. Armii Krajowej 44, ul. 3 Maja 27/31, ul. Świętojańskiej 141, ul. Władysława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz ul. Partyzantów 39 w Gdyni w 2013 roku
11902/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie dodatkowego oznakowania na inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo"
11903/13/VI/U - otwarcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22"
11904/13/VI/M - udrożnienia kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
11905/13/VI/M - wykonania remontów 4 mieszkań w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 4, Chwarznieńskiej 6 i Rolniczej 10A
11906/13/VI/M - wykonania remontu dachu gminnego budynku z lokalami użytkowymi przy ul. Świętojańskiej 5-7 w Gdyni
11907/13/VI/M - wykonania wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chylońskiej 133 w Gdyni
11908/13/VI/M - wykonania remontów 5 mieszkań w Gdyni przy ul. Chylońskiej 133, Opata Hackiego 15C, Zamenhofa 13 i Zbożowej 30
11909/13/VI/M - usunięcia odpadów zgromadzonych przez użytkownika gminnego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Abrahama 60 w Gdyni
11910/13/VI/M - wykonania izolacji pionowej fundamentów i docieplenia budynku przy ul. Chylońskiej 100 w Gdyni
11911/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/244/MB/14/W/2013 z dnia 09.05.2013 r. na wykonanie robót budowlanych, polegających na „rozbudowie, przebudowie i adaptacji Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni"
11912/13/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej dla realizacji inwestycji gminnej „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II"
11913/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
11914/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR w ramach zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22"
11915/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/12/UI/3/W/2013 z dn. 08.01.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Gradowej, Śnieżnej, Tęczowej i Wiczlińskiej w Gdyni"
11916/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Zwinisławy"
11917/13/VI/U - unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą-2"
11918/13/VI/U - podpisania porozumienia do umowy nr KB/1188/UI/214/W/2012 z dnia 15.10.2012 roku
11919/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/273/UI/72/W/2013 z dn. 24.04.2013 r. na opracowanie zwiększonego zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej w Gdyni
11920/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na robotę budowlaną: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji tryskaczowej wraz z zasilaniem w części podziemnej budynku MHT przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni
11921/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na robotę budowlaną „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni na potrzeby żłobka"
11922/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR na organizację stoiska oraz prezentację oferty inwestycyjnej Miasta Gdyni podczas Targów EXPO Real w Monachium, które odbędą się w dniach 7-9 października 2013 roku
11923/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, jako zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego o wartości poniżej 200 000 EUR na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdynia (jednostki edukacji oraz Administracja Budynków Komunalnych nr 3 i nr 4)
11924/13/VI/P - kontynuacji serwisu internetowego gdyniabusinessweek.pl
11925/13/VI/O - zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie warsztatów z zakresu zajęć teatralno -wokalno- tanecznych w ramach wniosku Rady Dzielnicy Dąbrowa „Teatr piosenki i tańca", który uzyskał dofinansowanie w konkursie dla Rad Dzielnic „Gdynia po godzinach"
11926/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
11927/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni"
11928/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składki za ubezpieczenie obrazów wypożyczonych przez Urząd Miasta Gdyni - Urząd Stanu Cywilnego od Muzeum Miasta Gdyni
11929/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów, dla których upłynął czas przechowywania oraz dokumentów mających krótkotrwałe znaczenie, niepodlegających przechowywaniu
11930/13/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji z Seattle
11931/13/VI/P - organizacji pobytu orkiestry tureckiej w Gdyni
11932/13/VI/P - zakupu 200 egzemplarzy książki mjr Zbigniewa Sujkowskiego „Bitwa o Warszawę 1944"
11933/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przygotowanie oprawy promocyjnej 38. Gdynia Festiwal Filmowy
11934/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia budynku gminnego przy ul. Uczniowskiej 2
11935/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7223/12/VI/P z 13.07.2012 r. w sprawie określenia wynagrodzenia prezesa Forum Kultury sp. z o.o. w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.09.2013
Data udostępnienia informacji: 17.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2013 13:37 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk