Z dnia 2013-08-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.08.2013 r. w sprawie:

11707/13/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni (Nr MN.271.78.2013) oraz upoważnienia do podpisania umów
11708/13/VI/P - zorganizowania XXVIII Bałtyckiego Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni w dniach 16-18 sierpnia 2013 r.
11709/13/VI/P - opracowania dodatku okolicznościowego do Dziennika Bałtyckiego w związku z rocznicą Sierpnia '80
11710/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Sanockiej 8 w Gdyni
11711/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni
11712/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Chylońskiej 138 w Gdyni
11713/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Morelowej 1E w Gdyni
11714/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Północnej 1A w Gdyni
11715/13/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Abrahama 6 w Gdyni
11716/13/VI/M - zakupu i montażu drzwi wejściowych do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 24 w Gdyni
11717/13/VI/U - uchylenia zarządzenia nr 9658/13/VI/U z dnia 07.02.2013 r. na udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji sędziego konkursu dla zadania p.n.: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z projektem zagospodarowania terenu"
11718/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11719/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11720/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11721/13/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 11349/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.07.2013r. w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11722/13/VI/M - wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. Boh. Starówki Warszawskiej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
11723/13/VI/M - wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. Parkowej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
11724/13/VI/M - wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia nowo wybudowanej ulicy w Gdyni, oznaczonej w m.p.z.p. nr 1603 jako 27 KD-L ½, do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
11725/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania do wydawania licencji transportowych, zezwoleń i zaświadczeń wraz z kosztami przesyłki o wartości do 14000 EUR
11726/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11727/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
11728/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w Wejherowie
11729/13/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad korzystania z lokalu Urzędu Miasta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
11730/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na wykonanie koszulek z nadrukiem promującym miasto
11731/13/VI/K - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2013
11732/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
11733/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
11734/13/VI/M - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Przemyskiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
11735/13/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
11736/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Świętojańskiej (Skwer Żeromskiego) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony na 3 lata
11737/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
11738/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Legionów 23a przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
11739/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
11740/13/VI/M - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na usługę: „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni obręb Chwarzno - Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011)"
11741/13/VI/M - udzielenia zamówienia na wykonanie usługi zarządzania, koordynacji, kontroli, nadzoru i odbioru prac wykonywanych i realizowanych w zamówieniu na: „Modernizację ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni obręb Chwarzno - Wiczlino nr teryt 226201_1.0011" - etap I
11742/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
11743/13/VI/O - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 200.000 EUR, na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
11744/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
11745/13/VI/P - akceptacji aneksów
11746/13/VI/P - zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlinie
11747/13/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rungurskiej
11748/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie i wyklejenie reklamy z okazji otwarcia Centrum Nauki Experyment Gdynia
11749/13/VI/K - spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
11750/13/VI/P - wyrażenia zgody na wynajem stoiska, udział w konferencjach oraz przygotowanie materiałów promocyjnych projektu ,,Bothnian Green Logistic Corridor" podczas XVII Międzynarodowych Targów Morskich i Konferencji BALTEXPO- 2013
11751/13/VI/R - zlecenia Eko Dolinie Sp. z o.o. utylizacji odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Miasta Gdyni
11752/13/VI/R - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienie publicznego do kwoty 14 000 euro na wykonanie konfekcji worków do segregacji odpadów z nadrukami obejmującymi informacje o zasadach prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
11753/13/VI/M - współorganizacji II Gdyńskiego Nocnego Przejazdu Rowerowego w Gdyni
11754/13/VI/O - przyznania nagrody rocznej dla p. Katarzyny Wiśniewskiej - dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2
11755/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ul. Kcyńską
11756/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
11757/13/VI/P - organizacji projektu Gdynia Business Week 2013
11758/13/VI/O - zawarcia umów zlecenia na prowadzenie szkoleń/warsztatów oraz zawarcia umów zlecenia z pracownikami obsługi w ramach projektu „Gdynia Business Week 2013"
11759/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu Miasta na rok 2013 środków finansowych na realizację aneksu nr 1/2013 z dnia 22.07.2013 r. do umowy nr 32/2008 z dnia 14.02.2008 r
11760/13/VI/R - zawarcia umowy na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej w celu dostosowania Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maczka 1
11761/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania wniosku konkursowego i realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE - rozszerzenie projektu „Pomorski Park Naukowo - Technologiczny"
11762/13/VI/O - zakupu tablic interaktywnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni z okazji jubileuszu 50- lecia nadania szkole imienia Marynarki Wojennej oraz 50- lecia utworzenia klas z wykładowym j. angielskim
11763/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 5 000 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej p.n: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
11764/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej odrębnego zasilania węzła ciepłowniczego dla potrzeb OPEC Sp. z o.o. w Gdyni w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22
11765/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej drogi pożarowej dla istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22
11766/13/VI/P - dokonania opłaty za prawo do organizacji „Gdynia Business Week 2013"
11767/13/VI/P - współorganizacji uroczystości odznaczenia bohaterów strajków sierpniowych
11768/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie instalacji reklamowej na budynek Hotelu Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.08.2013
Data udostępnienia informacji: 28.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.08.2013 12:21 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk