Z dnia 2013-08-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.08.2013 r. w sprawie:
11636/13/VI/M - objęcia udziałów w kapitale zakładowym BioBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku i wniesienia wkładów na ich pokrycie
11637/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej w Gdyni"
11638/13/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 135 w Gdyni
11639/13/VI/M - zamontowania skrzynek pocztowych w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Janka Wiśniewskiego 9
11640/13/VI/M - wykonania prac remontowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Śmidowicza 33 w Gdyni
11641/13/VI/M - zabezpieczenia lokalu mieszkalnego przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni
11642/13/VI/M - zabezpieczenia otworów okiennych i drzwi wejściowych do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 139 Bl. II w Gdyni
11643/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11644/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11645/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11646/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11647/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11648/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11649/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11650/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na remont pomieszczeń Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14 oraz ul. Białowieskiej 1
11651/13/VI/O - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania zakupu / wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych
11652/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup piór dla najlepszych tegorocznych maturzystów, w tym maturzystów matury międzynarodowej IB
11653/13/VI/O - ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna"
11654/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunami z Gdyni do Gemeinschaftsschule Friedrichsort (IGF) w Kilonii w ramach wymiany międzyszkolnej
11655/13/VI/O - refundacji wydatków poniesionych w związku z organizacją rejsu żaglowcem „Fryderyk Chopin"
11656/13/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo, w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej Wejherowie
11657/13/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo, w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej Wejherowie
11658/13/VI/O - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni związanych z zakupem znaczków opłaty sądowej oraz zasądzonych kosztów postanowień sądu
11659/13/VI/S - zmieniające Instrukcję w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Urzędu Miasta Gdyni
11660/13/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Grabówek
11661/13/VI/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Karwiny
11662/13/VI/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Leszczynki
11663/13/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Śródmieście
11664/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 8673/12/VI/S z dnia 20.11.2012 r. zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu UMG przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 2013 roku
11665/13/VI/M - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę za notarialne potwierdzenie podpisów
11666/13/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod pas drogowy ul. Dickmana
11667/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętojańskiej / Skwer Kościuszki przeznaczonej do wydzierżawienia
11668/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żwirki i Wigury przeznaczonej do wydzierżawienia
11669/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz koszty postępowania sądowego celem regulacji stanu prawnego nieruchomości przy ul. Legionów 17 A-B
11670/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową kanału deszczowego umożliwiającego odprowadzenie wód z terenów objętych rewitalizacją do odbiornika, którym jest rzeka Chylonka" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
11671/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Regulacja potoku Źródła Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających w rejonie ulic Buraczanej i Nałkowskiej w Gdyni"
11672/13/VI/U - zmiany zarządzenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 200 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
11673/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 11391/13/VI/U z dnia 9 lipca 2013 r.
11674/13/VI/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincja Krakowska organem prowadzącym Katolicką Szkołę Podstawową na dofinansowanie wyjazdu do Paryża dwóch szczególnie uzdolnionych uczennic na Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych
11675/13/VI/P - zakupu foteli na stanowiska pracy w MCZK i GCO
11676/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta nr 10805/13/VI/S z dnia 21.05.2013 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2013 na utrzymanie telefonów stacjonarnych
11677/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Legionów 52 w Gdyni
11678/13/VI/R - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na przygotowanie danych statystycznych i ich opracowanie graficzne
11679/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta tytułem ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy - ul. Polska 1
11680/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na przeprowadzenie akcji promocyjnej Miasta Gdyni
11681/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, ekspozycji reklamy promującej Miasto Gdynię
11682/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na zakup rozdzielacza sygnału
11683/13/VI/R - zatwierdzenia wyników konkursów dla rad dzielnic „Bezpieczna dzielnica" i „Gdynia po godzinach"
11684/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II/Bulwar Nadmorski przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym na rzecz Jacka Trznadel /PPH Euromac
11685/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gedymina przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
11686/13/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
11687/13/VI/S - zmiany treści zarządzania Prezydenta Miasta Gdyni nr 10542/13/VI/S na zabezpieczenie środków finansowych w roku 2013 na czynsz oraz dostawę mediów do obiektu „INFOBOX" przy ul. Świętojańskiej/róg 10 Lutego w Gdyni
11688/13/VI/R - zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę zaprojektowania i wykonania strony internetowej na potrzeby kampanii edukacyjno-informacyjnej związanej z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi w Gdyni
11689/13/VI/M - zgłoszenia robót rozbiórkowych 5 wiat garażowych położonych przy ul. Dąbrowskiego 36 w Gdyni /działka nr 942/13; km 63
11690/13/VI/R - zmiany umowy na zlecenie Eko Dolinie sp. z o.o. utylizacji odpadów zebranych w trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Gdyni
11691/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni"
11692/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni"
11693/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Gdyni /na odcinku od ul. Cylkowskiego do nr 149
11694/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa
11695/13/VI/U - otwarcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską
11696/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na sporządzenie opinii prawnej dotyczącej możliwych sposobów działania i argumentów prawnych do wykorzystania w związku z inwestycją Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo
11697/13/VI/U - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
11698/13/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni harcerzy z Ukrainy i Białorusi
11699/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nordea Bank Polska S.A.
11700/13/VI/O - przyznania środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na realizację projektu „Gdynia Business Week 2013"
11701/13/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a"Paulo, w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie
11702/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na robotę budowlaną „Wykonanie II etapu instalacji przeciwpożarowych SAP i DSO w MHT przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni
11703/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/498/UI/175/W/2011 na roboty budowlane: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających /zadanie realizowane w ramach projektu „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni etap I/ oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy bulwarze nadmorskim w Gdyni"
11704/13/VI/U - zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji umowy nr KB/498/UI/175/W/2011 na roboty budowlane: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających /zadanie realizowane w ramach projektu „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni etap I/ oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy bulwarze nadmorskim w Gdyni"
11705/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.08.2013
Data udostępnienia informacji: 20.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.08.2013 14:01 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk