Z dnia 2013-08-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.08.2013 r. w sprawie:

11810/13/VI/P - zamówienia materiału filmowego na stronę www.gdynia.pl
11811/13/VI/P - zamówienia materiału fotograficznego na stronę www.gdynia.pl
11812/13/VI/M - wykonania nasadzeń krzewów i wycięcia oraz przycięcia drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
11813/13/VI/M - udrożnienia kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
11814/13/VI/M - rozbiórki elementów zabudowy przy ul. Malinowej 22 w Gdyni
11815/13/VI/M - rozbiórki wiat garażowych przy ul. Dąbrowskiego 36 w Gdyni
11816/13/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rolniczej 12 w Gdyni
11817/13/VI/K - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę notarialną
11818/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali do ćwiczeń w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni
11819/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 10089/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.03.2013 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. I. Krasickiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
11820/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. I. Krasickiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
11821/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na zagospodarowanie wybranych terenów zieleni Miasta Gdyni
11822/13/VI/S - zmiany umowy nr KB/595/SMO/39/W/2013 zawartej w dniu 16.07.2013 roku
11823/13/VI/S - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu zmieniającym Instrukcję w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Urzędu Miasta Gdyni
11824/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
11825/13/VI/S - wyrażenia zgody na modernizację systemów alarmowego i monitoringu o wartości do 14000 EUR
11826/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, budowa i odtworzenie nawierzchni drogowej w ul. Rybaków w Gdyni" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
11827/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni drogowej przy Kościele Św. Wawrzyńca, ul. Źródło Marii w Gdyni"
11828/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1366/UI/248/W/2012 z dnia 14.12.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i Kochanowskiego w Gdyni"
11829/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy w ramach przedsięwzięcia: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
11830/13/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie dwóch pieczęci metalowych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich do 14 000 EUR w 2013 r. oraz akceptacji wyboru oferenta
11831/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej o rozpoczęcie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, jako zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego o wartości poniżej 200 000 EUR na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni (jednostki edukacji oraz Administracja Budynków Komunalnych nr 3 i nr 4)
11832/13/VI/S - prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
11833/13/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
11834/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 31 lipca 2014 roku
11835/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej dla posesji położonych przy ulicy Kuśnierskiej nr 21-24 oraz 37A-37F" i koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Prostokątnej w Gdyni z włączeniem do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Chwarznieńskiej
11836/13/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR, na opracowanie koncepcji podniesienia atrakcyjności Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni i jego oferty oraz realizację przedstawionych działań
11837/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 Euro na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości nr 122/10 położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej w Gdyni
11838/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na oprawę muzyczną
11839/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na wykonanie materiałów promujących miasto
11840/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, wykonania zaproszeń okolicznościowych
11841/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR na promocję Miasta Gdyni w ramach projektu POLSKAPRESSE „Welcome in Tricity"
11842/13/VI/K - przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek kultury za I półrocze 2013 roku
11843/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kcyńskiej 10/47 w Gdyni
11844/13/VI/M - wykonania projektu budowlanego wraz z opinią kominiarską na wymianę instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kcyńskiej 10/47
11845/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę książek na potrzeby konkursu Gdynia w kwiatach o wartości do 14.000 EUR, usługę oczyszczenia terenu zieleni oraz wykonania trawnika z siewu przy ul. Armii Krajowej o wartości do 14.000 EUR
11846/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11847/13/VI/P - opracowania wersji elektronicznej, II części przewodnika „Gdynia dla każdego" zawierającego informacje o dostępności, dla osób z niepełnosprawnością, tras przyrodniczych na terenie miasta
11848/13/VI/P - powołania dyrektora Muzeum Miasta Gdyni
11849/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/191/UI/49/W/2013 z dnia 26.03.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Albańskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury"
11850/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających dotyczących Programu Funkcjonalno - Użytkowego w ramach realizowanego zadania pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR".
11851/13/VI/M - wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu likwidacji działki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki przy Al. Zwycięstwa w Gdyni
11852/13/VI/U - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1115/13/VI/U z dnia 18.06.2013r.
11853/13/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży
11854/13/VI/O - aneksu nr 2 do umowy nr KB/775/OZ/25/W/2011
11855/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn: „Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego w Gdyni"
11856/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających
11857/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na poprawę estetyki terenu miasta w związku z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.08.2013
Data udostępnienia informacji: 28.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.08.2013 12:25 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk